Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018 liên trường THPT TP Vinh - Nghệ An (Lần 1)

Trang 1/4 - Mã đề thi 201
SỞ GD&ĐT NGHỆ AN
LIÊN TRƯỜNG THPT TP VINH
KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2018
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: SINH HỌC
(Đề thi có 04 trang) Thời gian làm bài: 50 phút, kng kể thời gian phát đề
H và tên thí sinh:............................................... SBD:.................
Câu 81: Đặc điểm của sự lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh có bao miêlin là
A. theo kiểu nhảy cóc từ eo Ranvie này sang eo Ranvie khác.
B. lan truyền liên tục từ đầu này đến đầu kia của sợi thần kinh.
C. tiêu tốn nhiều năng lượng.
D. lan truyền với tốc độ chậm.
Câu 82: Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Đột biến gen có thể làm thay đổi tần số alen, thành phần kiểu gen của quần thể.
B. Đột biến gen có thể tạo ra alen mới khác biệt alen ban đầu, làm phong phú vốn gen của quần thể.
C. Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan đến một hoặc một số cặp nucleotit.
D. Đột biến gen luôn dẫn đến sự thay đổi trình tự axit amin trong chuỗi polipeptit tương ứng.
Câu 83: Khi nói về nguồn gốc của sự sống. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(1) Quá trình tiến hóa của sự sống trải qua 3 giai đoạn: tiến hóa hóa học, tiến hóa tiền sinh học tiến hóa
sinh học.
(2) Tiến hóa hóa học là giai đoạn hình thành nên các hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ.
(3) Tiến hóa tiền sinh học là giai đoạn hình thành nên các tế bào sơ khai.
(4) Tiến hóa sinh học là giai đoạn tiến hóa hình thành nên các loài sinh vật như ngày nay.
(5) Trong điều kiện của Trái Đất hiện nay, các tế bào sơ khai vẫn được hình thành từ các chất vô cơ.
A. 2. B. 4. C. 1. D. 3.
Câu 84: người, bệnh màu do gen lặn a nằm trên vùng không tương đồng của NST X quy định, alen A
quy định nhìn màu bình thường. Người vợ kiểu gen dị hợp lấy chồng nh thường. Xác suất cặp vợ chồng
này sinh được hai người con gồm 1 trai bình thường và 1 trai bị bệnh là
A. 1/4. B. 1/16. C. 1/8. D. 1/2.
Câu 85: Ở một loài thực vật, khi cho cây quả dẹt (P) tự thụ phấn thu được đời con F1: 9 cây quả dẹt : 6 cây quả
tròn : 1 cây quả dài. Sau đó, người ta lấy tất cả các cây quả dẹt F1 giao phấn với các cây quả tròn F1, thu được
F2. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(1) Tính trạng hình dạng quả do hai cặp gen quy định tương tác cộng gộp.
(2) Cây quả dẹt F1 có 9 kiểu gen.
(3) Trong số cây quả tròn F1, xác suất chọn được hai cây quả tròn thuần chủng là 1/9.
(4) Lấy ngẫu nhiên một cây F2, xác suất lấy được một cây quả dài là 1/27.
A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.
Câu 86: Ở một loài thực vật, xét hai cặp gen trên 2 cặp NST tương đồng quy định tính trạng màu hoa. Kiểu gen
A-B-: hoa đỏ; A-bb, aaB- và aabb: hoa trắng. Phép lai phân tích cơ thể dị hợp hai cặp gen cho tỉ lệ các loại kiểu
hình ở đời con là bao nhiêu?
A. 3 hoa trắng : 1 hoa đỏ. B. 100% hoa đỏ.
C. 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng. D. 1 hoa đỏ : 1 hoa trắng.
Câu 87: một quần thể thực vật ngẫu phối, gen A quy định hạt tròn trội hoàn toàn so với alen a quy định hạt
dài, gen B quy định chín sớm trội hoàn toàn so với alen b quy định chín muộn. Quần thể có cấu trúc di truyền ở
thế hệ xuất phát (I
0
): 0,2 + 0,4 + 0,3 + 0,1 = 1. Khi cho quần thể I
0
ngẫu phối thu được đời con I
1
,
trong đó kiểu hình y hạt dài, chín muộn chiếm 14,44%. Quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến
hóa khác, mọi diễn biến quá trình sinh giao tử đực và cái như nhau. Theo lí thuyết, bao nhiêu phát biểu
sau đây đúng?
(1) Tần số alen A và B của quần thể I
1
lần lượt là 0,5 và 0,4.
(2) Quần thể I
0
đạt trạng thái cân bằng di truyền.
(3) Quần thể I
1
, cây hạt tròn, chín sớm thuần chủng chiếm tỉ lệ 14,44%.
(4) Quần thể I
1
, cây hạt dài, chín sớm chiếm tỉ lệ 10,56%.
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4
Mã đề thi: 201
Trang 2/4 - Mã đề thi 201
Câu 88: Để bảo tồn nguồn gen của các loài động vật quý hiếm nguy bị tuyệt chủng, người ta thể sử
dụng
A. kĩ thuật cấy truyền phôi. B. lai hữu tính.
C. kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp. D. phương pháp gây đột biến.
Câu 89: đậu Lan, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Phép lai nào
sau đây thu được tỉ lệ kiểu hình ở đời con: 3 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng?
A. AA x Aa. B. Aa x aa. C. AA x aa. D. Aa x Aa.
Câu 90: một loài thực vật giao phấn, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng.
Quần thể khởi đầu chỉ hai kiểu gen Aa aa với tỉ lệ bằng nhau.Trong điều kiện của định luật Hardy-
Weinberg, tỉ lệ kiểu hình ở thế hệ F
1
là:
A. 1 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng. B. 3 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng.
C. 7 cây hoa đỏ : 9 cây hoa trắng. D. 9 cây hoa đỏ : 7 cây hoa trắng.
Câu 91: Bộ phận nào sau đây không phải là cơ quan thoái hóa ở người?
A. Ruột thừa. B. Xương cùng. C. Răng khôn. D. Ruột già.
Câu 92: Khi nói về sinh trưởng thứ cấp, kết luận nào sau đây là đúng?
A. Sinh trưởng thứ cấp chỉ có ở thực vật một lá mầm.
B. Sinh trưởng thứ cấp có ở tất cả các loài thực vật hạt kín.
C. Sinh trưởng thứ cấp là sự gia tăng chiều dài của cơ thể thực vật.
D. Sinh trưởng thứ cấp do hoạt động của mô phân sinh bên.
Câu 93: một loài thực vật, màu sắc hoa do hai cặp gen (Aa Bb) không cùng lôcut tương tác bổ sung hình
thành nên. Trong kiểu gen có cả hai gen trội A và B hoa sẽ biểu hiện màu đỏ, nếu chỉ có 1 trong 2 alen trội hoặc
không có alen trội nào thì cây hoa có màu trắng. Bao nhiêu phép lai dưới đây thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình
3 : 1?
(1) AaBB x aaBb. (2) Aabb x aaBb. (3) AaBb x AABb.
(4) AaBb x aabb. (5) AABB x aabb. (6) AaBB x AaBb.
A. 3. B. 2. C. 5. D. 4
Câu 94: Thành phần chủ yếu của dịch mạch gỗ là
A. các ion khoáng B. các hợp chất hữu cơ tổng hợp ở rễ
C. nước D. nước và các ion khoáng.
Câu 95: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về công nghệ gen?
A. Công nghệ gen là quy trình tạo ra những tế bào hoặc sinh vật có gen bị biến đổi hoặc có thêm gen mới.
B. Giống dâu tằm tam bội là thành tựu của công nghệ gen.
C. Kĩ thuật nhân bản vô tính đóng vai trò trung tâm trong công nghệ gen.
D. Trong công nghệ gen, có thể sử dụng vi khuẩn làm thể truyền.
Câu 96: Cho thể kiểu gen AaBbDd tự thụ phấn, thu được đời con kiểu gen AaBbdd chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
A. 1/8. B. 1/4. C. 1/16. D. 1/32.
Câu 97: Cho hai cặp gen A, a B, b. Mỗi gen quy định một tính trạng.Trong trường hợp nào các cặp gen di
truyền tuân theo quy luật phân li độc lập của Menđen?
A. Hai cặp gen nằm trên hai cặp NST khác nhau, giảm phân bình thường.
B. Hai cặp gen nằm trên hai cặp NST khác nhau, rối loạn phân li trong giảm phân 2.
C. Hai cặp gen nằm trên cùng một cặp NST tương đồng, giảm phân có xảy ra trao đổi đoạn.
D. Hai cặp gen nằm trên cùng một cặp NST tương đồng, giảm phân không có trao đổi đoạn NST.
Câu 98: một nam thanh niên, trong quá trình phát sinh giao tcủa một số tế o, cặp NST giới tính không
phân ly ở giảm phân II thì có thể tạo ra các loại giao tử nào?
A. XY, O. B. XX, XY, X, Y, O. C. X, Y, XY, O. D. XX, YY, X, Y, O.
Câu 99: Dịch mã là quá trình
A. tổng hợp prôtêin. B. tổng hợp chuỗi polipeptit.
C. tổng hợp ARN. D. tổng hợp ADN.
Câu 100: Loại nuclêôtit chỉ có ở ARN không có ở ADN là
A. Guanin. B. Uraxin. C. Timin. D. Ađênin.
Câu 101: Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng về cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử?
(1) Các gen trong nhân một tế bào có số lần nhân đôi bằng nhau.
(2) Tất cả các gen cấu trúc trong tế bào có số lần phiên mã bằng nhau.
(3) Trong tế bào, phần lớn các gen ở trạng thái không hoạt động hoặc hoạt động rất yếu.
(4) Tất cả các bệnh di truyền phân tử đều di truyền cho thế hệ con.
A. 4. B. 2. C. 3. D. 1.
Trang 3/4 - Mã đề thi 201
Câu 102: Đứa trẻ 6 tuổi trả lời được các câu hỏi của nhóm 7 tuổi thì IQ khoảng bằng bao nhiêu?
A. 115. B. 86. C. 114. D. 117.
Câu 103: Đặc điểm nào sau đây không đúng với sinh sản vô tính?
A. Tạo ra số lượng lớn con cháu giống nhau trong thời gian ngắn.
B. Có lợi trong điều kiện mật độ quần thể thấp.
C. Tạo ra các cá thể thích nghi tốt với môi trường sống luôn biến động.
D. Cá thể sống độc lập đơn lẻ vẫn có thể tạo ra con cháu.
Câu 104: Hình thức hô hấp của cá, tôm, cua là
A. bằng mang. B. bằng hệ thống ống khí.
C. bằng phổi. D. qua bề mặt cơ thể.
Câu 105: Quá trình giảm phân của 3 tế bào sinh tinh thể kiểu gen AaBb diễn ra bình thường. Theo
thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(1) Có thể tạo ra 12 giao tử với 4 loại có tỉ lệ: 1 : 1 : 1 : 1
(2) Có thể tạo ra 12 giao tử với 4 loại có tỉ lệ: 2 : 2 : 1 : 1.
(3) Có thể tạo ra 12 giao tử với 2 loại Ab và aB có tỉ lệ 3 : 1.
(4) Có thể tạo ra 12 giao tử với 2 loại AB và ab có tỉ lệ 1 : 1.
A. 2. B. 4. C. 1. D. 3.
Câu 106: Hoocmôn auxin không có đặc điểm nào sau đây?
A. Kích thích quá trình nguyên phân và quá trình dãn dài của tế bào.
B. Thúc đẩy sự ra hoa, kết trái.
C. Kích thích sự nảy mầm của hạt, của chồi.
D. Kích thích ra rễ phụ.
Câu 107: Xét quá trình giảm phân của cơ thể đực có kiểu gen Aa , trong 100 tế bào tham gia giảm phân có 20
tế bào đã xảy hoán vị gen giữa các alen D d. Cho biết không xảy ra đột biến, tính theo thuyết, tần số hoán
vị gen bằng
A. 25%. B. 10%. C. 20%. D. 40%.
Câu 108: Khi nói về đặc điểm của gen nằm trên vùng không tương đồng của NST X không alen trên NST
Y, có bao nhiêu đặc điểm sau đây đúng?
(1) Di truyền chéo.
(2) Kết quả lai thuận khác kết quả lai nghịch.
(3) Luôn di truyền theo dòng mẹ.
(4) Tính trạng phân bố không đều ở 2 giới.
A. 2. B. 3. C. 4 D. 1.
Câu 109: Cơ sở tế bào học của quy luật phân li là
A. sự phân li đồng đều của các cặp alen.
B. sự phân li đồng đều của mỗi NST trong cặp NST tương đồng trong giảm phân.
C. sự phân li độc lập của các cặp NST tương đồng.
D. sự phân li đồng đều của mỗi NST trong cặp NST tương đồng trong nguyên phân.
Câu 110: Một quần thể sinh vật tỉ lệ thành phần kiểu gen 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa. bao nhiêu nhận
định đúng v quần thể trên?
(1) Tần số tương đối của 2 alen A và a trong quần thể lần lượt là 0,6 và 0,4.
(2) Tần số các alen (A và a) của quần thể luôn duy trì không đổi qua các thế hệ.
(3) Cấu trúc của quần thể luôn thay đổi theo hướng tăng dần thể đồng hợp và giảm dần thể dị hợp.
(4) Nếu xảy ra tự phối thì ở F2, quần thể có cấu trúc là 0,54AA : 0,12Aa : 0,34aa.
A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.
Câu 111: Khi nói về cơ chế điều hòa hoạt động của gen, phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Mỗi gen cấu trúc Z, Y, A đều một vùng điều hòa chứa trình tự nucleotit để ARN polimeraza bám vào
và khởi đầu phiên mã.
B. Trong vùng điều hòa chứa trình tự nucleotit đặc thù mà enzim ARN polimeraza có thể nhận biết mạch mã
gốc.
C. Vùng khởi động (P) là nơi ARN polimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã.
D. Gen điều hòa không thuộc thành phần cấu trúc của operon.
Câu 112: Nguyên tắc bổ sung không thể hiện trong cấu trúc của phân tử
A. mARN. B. ADN. C. t ARN. D. rARN.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018 liên trường THPT TP Vinh - Nghệ An (Lần 1), nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018 liên trường THPT TP Vinh - Nghệ An (Lần 1). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 362
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm