Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm học 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Ninh Bình

1 176
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TNH NINH BÌNH
ĐỀ THI TH
THPT QU
ỐC GIA NĂM HỌC 2017
-
2018
Môn: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian phát đề)
đề thi 132
Họ tên:…………………………………………………….
Số báo danh:………………………………………………….
I.
Nhận biết
Câu 1: Axetilen (C
2
H
2
) thuộc dãy đồng đẳng nào sau đây?
A.
Aren. B. Anken. C. Ankin. D. Ankan.
Câu 2: Thủy ngân rất độc, dễ bay hơi. Khi nhiệt kế thủy ngân bị vỡ t dùng chất nào trong các chất sau
để khử độc thủy ngân?
A. Bột lưu huỳnh. B. Nước. C. Bột sắt. D. Bột than.
Câu 3: Etanol chất c động đến thần kinh trung ương. Khi hàm lượng etanol trong máu tăng sẽ hiện
tượng nôn, mất tỉnh táo có thể gây tử vong. n gọi khác của etanol
A. axit fomic. B. phenol. C. etanal. D. ancol etylic.
Câu 4: Số liên kết peptit trong phân tử Gly–Ala–Ala–Gly
A. 3. B. 4. C. 1. D. 2.
Câu 5: Chất nào sau đây không phải chất điện li trong nước?
A. HCl. B. CH
3
COOH. C. C
6
H
12
O
6
(glucozơ). D. NaOH.
Câu 6: Chất nào dưới đây không tan trong nước?
A. GLyxin. B. Saccarozơ. C. Etylamin. D. Tristearin.
Câu 7: Chất nào sau đây chất lưỡng tính?
A. KHSO
4
. B. Na
2
CO
3
. C. AlCl
3
. D. Ca(HCO
3
)
2
.
Câu 8: Trong các loại phân bón hóa học sau, phân bón nào là phân bón kép?
A. KCl. B. (NH
4
)
2
SO
4
. C. Ca(H
2
PO
4
)
2
. D. KNO
3
.
Câu 9: Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là:
A. teflon. B. nilon-6,6. C. thủy tinh hữu cơ. D. poli(vinyl clorua).
Câu 10: Sắt tây hợp kim của sắt kim loại nào sau đây?
A. Sn. B. Zn. C. Ag. D. Cr.
II . Thông hiểu
Câu 11: Cho vào ống nghiệm 2 ml etyl axetat, sau đó thêm tiếp 1 ml dung dịch NaOH 30% quan sát hiện
tượng (1); lắp ống sinh hàn đồng thời đun sôi nhẹ trong khoảng 5 phút, quan t hiện tượng (2). Kết quả hai
lần quan sát (1) (2) lần lượt
A.
Sủi bọt khí, chất lỏng tách thành hai lớp.
B.
Chất lỏng đồng nhất, chất lỏng tách thành hai lớp.
C.
Chất lỏng tách thành hai lớp,Chất lỏng đồng nhất.
D.
Chất lỏng tách thành hai lớp, chất lỏng tách thành hai lớp.
Câu 12: Hỗn hợp X gồm axit axetic metyl fomat. Cho m gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch 30 ml
NaOH 1M. Giá trị của m là:
A. 18,0. B. 24,6. C. 2,04. D. 1,80.
Câu 13: Hiện tượng xảy ra khi nhỏ từ từ tới dung dịch NaOH vào dung dịch Ba(HCO
3
)
2
A.
sủi bọt khí không u thoát ra.
B.
kết tủa trắng xuất hiện không tan trong NaOH dư.
C.
không hiện tượng gì.
D.
kết tủa trắng xuất hiện trong tan NaOH dư.
Câu 14: Để phân biệt ba dung dịch glyxin; axit axetic; etylamin chỉ cần dùng một thuốc thử. Thuốc thử đó là:
A. dung dịch HCl B. quỳ tím. C. dung dịch NaOH. D. kim loại natri.
Câu 15: Hòa tan 8,4 gam Fe o 500 ml dung dịch X gồm HCl 0,2M H
2
SO
4
0,1M. cạn dung
dịch
thu được sau phản ứng thì thu được bao nhiêu gam muối khan?
A. 18,75 gam. B. 16,75 gam. C. 13,95 gam. D. 19,55 gam.
Câu 16: Cho dãy các chất sau: CO
2
, CO, SiO
2
, NaHCO
3
, NH
4
Cl. Số chất trong dãy tác dụng với
dung dịch NaOH loãng nhiệt độ thường là:
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 17: Cho luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp X gồm Fe Fe
x
O
y
, nung nóng. Sau
khi phản
ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 64 gam chất rắn Y trong ống sứ 11,2 lít hỗn hợp khí t khối so
với hiđro
20,4. Giá trị của m
A. 65,6. B. 72,0. C. 70,4. D. 66,5.
Câu 18: Hỗn hợp X gồm metyl fomat, glucozơ fructozơ. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa
đủ
5,824 lít O
2
(đktc). Giá trị của m là:
A. 3,9. B. 11,7. C. 15,6. D. 7,8.
Câu 19: Phát biểu nào dưới đây không đúng?
A.
Ăn mòn hóa học phát sinh dòng điện.
B.
Bản chất của ăn mòn kim loại quá trình oxi hóa - khử.
C.
Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại tính khử.
D.
Nguyên tắc chung để điều chế kim loại khử ion kim loại thành nguyên tử.
Câu 20: Cho các dung dịch sau đây cùng nồng độ: NH
3
(1), NaOH (2), Ba(OH)
2
(3), KNO
3
(4).
Dung
dịch pH lớn nhất là:
A. Ba(OH)
2
. B. NaOH. C. KNO
3
.
Câu 21: Anilin (C
6
H
5
NH
2
) phenol (C
6
H
5
OH) đều phản ứng với
D.
NH
3
.
A.
dung dịch HCl. B. dung dịch NaCl. C. dung dịch NaOH. D. dung dịch Br
2
.
Câu 22 [633053]: Este X công thức phân tử C
4
H
8
O
2
thỏa mãn các điều kiện sau:
Tên gọi của X
A. metyl propionat. B. isopropyl fomat. C. etyl axetat. D. n-propyl fomat.
Câu 23: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A.
Tinh bột dễ tan trong nước.
B.
Fructozơ phản ứng tráng bạc.
C.
Xenlulozơ tan trong nước Svayde.
D.
Dung dịch glucozơ hòa tan Cu(OH)
2
tạo dung dịch màu xanh lam.
Câu 24: Khi cho Cu tác dụng với dung dịch chứa H
2
SO
4
loãng NaNO
3
, vai trò của NaNO
3
trong phản ứng là:
A. môi trường. B. chất oxi hóa. C. chất xúc tác. D. chất khử.
Câu 25: Este X mạch hở, công thức phân tử C
4
H
6
O
2
. Đun nóng a mol X trong dung dịch NaOH
vừa đủ,
thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với lượng dung dịch AgNO
3
trong NH
3
, thu được
4a mol
Ag. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Công thức cấu tạo của X
A. CH
3
COOCH=CH
2
. B. HCOOCH=CHCH
3
.
C. CH
2
=CHCOOCH
3
. D. HCOOCH
2
CH=CH
2
.
Câu 26: Để chuyển hóa một số dầu thành mỡ rắn, hoặc nhân tạo người ta thực hiện quá trình
A. cạn nhiệt cao. B. hiđro hóa (xúc tác Ni).
C. phòng hóa. D. làm lạnh.
III.
Vận dụng
Câu 27: Cho các chất: glixerol, toluen, Gly-Ala-Gly, anilin, axit axetic, fomanđehit,
glucozơ,
saccarozơ. Số chất tác dụng được với Cu(OH)
2
(ở điều kiện thích hợp) là: A.
4. B. 7. C. 6. D. 5.
Câu 28: Cho đồ phản ứng sau:
Công thức cấu tạo của X
A. CH
3
CH(OH)CH
2
CHO. B. HOCH
2
CH(CH
3
)CHO.
C. OHC–CH(CH
3
)CHO. D. (CH
3
)
2
C(OH)CHO.
Câu 29: Cho hình vẽ tả thí nghiệm điều chế Y từ dung dịch X. Hình vẽ trên minh họa cho phản
ứng
nào sau đây?
A.
C
2
H
5
OH C
2
H
4 (k)
+ H
2
O.
B.
NH
4
Cl + NaOH NaCl + NH
3 (k)
+ H
2
O.
C.
CH
3
COONa + HCl CH
3
COOH + NaCl.
D.
C
2
H
5
NH
3
Cl + NaOH C
2
H
5
NH
2 (k)
+ NaCl + H
2
O.
Câu 30: Cho đồ chuyển hóa sau:
Nhận xét nào các chất X, Y, Z T trong đồ trên đúng?
A.
Chất X không tan trong nước.
B.
Nhiệt độ sôi của T nhỏ hơn nhiệt độ sôi của X.
C.
Chất Y phản ứng đựơc với KHCO
3
tạo khí CO
2
.
D.
Chất T phản ứng được với Cu(OH)
2
điều kiện thường.
Câu 31: X chất hữu cơ công thức phân tử C
3
H
12
N
2
O
3
. Khi cho X với dung dịch NaOH thu
được một
muối hỗn hợp 2 khí đều khả năng m xanh quỳ tím m. S đồng phân thỏa mãn tính
chất của
X là:
A. 4. B. 3. C. 1. D. 2.
Câu 32: Hòa tan hoàn toàn 3,60 gam Mg trong 500 ml dung dịch HNO
3
0,80M, phản ứng kết thúc
thu được
448 ml một khí X (ở đktc) dung dịch Y khối lượng lớn hơn khối lượng dung dịch HNO
3
ban
đầu
3,04 gam. Để phản ứng hết với các chất trong Y cần vừa đủ V ml dung dịch NaOH 2,00M. Giá trị của
V là:
A. 167,50. B. 230,00. C. 156,25. D. 173,75.
Câu 33: Cho các phát biểu sau:
(1) người, nồng độ glucozơ trong máu được giữ ổn định mức 0,1%.
(2) Oxi hóa hoàn toàn glucozơ bằng hiđro (xúc tác Ni, t
o
) thu được sobitol.
(3) xenlulozơ axetat thuộc loại hóa học.
(4) Thủy phân este đơn chức trong môi trường bazơ luôn cho sản phẩm muối ancol.
(5) S nguyên tử N trong phân t đipeptit Glu–Lys 2.
(6)Tất cả các peptit đều phản ứng màu biure.
Số phát biểu đúng
A. 2. B. 5. C. 4. D. 3.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm học 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Ninh Bình, nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, tài liệu có đáp án. Mời các bạn học sinh và thầy cô tham khảo.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm học 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Ninh Bình. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 176
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm