Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT chuyên Bắc Ninh (Lần 6)

1 151
Trang 1/5 - Mã đề thi 601
TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH
TỔ TOÁN TIN
(Đề thi có 05 trang)
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 6
NĂM HỌC 2017 - 2018
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề thi 601
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Câu 1: Tịnh tiến đồ thị hàm số
sinyx
theo véc
( ;0)
2
v
thành đồ thị hàm số nào trong các đồ thị
sau?
A.
sin( )yx

B.
sin( )
2
yx

C.
D.
3
sin( )
2
yx

Câu 2: Tìm m để phương trình
4 ( 1)2 0
xx
mm
có đúng 3 nghiệm thực phân biệt
A.
1m
B.
0 m
C.
1m
D.
0m
Câu 3: Cho hàm số
3
32y x x
có đồ thị
()C
. Có bao nhiêu đường thẳng là tiếp tuyến của đồ thị
()C
song song với đường thẳng
64:d y x
.
A. 0 B. 3 C. 2 D. 1
Câu 4: Cho hàm sô
21
1
x
y
x
có đồ thị
()C
. Tìm tọa độ giao điểm của hai đường tiệm cận của đồ thị
()C
?
A.
11( ; )
B.
11( ; )
C.
12( ; )
D.
21( ; )
Câu 5: Cho hình chóp
.S ABCD
có đáy
ABCD
là hình vuông,
SA
vuông góc với đáy. Gọi
,,H I K
lần lượt
hình chiếu vuông góc của A trên các cạnh
,SB SC
SD
. Khẳng định nào trong các khẳng định sau
sai? :
A. Ba đường thẳng
,,AK AH AI
đồng phẳng.
B. Bảy điểm
, , , , , ,A B C D H I K
cùng thuộc một mặt cầu.
C.
BID
là góc giữa hai mặt phẳng
()SCD
()SBC
D. Đường thẳng SC vuông góc với mặt phẳng
()AKH
.
Câu 6: Cho hàm số
2
( ) sin( )f x A x Bx

(
,AB
các hằng số) và
2
0
8
()
3
f x dx
. Tính
B
.
A.
1B
B.
1B 
C.
8B
D.
3B
Câu 7: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm
I 1; 2;3 .
Phương trình mặt cầu tâm I tiếp xúc
với trục Oy là:
A.
2 2 2
x 1 y 2 z 3 9.
B.
2 2 2
x 1 y 2 z 3 10.
C.
2 2 2
x 1 y 2 z 3 16.
D.
2 2 2
x 1 y 2 z 3 8.
Câu 8: Cho hàm số
y f x
có đạo hàm trên
;ab
. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Hàm số
y f x
gọi là đồng biến trên
;ab
khi và chỉ khi
0' , ;f x x a b
.
B. Hàm số
y f x
gọi là đồng biến trên
;ab
khi và chỉ khi
0' , ;f x x a b
.
C. Hàm số
y f x
gọi là đồng biến trên
;ab
khi và chỉ khi
0' , ;f x x a b
.
D. Hàm số
y f x
gọi là đồng biến trên
;ab
khi và chỉ khi
0' , ;f x x a b
, trong đó
0'fx
tại hữu hạn giá trị
;x a b
.
Câu 9: Tập nghiệm của bất phương trình
0,3 0,3
log log 3x
A.
(1;3)
B.
( ;3)
C.
(3; )
D.
(0;3)
Câu 10: Cho hàm số
log
a
yx
, với
01a
. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
Trang 2/5 - Mã đề thi 601
A. Nếu
01a
thì hàm số đồng biến trên
0;
B. Nếu
1a
thì hàm số đồng biến trên
0;
C. Tập xác định của hàm số là
D. Đạo hàm của hàm số là
/
lny x a
Câu 11: Cho
0a
, biểu thức
2
3
.aa
được viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là
A.
7
6
a
B.
5
6
a
C.
6
5
a
D.
11
6
a
Câu 12: Đạo hàm của hàm số
3
2
x
y
A.
/3
2 .ln2
x
y
B.
/
1
ln 2
y
C.
/3
2 .3.ln2
x
y
D.
/
2
1
2 .3.ln2
x
y
Câu 13: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho
M 1;2;3 ;N 2; 3;1 ;P 3;1;2 .
Tìm tọa độ điểm Q sao
cho MNPQ là hình bình hành.
A.
Q 2;6;4
B.
Q 4; 4;0
C.
Q 2; 6;4
D.
Q 4; 4;0
Câu 14: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm
A 2;1;3 .
Mặt phẳng (P) đi qua A song
song với mặt phẳng
Q : x 2 2y 03z
có phương trình là
A.
x 2y 3z 5 0
B.
x 2y 3z 13 0
C.
x 2y 3z 13 0
D.
x 2y 3z 9 0
Câu 15: Biết hàm s
( ) (1 ).
x
f x x x e

một ngun hàm
2
( ) ( ).
x
F x ax bx c e
.Tính
2 3 .A a b c
A.
3.A
B.
8A
C.
9.A
D.
6A
Câu 16: Thể tích V của khối lăng trụ có chiều cao bằng
h
và diện tích đáy bằng
B
A.
1
3
V Bh
. B.
V Bh
. C.
1
6
V Bh
. D.
3V Bh
.
Câu 17: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, gọi H hình chiếu vuông góc của
M 2;0;1
lên đường thẳng
x 1 y z 2
:.
1 2 1

Tìm tọa độ điểm H.
A.
H 1;0;2 .
B.
H 1; 4;0 .
C.
H 2;2;3 .
D.
H 0; 2;1 .
Câu 18: Hàm số nào sau đây không phải là nguyên hàm của hàm số
5
( ) ( 2) ?f x x
A.
6
( 2)
( ) 2
6
x
F x x

B.
6
( 2)
( ) 2
6
x
Fx

C.
6
( 2)
( ) 2017
6
x
Fx

D.
6
( 2)
( ) 2018
6
x
Fx

Câu 19: Cho hàm số
3
; x 3
()
12
; x = 3
x
fx
x
m

. Hàm số đã cho liên tục tại
3x
khi m bằng:
A.
1m
B.
1m 
C.
4m
D.
4m
Câu 20: Số phức
z
thỏa mãn
(2 3 ) 1 9z i z i
A.
3 i
B.
2 i
C.
2 i
D.
2 i
Câu 21: Cho hình lập phương
.ABCD AB CD
 
cạnh bằng
a
. Tính theo a khoảng cách giữa hai đường
thẳng
'BB
AC
.
A.
3
3a
B.
2
a
C.
2
2a
D.
3
a
Câu 22: Cho tứ diện đều
ABCD
có cạnh bằng
3a
. Hình nón
N
đỉnh
A
, đáyđường tròn ngoại tiếp
tam giác
BCD
. Tính theo a diện tích xung quanh
xq
S
của
N
Trang 3/5 - Mã đề thi 601
A.
2
33
xq
Sa
. B.
2
6
xq
Sa
. C.
2
63
xq
Sa
. D.
2
12
xq
Sa
.
Câu 23: Cho hình chóp
.S ABCD
đáy
ABCD
hình bình nh. Lấy hai điểm M N trên hai cạnh
,SB SD
sao cho
2 ; 2SM MB SN ND
, đường thẳng
SC
cắt mp
()AMN
tại
'C
. Tính tỉ số
'SC
k
SC
?
A.
3
4
k
B.
2
3
k
C.
1
3
k
D.
1
2
k
Câu 24: Cho hàm số
3 2 2
11
(2 1) ( ) 10
32
y x m x m m x
. Tìm m để
'0y
với mọi
1;2x
.
A.
1m
B.
2m
C.
mR
D.
2m
Câu 25: Cho hàm số
( ) ln
1
x
fx
x
, tính tổng:
'(1) '(2) '(3) ... '(2018)S f f f f
A.
2017
2018
S
B.
2017
2019
S
C.
1S
D.
2018
2019
S
Câu 26: Cho hàm số
32
y x bx x d
.
x
y
x
y
x
y
(I) (II) (III)
Các đồ thị nào có thể là đồ thị biểu diễn hàm số đã cho?
A. (I). B. (I) và (II). C. (III). D. (I) và (IIII).
Câu 27: Nghiệm của phương trình:
9 10.3 9 0
xx
A.
3; 0xx
B.
9; 1xx
C.
2; 0xx
D.
2; 1xx
Câu 28: Cho hàm số
42
44y x mx
đồ thị
()
m
C
. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số
m
để các
điểm cực trị của
()
m
C
thuộc các trục tọa độ.
A.
0m
. B.
1
2
m 
C.
0m
. D.
0m
hoặc
1
2
m 
.
Câu 29: Cho khai triển nhị thức Niu Tơn:
2018 2 2018
0 1 2 2018
( 2) ...x a a x a x a x
. Tính tổng
0 1 2 3 2018
... ( 1) ...
k
k
S a a a a a a
?
A.
0S
B.
2018
3S
C.
2018
3S 
D.
1S
Câu 30: Cho đường thẳng
: 2 0xy
. Đường thẳng
'
đối xứng với đường thẳng
qua trục hoành
có phương trình:
A.
10xy
B.
20xy
C.
20xy
D.
20xy
Câu 31: Hàm số
2
()
x
F x e
là một nguyên hàm của hàm số
A.
2
()
x
f x e
B.
2
( ) 2 .
x
f x xe
C.
2
()
2
x
e
fx
x
D.
2
21
( ) .
x
f x x e
Câu 32: Cho khối hộp
.ABCD ABC D
 
có thể tích
V
. Tính theo
V
thể tích khối tứ diện
AB CD

.
A.
6
V
. B.
3
V
. C.
3
4
V
. D.
2
3
V
.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới thầy cô và các bạn học sinh Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT chuyên Bắc Ninh (Lần 6), với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo.

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT chuyên Bắc Ninh (Lần 6). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 151
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm