Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường Đại học Ngoại Thương - Hà Nội (Lần 6)

1 206
1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
VIỆN KINH TẾ&THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
Tổng số trang: 05 trang
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018
BÀI THI MÔN TOÁN
Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề
Kỳ thi ngày 6/5
H và tên thí sinh:…………………………………………………….S báo danh:………………………..
Câu 1.
Cho đồ thị hàm số
yfx
liên tục trên R và có đồ thị như hình vẽ dưới đây.
y
x
O
2
7
Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hàm số đồng biến trên khoảng

1; 3
.
B. Hàm số nghịch biến trên khoảng

6;
.
C. Hàm số đồng biến trên khoảng

;3 .
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng

3; 6
.
Câu 2.

23
5
(1 2 )
lim
3

x
x
x
x
bằng
A.
1
B.
4.
C.
2
D.
2
3
Câu 3. Nghiệm của phương trình
sin 1
x
 là:
A.
22
k
x

. B. 2
2
x
k

. C. 2
x
k
 . D.
2
x
k

.
Câu 4. Thể tích của một khối cầu có bán kính
R
là:
A.
3
4
3
VR
B.
2
4
3
VR
C.
3
1
3
VR
D.
3
4VR
Câu 5. Cho hàm số
42
2yx mx mC với m là tham số thực. Gọi
A
là điểm thuộc đồ thị

C
có hoành độ bằng 1. Tìm tham số
m để tiếp tuyến
với đồ thị
C tại
A
cắt đường tròn
2
2
:14Tx y tạo thành một dây cung có độ dài nhỏ nhất
A.
16
13
m
. B.
13
16
m 
. C.
13
16
m
. D.
16
13
m 
.
Câu 6. Có bao nhiêu loại khối đa điện đều mà mỗi mặt của nó là một tam giác đều
2
A. 3. B. 1. C. 5. D. 2.
Câu 7. Cho hàm số
yfx
có đồ thị
yfx
cắt trục
Ox
tại ba điểm có hoành độ
abc
như hình vẽ.
Xét 4 mệnh đề sau
  

  
1:
2:
3:
4:
f
cfafb
f
cfbfa
f
afbfc
fa fb



Trong các mệnh đề trên có bao nhiêu mệnh đề đúng
A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.
Câu 8. Cho một đa giác đều 2n đỉnh
2, .nn Tìm n biết số hình chữ nhật được tạo ra từ
bốn đỉnh trong số
2n đỉnh của đa giác đó45 .
A.
12n . B. 10n . C. 9n . D. 45n .
Câu 9. Cho

5
1
d4.fx x
Tính

2
1
21dIfxx

A.
2I . B.
5
2
I
. C. 4I . D.
3
2
I
.
Câu 10. Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho hai mặt phẳng
:120Px m y zm
:2 3 0,Qxy
với m là tham số thực. Để
P

Q
vuông góc thì giá trị của m
bằng bao nhiêu
A.
5m 
. B.
1m
. C.
3m
. D.
1m 
.
Câu 11. Cho bốn mệnh đề sau
 




3
2 2
2
21
: d : d ln 2018
3
2018
6
:3 2 3 d :3d 3.ln3
ln 6





x
xx x x x
cos x x
Icosxx C II x xx C
xx
III x C IV x C
Trong các mệnh đề trên có bao nhiêu mệnh đề sai?
A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.
Câu 12. Cho hình chóp
.S ABC SA vuông góc mặt phẳng
A
BC tam giác
A
BC vuông tại.
B
Biết
2, , 3.SA a AB a BC a Tính bán kính
R
của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp đã cho
3
A.
a
. B.
2a
. C.
2a
. D.
22a
.
Câu 13. Cho hàm số
21
1
x
y
x
có đồ thị

.C Tìm tất cảc các giá trị thực của tham số m để
đường thẳng:
:dy x m và cắt
C tại hai điểm phân biệt ,
A
B sao cho 4
A
B .
A.
1m 
. B.
0
3
m
m
. C.
1
3
m
m

. D.
4m
.
Câu 14. Tìm tập xác định
D của hàm số
tan 1
sinx 3
x
ycosx




A.
\,Dkk
. B.
\,
2
k
Dk





.
C.
\,
2
Dkk





. D. D .
Câu 15. Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?
A.
cos 1 2
x
xk
    . B. cos 0
2
x
xk
 .
C.
cos 1 2
x
xk
 . D. cos 0 2
2
x
xk
 .
Câu 16. Tập nghiệm của phương trình
94.330
xx

A.
0;1
. B.
1; 3
. C.
0; 1
. D.
1; 3
.
Câu 17. Cho hình chóp
.S ABCD
có đáy
A
BCD
là hình bình hành thỏa mãn
,3,2.
A
BaACa BC a Biết tam giác SBC cân tại S , tam giác SCD vuông tại C và khoảng
cách từ
D đến mặt phẳng
SBC bằng
3
.
3
a
Tính thể tích V của khối chóp đã cho
A.
3
2
35
a
V
. B.
3
35
a
V
. C.
3
33
a
V
. D.
3
5
a
V
.
Câu 18. Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz , mặt cầu
222
:42640Sx y z x y z
bán kính
R
A.
53R . B.
42R
. C. 10R . D. 37R .
Câu 19. Một người dùng một cái ca hình bán cầu (Một nửa hình cầu) có bán kính là 3cm để múc
nước đổ vào một cái thùng hình trụ chiều cao 10cm và bán kính đáy bằng 6cm. Hỏi người
ấy sau bao nhiêu lần đổ thì nước đầy thùng?

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường Đại học Ngoại Thương - Hà Nội (Lần 6), với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo.

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường Đại học Ngoại Thương - Hà Nội (Lần 6). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 206
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm