Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm học 2017 - 2018 trường THPT Đồng Đậu - Vĩnh Phúc (Lần 1)

Đề thi th THPT Đồng Đậu - Vĩnh Pc - Ln 1 - m 2018
I. Nhn biết
Câu 1. Vinyl clorua là sn phm ca phn ng cng gia axetilen vi cht X theo t l mol 1 : 1. X là
A. H
2
B. H
2
O C. Cl
2
D. HCl
Câu 2. Chất nào sau đây được dùng làm thuc dit chut?
A. NaHCO
3
B. Na
2
CO
3
C. Zn
3
P
2
D. ZnCl
2
Câu 3. Chất nào sau đây không có trng thái khí, nhiệt độ thưng?
A. Trimetylamin B. Metylamin C. Etylamin D. Anilin
Câu 4. Trong phân t cht nào sau đây có chứa vòng benzen?
A. Phenylamin B. Metylamin C. Propylamin D. Etylamin
II. Thông hiu
Câu 5. Cht X tác dng vi dung dch HCl. Khi cht X tác dng vi dung dch Ca(OH)
2
sinh ra kết ta.
Cht X là
A. AlCl
3
B. CaCO
3
C. BaCl
2
D. Ca(HCO
3
)
2
Câu 6. Dãy gm các dung dịch đều hòa tan đưc Cu(OH)
2
nhiệt độ phòng
A. glucozơ, fructozơ và xenlulozơ B. glucozơ, fructozơ và amilozơ
C. glucozơ, flurctozơ và tinh bột D. glucozơ, fructozơ và saccarozơ
Câu 7. Este nào thủy phân trong môi trường axit thu được hn hp 2 chất đều tham gia phn ng tráng
bc?
A. CH
3
COOCH
3
B. HCOOCH
2
CH=CH
2
C. CH
3
COOCH=CH
2
D. HCOOCH=CHCH
3
Câu 8. Để phòng nhim độc CO, là khí không màu, không mùi, rt độc người ta dùng cht hp th
A. đồng (II) oxit và magie oxit B. đồng (II) oxit và than hot tính
C. đồng (II) oxit và mangan oxit D. than hot tính
Câu 9. Dãy gm các cht không b hòa tan trong dung dch HNO
3
đặc ngui là
A. Al, Zn, Cu B. Al, Cr, Fe C. Zn, Cu, Fe D. Al, Fe, Mg
Câu 10. Trn ln 100 ml dung dch KOH 0,2M vi 100 ml dung dịch HCl 0,1M được dung dch X. pH
ca dung dch X
A. 12,7 B. 2 C. 12 D. 7
Câu 11. Cho 15 gam hn hp bt kim loi Zn Cu vào dung dịch HCl (dư). Sau khi phản ng xy ra
hoàn toàn, thu được 4,48 lít khí H
2
(đktc) và m gam kim loại không tan. Giá tr ca m là
A. 2,0 B. 6,4 C. 8,5 D. 2,2
Câu 12. Đốt cháy hoàn toàn 5,8 gam anđehit X thu được 5,4 gam H
2
O 6,72 lít kCO
2
(đktc). Công
thc phân t ca X là
A. C
4
H
8
O B. C
3
H
6
O C. C
2
H
4
O D. C
4
H
6
O
2
Câu 13. Lên men dung dch chứa 300 gam glucozơ thu được 92 gam ancol etylic. Hiu sut ca quá trình
lên men to thành ancol etylic là
A. 50% B. 70% C. 60% D. 80%
Câu 14. Thí nghim nào sau đây không xy ra phn ng hóa hc?
A. Cho kim loi Fe vào dung dch Fe
2
(SO
4
)
3
B. Cho kim loi Mg vào dung dch HNO
3
C. Cho kim loi Zn vào dung dch CuSO
4
D. Cho kim loi Ag vào dung dch HCl
Câu 15. Cho CH
3
COOCH
3
vào dung dịch NaOH (đun nóng), sinh ra các sản phm
A. CH
3
COONa và CH
3
COOH B. CH
3
COONa và CH
3
OH
C. CH
3
COOH và CH
3
ONa D. CH
3
OH và CH
3
COOH
Câu 16. Đốt cháy 15,5 gam photpho trong oxi rồi hòa tan sn phm vào 200 gam nước. C% ca dung
dịch axit thu được là
A. 11,36% B. 20,8% C. 24,5% D. 22,7%
Câu 17. Mt hc sinh tiến hành nghiên cu dung dch X đựng trong l không dán nhãn thì thu đưc kết
qu sau:
- X đều có phn ng vi dung dch NaOH và dung dch Na
2
CO
3
.
- X đều không có phn ng vi dung dch HCl, dung dch HNO
3
.
Vy dung dch X là dung dịch nào sau đây?
A. Dung dch Ba(HCO
3
)
2
B. Dung dch MgCl
2
C. Dung dch KOH D. Dung dch AgNO
3
Câu 18. Trong công nghiệp người ta điều chế H
3
PO
4
bng nhng hóa chất nào sau đây?
A. Ca
3
(PO
4
)
2
và H
2
SO
4
loãng B. Ca(H
2
PO
4
)
2
và H
2
SO
4
đặc
C. Ca
3
(PO
4
)
2
và H
2
SO
4
đặc D. P
2
O
5
và H
2
O
Câu 19. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol mt amin no, mch h X bng oxi va đủ, thu được 0,5 mol hn hp
Y gồm khí và hơi. Cho 4,6 gam X tác dụng vi dung dch HCl (dư), số mol HCl phn ng
A. 0,1 B. 0,2 C. 0,4 D. 0,3
Câu 20. Dãy gm các cht đều tác dng vi dung dch NaOH là
A. glixerol, glyxin, anilin B. etanol, fructozơ, metylamin
C. metyl axetat, glucozơ, etanol D. metyl axetat, phenol, axit axetic
u 21. Cho các chất sau: isopren; stiren, xilen; etilen; xiclohexan; xenlulozơ. bao nhiêu cht kh
năng tham gia phản ng trùng hp.
A. 5 B. 2 C. 3 D. 4
III. Vn dng
Câu 22. Đốt cháy hoàn toàn este X mch h to thành 2a mol CO
2
và a mol H
2
O. Mt khác, thy phân X
trong môi trường axit được cht Y (tham gia phn ứng tráng gương), chất Z (có s nguyên t cacbon bng
s nguyên t cacbon trong Y). X có th
A. este không no, hai chc mt liên kết đôi B. este không no, đơn chức, hai liên kết đôi
C. este không no, hai chc có hai liên kết đôi D. este không no, đơn chức, mt liên kết đôi
Câu 23. Hn hp gồm hiđrocacbon X và oxi tỉ l s mol tương ứng 1:10. Đốt cháy hoàn toàn hn
hợp trên thu được hn hp khí Y. Cho Y qua dung dch H
2
SO
4
đặc, thu được hn hp khí Z có t khối đối
với hiđro bằng 19. Công thc phân t ca X là
A. C
3
H
8
B. C
3
H
6
C. C
4
H
8
D. C
3
H
4
Câu 24. Cho đ th biu din nhiệt độ sôi ca mt s cht sau:
Cht A, B, C lần lượt là các cht sau:
A. CH
3
COOH, C
2
H
5
OH, CH
3
CHO B. CH
3
CHO, C
2
H
5
OH, CH
3
COOH
C. CH
3
CHO, CH
3
COOH, C
2
H
5
OH D. C
2
H
5
OH, CH
3
CHO, CH
3
COOH
Câu 25. Cho dãy các cht: Ca(HCO
3
)
2
, NH
4
Cl, (NH
4
)
2
CO
3
, ZnSO
4
, Al(OH)
3
, Zn(OH)
2
. S cht trong dãy
có tính chất lưỡng tính là
A. 3 B. 5 C. 2 D. 4
Câu 26. Đun nóng 21,9 gam este đơn chc X với lượng dung dịch NaOH thì tối đa 12 gam NaOH
phn ng. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X trên cn dùng vừa đủ 42,56 lít O
2
(đktc). Giá trị ca m
A. 26,28 B. 43,80 C. 58,40 D. 29,20
Câu 27. Đốt cháy hoàn toàn một lượng hn hp X gm 2 ancol (đều no, đa chức, mch h, cùng s
nhóm OH) cn vừa đủ V lít kO
2
, thu được 11,2 lít kCO
2
12,6 gam H
2
O (các th tích khí đo
đktc). Giá trị ca V là

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học

Để giúp các bạn học sinh học tập hiệu quả hơn môn Hóa học, VnDoc mời các bạn tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm học 2017 - 2018 trường THPT Đồng Đậu - Vĩnh Phúc (Lần 1), nội dung tài liệu kèm theo đáp án sẽ là nguồn thông tin hay để giúp các bạn học tốt môn Hóa học.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm học 2017 - 2018 trường THPT Đồng Đậu - Vĩnh Phúc (Lần 1). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 94
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm