Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 Sở GD&ĐT Trà Vinh

1/7 - Mã đề 101
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRÀ VINH
(Đề thi 06 trang)
KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018
Môn thi: Toán
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................
Câu 1. Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng
P:2x 2y z 4 0
và mặt cầu
222
S:x y z 2x 4y 6z 11 0.
Biết rằng mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo một đường tròn (C).
Tọa độ điểm H tâm đường tròn (C) là:
A.
H4;4; 1 B.
H3;0;2 C.
H 1;4;4 D.
H2;0;3
Câu 2.
3n 1
lim
n2
= a
A. a=1 B. a=
1
2
C. a=3 D. a=
3
2
Câu 3. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để h

2x x 1 2 x 1
2
3 3 2017x 2017
xm2x2m30
 


có nghiệm.
A.
m3
B.
m2
C.
m3
D.
m2
Câu 4. Cho nửa đường tròn đường kính AB 4 5. Trên đó người ta vẽ một parabol đỉnh trùng với tâm
của nửa hình tròn, trục đối xứng đường kính vuông góc với AB. Parabol cắt nửa đường tròn tại hai điểm
cách nhau 4cm và khoảng cách từ hai điểm đó đến AB bằng nhau bằng 4cm. Sau đó người ta cắt bỏ phần
hình phẳng giới hạn bởi đường tròn parabol (phần màu trong hình vẽ). Đem phần còn lại quay xung
quanh trục AB. Thể tích của khối tròn xoay thu được bằng:
A.
3
V 800 5 464 cm
15

B.
3
V 800 5 928 cm
3

C.
3
V 800 5 928 cm
5

D.
3
V 800 5 928 cm
15

Câu 5. Trong không gian Oxyz cho điểm
M1;3; 2. Hỏi bao nhiêu mặt phẳng (P) đi qua M cắt các
trục
x 'Ox; y 'Oy; z 'Oz
lần lượt tại ba điểm phân biệt A, B, C sao cho
OA OB OC 0
A. 1 B. 2 C. 4 D. 3
Câu 6. Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng
; 
A.
42
yx 2x 2 B.
x1
y
2x 1
C.
3
yx x5 D. y x tanx
Câu 7. Cho phương trình
2x 5 x 2
332.


Khi đt
x1
t3,
phương trình đã cho trở thành phương trình nào
trong các phương trình dưới đây
Mã đề 101
2/7 - Mã đề 101
A.
2
81t 3t 2 0
B.
2
27t 3t 2 0
C.
2
27t 3t 2 0
D.
2
3t t 2 0
Câu 8. Cho hình trụ chiều cao ha3, bán kính đáy
ra.
Gọi O,O’ lần lượt tâm của hai đường tròn
đáy. Trên hai đường tròn đáy lần lượt lấy hai điểm A, B sao cho hai dường thẳng AB OO’ chéo nhau
góc giữa hai đường thẳng AB với OO’ bằng
0
30 .
Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và OO’ bằng :
A.
a6
2
B.
a3
C.
a3
2
D.
a6
Câu 9. Đầu mỗi tháng anh A gửi vào ngân hàng 3 triệu đồng với lãi suất 0,7% mỗi tháng. Biết không rút tiền
ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng số tiền lãi sẽ được nhập vào gốc để tính lãi cho tháng tiếp theo. Hỏi
sau ít nhất bao nhiêu tháng (khi ngân hàng đã tính lãi) thì anh A có được số tiền cả gốc lẫn lãi nhiều hơn 100
triệu đồng? Giả định trong suốt thời gian gửi, lãi suất không đổi và anh A không rút tiền ra.
A. 29 tháng B. 33 tháng C. 28 tháng D. 30 tháng
Câu 10. Cho
a
log b 2
a
log c 3.
Giá trị của biểu thức
2
a
3
b
Plog
c



bằng:
A. 36 B.
4
9
C. -5 D. 13
Câu 11. Cho hình vuông ABCD cạnh a tâm O. Dựng đường thẳng
qua O vuông góc với mặt phẳng
(ABCD). Trên đường thẳng
lấy hai điểm S S’ đối xứng nhau qua O sao cho
SA S'A a.
Cosin góc
giữa hai mặt phẳng
SAB và (S’AB) bằng:
A.
4
9
B. 0 C.
1
3
D.
1
3
Câu 12. Cho hình chóp S.ABCD ABCD hình thoi cạnh a,
0
ABC 60 ,

SA ABCD ,
3a
SA .
2
Gọi O
là tâm của hình thoi ABCD. Khoảng cách từ điểm O đến (SBC) bằng
A.
3a
4
B.
3a
8
C.
5a
8
D.
5a
4
Câu 13. Xét các số thực x, y thỏa mãn
22
xy1 và
22
xy
log 2x 3y 1.

Giá tr ln nht
max
P ca biu
thức
P2xy
bằng:
A.
max
19 19
P
2
B.
max
765
P
2
C.
max
11 10 2
P
3
D.
max
710
P
2
Câu 14. Cho khối chóp tứ giác đều cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng a. Thể tích của khối chóp đã cho
bằng :
A.
3
14a
2
B.
3
2a
6
C.
3
14a
6
D.
3
11a
12
Câu 15. Cho hàm số
yfx
liên tục trên đoạn
a;b
và cắt trục hoành tại điểm

xcacb
(như hình
vẽ bên). Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số

yfx
trục hoành hai đường
thẳng
xa;xb.
Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
3/7 - Mã đề 101
A.

b
a
Sfxdx
B.
 
cb
ac
Sfxdxfxdx

C.
 
cb
ac
Sfxdxfxdx

D.
 
cb
ac
Sfxdxfxdx

Câu 16. Cho hàm số
x1
x
21
y
2m
với m tham s thc. Gọi S là tập hp tt cả các giá tr nguyên của tham
số m trong khoảng
50;50
để hàm số nghịch biến trên
1; 1 .
Số phần tử của S là:
A. 48 B. 47 C. 50 D. 49
Câu 17. Hai quả bóng hình cầu kích thước khác nhau được đặt hai c của một căn nhà hình hộp chữ
nhật sao cho mỗi quả ng đều tiếp xúc với hai bức tường và nền của nhà đó. Biết rằng trên bmặt của quả
bóng đều tồn tại một điểm khoảng cách đến hai bức tường nền nhà tiếp xúc bằng 1, 2, 4. Tổng
độ dài đường kính của hai quả bóng đó bằng.
A. 6 B. 14 C. 12 D. 10
Câu 18. hiệu
12
z ,z hai nghiệm phức của phương trình
2
zz10.
Giá tr ca biu thc
22
1212
Pz z zz bằng: A.
P1
B.
P2
C.
P1
D.
P0
Câu 19. Cho hàm số

fx
liên tục trên R

fx 0
vi mi
xR.
2
f' x 2x 1 f x

f1 0,5.
Biết rằng tổng
    
a
f 1 f 2 f 3 ... f 2017 ; a Z,b N
b

vi
a
b
ti gin. Mnh đ nào dưi đây
đúng?:
A.
ab 1
B.

a 2017;2017
C.
a
1

D.
b
a 4035
Câu 20. Trong không gian Oxyz, phương trình nào dưới đây phương trình chính tắc của đường thẳng
x12t
y3t ?
z2t


A.
x1 y z2
132


B.
x1 y z2
132


C.
x1 y z2
23 1


D.
x1 y z2
23 1


Câu 21. Biết rằng tập nghiệm S của bất phương trình
2
log x 100x 2400 2
dạng

0
Sa;b\x.
Giá trị của
0
abx bằng: A. 150 B. 100 C. 30 D. 50
Câu 22. Để giá trị nhỏ nhất của hàm số
1
yx m
x

trên khoảng
0; 
bằng -3 thì giá trị của tham số m
là:
A.
m7
B.
19
m
3
C.
11
m
2
D.
m5
Câu 23. Điểm M trong hình bên là điểm biểu diễn của số phức z. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Số phức z có phần thực là 3 và phần ảo là -4.
B. Số phức z phần thực là 3 và phần ảo là -4i.
C. Số phức z phần thực là -4 và phần ảo là 3
D. Số phức z phần thực là -4 và phần ảo là 3i.
M

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 Sở GD&ĐT Trà Vinh, đề gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 90 phút, đề giúp học sinh hiểu được cấu trúc đề cũng như các dạng toán có thể xuất hiện trong đề thi THPTQG môn Toán chính thức. Mời các bạn học sinh thử sức.

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 Sở GD&ĐT Trà Vinh. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 151
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm