Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm học 2017 - 2018 trường THPT Nguyễn Khuyến - Quảng Nam

VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
Đpnc
+ HCl
+ NaOH
+ CO
2
+ H
2
O
SỞ GD ĐT QUẢNG NAM KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018 TRƯỜNG
THPT NGUYỄN KHUYẾN Bài thi: KOA HỌC TỰ NHIÊN
ĐỀ THI THAM KHẢO Môn thi thành phần: HÓA HỌC
(Đề thi có 04 trang) Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề
Họ, tên thí sinh: ....................................................................................
Số báo danh: ..........................................................................................
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H= 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40;
Fe = 56; Cu = 64; Ag = 108; Ba = 137.
Câu 1. Photpho thể hiện tính oxi hóa trong phản ứng hóa học nào dưới đây?
A. 4P + 5O
2
2P
2
O
5
. B. P + 5HNO
3đặc
H
3
PO
4
+ 5NO
2
+ H
2
O.
C. 2P + 3Ca Ca
3
P
2
. D. 6P + 5KClO
3
3P
2
O
5
+ 5KCl.
Câu 2. Mệnh đề nào sau đây đúng khi nói về kim loại?
A. Kim loại cứng nhất Cr dẫn điện tốt nhất Ag.
B. Kim loại nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là Hg cao nhất Cr.
C. Kim loại dẻo nhất dẫn điện tốt nhất Au.
D. Kim loại dẫn điện tốt nhất Cu nhẹ nhất Al.
Câu 3. Hiđrocacbon nào sau đây thuộc ankin?
A. C
2
H
2
. B. C
4
H
8
. C. C
2
H
6
. D. C
2
H
4
.
Câu 4. Cho các polime sau: Poli(vinyl clorua), nilon 6-6, visco, xenlulozơ, axetat, cao su buna,
poli( metylmetacrylat). Số polime thuộc loại polime tổng hợp
A. 3. B. 4. C. 5. D. 2.
Câu 5. Cho đồ chuyển hóa sau:
Al
2
O
3
X Y Z T.
Biết các chất X, Y, Z, T thể nhôm hoặc hợp chất của nhôm. Chất T
A. Al
2
(CO
3
)
3
. B. Al(OH)
3
. C. Al
2
O
3
. D. NaAlO
2
.
Câu 6. Dung dịch phenol phản ứng với chất nào sau đây sẽ tạo thành kết tủa trắng?
A. Br
2
. B. Na. C. NaOH. D. HNO
3
H
2
SO
4đặc
.
Câu 7. Cho 8,9 gam hỗn hợp bột Mg Zn tác dụng với dung dịch H
2
SO
4
loãng dư, sau phản ứng thu được
4,48 lít H
2
điều kiện tiêu chuẩn. Khối lượng của Mg Zn trong hỗn hợp trên lần lượt
A. 2,4 gam 6,5 gam. B. 4,8 gam 4,1 gam.
C. 3,6 gam 5,3 gam. D. 1,2 gam 7,7 gam
Câu 8. Công thức sắt (III) oxit
A. FeO. B. Fe
2
O
3
. C. Fe
3
O
4
. D. Fe(OH)
3
.
Câu 9. Chất nào sau đây khi tan trong nước điện ly hoàn toàn thành ion?
A. H
3
PO
4
. B. CH
3
COOH. C. C
2
H
5
OH. D. NaCl.
Câu 10. Cho từ từ 250 ml dung dịch Ba(OH)
2
2M vào dung dịch chứa đồng thời 0,1 mol H
2
SO
4
0,12 mol
Al
2
(SO
4
)
3
, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m
A. 12,48 gam. B. 107,18 gam. C. 119,66 gam. D. 128,48 gam.
Câu 11. Trong phòng thí nghiệm, khí Y được điều chế
thu vào ống nghiệm bằng phương pháp đẩy ớc
như hình vẽ bên.
Khí Y
A. NH
3
. B. C
2
H
2
.
Câu 12. C
4
H
8
O
2
bao nhiêu đồng phân este tham gia phản ng với dung dịch AgNO
3
trong NH
3
đun nóng tạo
kết tủa Ag?
A. 3. B. 4. C. 1. D. 2.
Câu 13. Dung dịch nào sau đây được gọi nước vôi trong?
đề thi 002
t
o
t
o
t
o
t
o
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
A. Ba(OH)
2
. B. KOH. C. NaOH. D. Ca(OH)
2
.
Câu 14. Khí nào trong các khí sau đây nguyên nhân chính gây nên hiện tượng “hiệu ứng nhà kính” trên trái
đất?
A. SO
2
. B. CO
2
. C. N
2
. D. O
2
.
Câu 15. phòng hóa este CH
3
COOC
2
H
5
trong dung dịch KOH đun nóng thu được muối công thức
A. CH
3
COONa. B. CH
3
COOH. C. CH
3
COOK. D. C
2
H
5
COOK.
Câu 16. Hợp chất nào sau đây của Crom thể phản ứng với cả dung dịch NaOH loãng dung dịch HCl
A. K
2
Cr
2
O
7
. B. K
2
CrO
4
. C. Cr(OH)
2
. D. Cr(OH)
3
.
Câu 17. Cho các dung dịch sau: glucozơ, axit axetic, glyxerol, ancol etylic, saccarozơ, Gly-Ala-Gly, HCl, NaOH
loãng. Số dung dịch thể hòa tan Cu(OH)
2
để tạo thành dung dịch màu xanh
A. 5. B. 6. C. 3. D. 4.
Câu 18. Tiến hành các thí nghiệm sau:
(1) Cho bột Mg vào dung dịch Fe
2
(SO
4
)
3
dư.
(2) Cho bột Zn vào dung dịch HCl dư.
(3) Cho CO qua ống sứ đựng CuO nung nóng.
(4) Cho Ba vào lượng dung dịch CuSO
4
.
(5) Cho Al dung dịch FeSO
4
dư.
(6) Điện phân dung dịch AgNO
3
với điện cực trơ, có màng ngăn.
Số thí nghiệm sau khi kết thúc phản ứng thu được kim loại
A. 3 B. 4. C. 5. D. 6.
Câu 19. Chất A công thức phân tử C
6
H
10
O
4
. Khi cho A tác dụng với dung dịch NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 2 thì
sản phẩm tạo thành có 3 chất hữu B, C, D số mol bằng nhau. Dung dịch của B thể hòa tan Cu(OH)
2
. Số
công thức cấu tạo phù hợp củ A
A. 3. B. 4. C. 1. D. 2.
Câu 20. Nhiệt phân 46,8 gam hỗn hợp MgCO
3
, CaCO
3
BaCO
3
một thời gian thu được m gam hỗn hợp rắn X.
Để hấp thụ hoàn toàn khí thu được cần dùng ít nhất 200 ml dung dịch KOH 1M. Giá trị của m
A. 34,8 gam. B. 38,0 gam. C. 42,4 gam. D. 40,8 gam.
Câu 21. Một loại khoai chứa 30% tinh bột. Người ta dùng loại khoai đó để sản xuất ancol etylic bằng phương
pháp lên men. Khối lượng khoai cần dùng để sản xuất 100 lít ancol etylic 40
0
(khối lượng riêng của ancol etylic
0,8 g/ml, hiệu suất cả quá trình 80%) giá trị gần nhất với
A. 150 kg. B. 235 kg. C. 187 kg. D. 246 kg.
Câu 22. Cho các đồ phản ng :
(1) X
1
+ HCl X
2
+ H
2
. (2) X
1
+ HNO
3dư
X
4
+ NO
2
+ H
2
O.
(3) X
2
+ Cl
2
X
3
. (4) X
2
+ NaOH X
5
+ NaCl.
(5) X
4
+ NaOH X
6
+ NaNO
3
. (6) X
5
+ O
2
+ H
2
O X
6
Các chất X
2
X
6
lần lượt
A. CuCl
2
Cu(OH)
2
. B. FeCl
2
Fe(OH)
2
. C. FeCl
2
Fe(OH)
3
. D. FeCl
3
Fe(OH)
3
.
Câu 23. Tiến hành thí nghiệm với các dung dịch X, Y, Z T. Kết quả được ghi bảng sau:
Mẫu thử
Thuốc thử
Hiện tượng
T
Quỳ tím
Quỳ tím chuyển màu hồng
X
Dung dịch Iot
Tạo hợp chất màu xanh tím
Y
Dung dịch AgNO
3
trong NH
3
, đun nóng
Tạo kết tủa Ag
Z
Nước brom
Tạo kết tủa trắng
X, Y, Z, T lần lượt là:
A. Anilin, tinh bột, axit glutamic, glucozơ. B. Tinh bột, anilin, glucozơ, axit glutamic.
C. Tinh bột, glucozơ, anilin, axit glutamic. D. Tinh bột, glucozơ, axit glutamic, anilin.
Câu 24. Đốt cháy hoàn toàn m gam một triglixerit X cần vừa đủ 4,89 mol khí oxi, sau phản ứng thu được 150,48
gam CO
2
59,4 gam H
2
O. Cũng Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với 200 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng.
Khối lượng chất rắn khan thu được khi cạn dung dịch sau phản ứng là
A. 54,90 gam. B. 55,08 gam. C. 55,88 gam. D. 51,48 gam.
Câu 25. Một amin no, đơn chức, mạch hở X chứa 23,73 % Nitơ về khối lượng. Khi cho m gam X tác dụng
với dung dịch HCl vừa đủ thu được 38,2 gam muối. Giá trị của m
A. 12,4. B. 18,0. C. 23,6. D. 29,2.
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
Số mol CO
2
(mol)
0,4
Khối lượng kết tủa BaCO
3
(gam)
0
a
23,64
Câu 26. Cho 1,68 gam bột Mg tác dụng vừa đủ với 500 ml dung dịch HNO
3
aM thu được dung dịch Y 0,168
lít khí N
2
O duy nhất bay ra (điều kiện tiêu chuẩn). Giá trị của a
A.0,15M . B. 0,35M. C. 0,28M. D. 0,32M.
Câu 27. Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Thổi CO
2
đến vào dung dịch Ca(OH)
2
.
(b) Cho từ từ dung dịch chứa 4a mol NaOH vào dung dịch chứa 1,5a mol AlCl
3
.
(c) Cho dung dịch HCl đến vào dung dịch KOH KAlO
2
.
(d) Cho KHSO
4
vào dung dịch Ba(HCO
3
)
2
.
(e) Cho dung dịch chứa a mol FeCl
2
vào dung dịch chứa amol AgNO
3
.
(g) Cho a mol Zn vào dung dịch chứa 3a mol HCl được dung dịch X. Cho từ từ 5a mol KOH vào X.
(h) Thổi CO
2
đến vào dung dịch chứa đồng thời Ba(OH)
2
Ba(AlO
2
)
2
.
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số t nghiệm thu được kết tủa
A. 7. B. 6. C. 5. D. 4.
Câu 28. Cho m gam hỗn hợp gồm Na, Na
2
O, Ba, BaO vào lượng nước dư thu được dung dịch X a mol khí H
2
.
Sục CO
2
từ từ đến vào X. Khối lượng kết tủa BaCO
3
tạo thành (m gam) phụ thuộc vào số mol CO
2
(n mol)
được biểu diễn bằng đồ thị dưới.
Giá trị của m
A. 21,40 gam. B. 25,12 gam. C.
24,20 gam. D.22,40 gam .
Câu 29. Đốt cháy hoàn toàn 8,8 gam hỗn hợp A gồm các hiđrocacbon CH
4
, C
2
H
4
C
3
H
8
thu được V lít khí
CO
2
(điều kiện tiêu chuẩn) 14,4 gam H
2
O. Giá trị của V
A.8,96 lít . B.11,2 lít. C. 13,44 lít. D. 6,72 lít.
Câu 30. Cho hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cùng công thức phân t C
2
H
7
O
2
N tác dụng vừa đủ với dung
dịch NaOH đun nóng thu được dung dịch Y 4,48 lit (điều kiện tiêu chuẩn) hỗn hợp Z gồm 2
khí đều làm xanh giấy quỳ ẩm. Tỉ khối hơi của Z đối với H
2
13,75. Khi cạn dung dịch Y thu được khối
lượng muối khan
A.15,7 gam . B. 14,3 gam. C. 16,5 gam. D.8,9 gam .
Câu 31. Hòa tan hỗn hợp gồm các oxit của sắt gồm FeO, Fe
2
O
3
, Fe
3
O
4
dung dịch H
2
SO
4
loãng thu được
dung dịch X. Cho dãy gồm các chất: Cu, Fe(NO
3
)
2
, Na
2
CO
3
, KNO
3
, Zn, Cl
2
, K
2
CrO
4
, BaCl
2
. Số chất cho vào
dung dịch X xảy ra phản ứng hóa học
A. 8. B. 6. C. 7. D. 5.
Câu 32. Cho ba dung dịch X, Y, Z thỏa mãn: X Y không tác dụng với nhau. Y tác dụng với Z thì kết tủa
xuất hiện. X tác dụng với Z thì kết tủa xuất hiện.
X, Y, Z lần lượt
A. Na
2
SO
4
, Na
2
CO
3
, Ba(OH)
2
. B. FeCl
2
, NaOH, AgNO
3
.
C. BaCl
2
, Al
2
(SO
4
)
3
, K
2
SO
4
. D. NaHCO
3
, Na
2
SO
4
, BaCl
2
.
Câu 33. Tiến nh điện phân với điện cực trơ màng ngăn xốp một dung dịch chứa m gam hỗn hợp CuSO
4
NaCl cho đến khi ớc bắt đầu bị điện phân cả hai điện cực thì dừng lại. anot thu được 0,896 lít khí (điều
kiện tiêu chuẩn). Dung dịch sau khi điện phân thể hòa tan tối đa 3,2 gam CuO. Giá trị của m là
A. 11,94 gam. B.5,97 gam . C. 9,60 gam. D. 6,40 gam.
Câu 34. Cho X, Y hai axit cacboxylic đơn chức, no mạch hở (M
X
< M
Y
), T este hai chức tạo bởi X, Y
một ancol no mạch hở Z. Đốt cháy hoàn toàn 8,58 gam hỗn hợp E gồm X, Y, T bằng một lượng vừa đủ O
2
, thu
được 7,168 lít CO
2
5,22 gam nước. Mặt khác 8,58 gam E tác dụng với dung dịch AgNO
3
trong NH
3
dư, đun
nóng thu được 17,28 gam Ag. Khối lượng chất rắn khan thu được khi cho cùng lượng E trên tác dụng với 150 ml
dd NaOH 1M
A. 12,08. B. 10,10. C. 9,06. D. 11,04.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học

VnDoc xin giới thiệu tới thầy cô và các bạn Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm học 2017 - 2018 trường THPT Nguyễn Khuyến - Quảng Nam, tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm học 2017 - 2018 trường THPT Nguyễn Khuyến - Quảng Nam. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 362
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm