Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT chuyên Quốc học Huế (Lần 2)

Trang 1/5 - đề thi 421
TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUỐC HỌC HUẾ
TỔ TOÁN
ĐỀ CHÍNH THỨC
THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2
NĂM HỌC 2017 – 2018
Môn: Toán
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)
Mã đề thi
421
Họ và tên:………………………………….Lớp:……………... SBD:……..………
Câu 1. Cho s phc
( , ).z a bi a b
Khẳng định nào sau đây là sai?
A.
. B.
z a bi
. C.
2
z
là s thc. D.
.zz
là s thc.
Câu 2. Cho hình lập phương
..ABCD AB C D
Tính góc giữa hai đường thng
BD

.AA
A.
90
B.
45
C.
60
D.
30
Câu 3. Tìm phương trình đường tim cn ngang của đồ th hàm s
3
32
x
y
x
.
A.
1
3
x
B.
2
3
x
C.
2
3
y
D.
1
3
y
Câu 4. Cho khi chóp
.S ABC
có đáy là tam giác đều,
()SA ABC
.SA a
Biết rng th tích ca khi
chóp
.S ABC
bng
3
3.a
Tính độ dài cạnh đáy của khi chóp
..S ABC
A.
23a
B.
22a
C.
33a
D.
2a
Câu 5. Cho
()fx
hàm s liên tục trên đoạn
[ ; ]ab
[ ; ].c a b
Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề
sau.
A.
( )d ( )d ( )d
c b a
a c b
f x x f x x f x x
. B.
( )d ( )d ( )d
b c b
a a c
f x x f x x f x x
.
C.
( )d ( )d ( )d
b c c
a a b
f x x f x x f x x
. D.
( )d ( )d ( )d
b a b
a c c
f x x f x x f x x
.
Câu 6. Cho hàm s
()y f x
có đồ th trên mt khong K như hình vẽ bên. Trên
K, hàm s có bao nhiêu cc tr?
A.3
B.2
C.0
D.1
Câu 7. Tính
2018
2018
2
1
log 4 ln
1009
e
.
A. 2000 B. 1009 C. 1000 D. 2018
Câu 8. Cho hàm s
()fx
có đạo hàm trên khong
( ; )ab
. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A. Nếu
'( ) 0fx
vi mi x thuc
( ; )ab
thì hàm s
()fx
nghch biến trên
( ; )ab
.
B. Nếu hàm s
()fx
đồng biến trên
( ; )ab
thì
'( ) 0fx
vi mi x thuc
( ; )ab
.
C. Nếu hàm s
()fx
đồng biến trên
( ; )ab
thì
'( ) 0fx
vi mi x thuc
( ; )ab
.
D. Nếu
'( ) 0fx
vi mi x thuc
( ; )ab
thì hàm s
()fx
đồng biến trên
( ; )ab
.
Câu 9. Tìm h nguyên hàm ca hàm s
2
1
( ) tan 2 .
2
f x x
A.
2
1
tan 2 d 2tan2 2 .
2
x x x x C
B.
2
1
tan 2 d tan2 .
22
x
x x x C
C.
2
1
tan 2 d tan2 .
2
x x x x C
D.
2
1 tan2
tan 2 d .
2 2 2
xx
x x C
Câu 10. Cho hai s phc zz’. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A.
''z z z z
B.
. ' . 'z z z z
C.
. ' . 'z z z z
D.
''z z z z
Trang 2/5 - đề thi 421
Câu 11. Hình lăng trụ đứng đáy là tam giác n nhưng không phải tam đều bao nhiêu mt phng
đối xng?
A. 4 B. 3 C. 2 D. 1
Câu 12. Mt hình tr có chiu cao bằng 3, chu vi đáy bằng
4
. Tính th tích ca khi tr.
A.
18
B.
10
C.
12
D.
40
Câu 13. Cho khối nón có đường cao h và bán kính đáy r. Tính th tích ca khi nón.
A.
22
2 r h r
B.
2
1
3
rh
C.
22
r h r
D.
2
rh
Câu 14. Gi V là th tích ca khi hp
.ABCD A B C D
và
V
th tích ca khối đa diện
.A ABC D
Tính
t s
.
V
V
A.
2
5
V
V
B.
2
7
V
V
C.
1
3
V
V
D.
1
4
V
V
Câu 15. Trong không gian vi h tọa độ Oxyz, lập phương trình đường thẳng đi qua điểm
(0; 1;3)A
vuông góc vi mt phng
( ): 3 1 0.P x y
A.
12
32
xt
yt
zt

B.
1
3
3
x
yt
z

C.
13
3
xt
yt
zt

D.
13
3
xt
yt
z
Câu 16. Nghim của phương trình
100.
log10 250
x
thuc khoảng nào sau đây?
A.
0;2
B.
2;
C.
;2
D.
2;0
Câu 17. Mt phẳng có phương trình nào sau đây song song với trc
Ox
?
A.
2 1 0yz
B.
20yz
C.
2 1 0xy
D.
3 1 0x
Câu 18. Gieo đồng thi hai con súc sắc cân đối đồng cht. Tính xác suất để s chm trên mt xut hin
ca hai con súc sc là bng nhau.
A.
1
4
B.
1
3
C.
1
6
D.
1
2
Câu 19. Cho hình nón có bán kính đáy bằng 3 và chiu cao bng 4. Tính din tích xung quanh ca hình nón.
A.
15
B.
12
C.
9
D.
30
Câu 20. Cho tp
1,2,3,....,10X
. Hi có tt c bao nhiêu mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
(I). “Mỗi hoán v ca X là mt chnh hp chp 10 ca X”.
(II). “Tập
1,2,3B
là mt chnh hp chp 3 ca X”.
(III). “
3
10
A
là mt chnh hp chp 3 ca X”.
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
Câu 21. Cho hình lăng trụ tam giác đều
.ABC AB C
cạnh đáy bằng
.a
Góc giữa đường thng
AB
mt phng (ABC) bng
o
45 .
Tính th tích ca khối lăng trụ
.ABC AB C
.
A.
3
3
24
a
B.
3
3
4
a
C.
3
3
6
a
D.
3
3
12
a
Câu 22. Hàm s
32
()f x x ax bx c
đt cc tiu tại điểm
1, (1) 3xf
và đồ th hàm s ct trc tung
tại điểm có tung độ bng 2. Tính
.T a b c
A.
9T
B.
1T
C.
2T 
D.
4T 
Câu 23. Gi s trong khai trin
6
1 1 3ax x
vi
a
thì h s ca s hng cha
3
x
là 405. Tính
.a
A. 9 B. 6 C. 7 D. 14
Câu 24. Cho
1.ab
Tích phân
ln( 1)d
b
a
I x x
bng biu thức nào sau đây?
Trang 3/5 - đề thi 421
A.
( 1)ln( 1)
b
a
I x x a b
. B.
( 1)ln( 1)
b
a
I x x b a
.
C.
1
( 1)
b
a
I
x
. D.
ln( 1)
1
b
b
a
a
x
I x x dx
x
.
Câu 25. Cho tam giác đều
ABC
cạnh
.a
Gọi
P
mặt phẳng chứa đường thẳng
BC
và vuông góc với
mặt phẳng
.ABC
Trong
,P
xét đường tròn (C) đường kính
.BC
Tính bán kính của mặt cầu cha đường
tròn (C) và đi qua điểm
A
.
A.
3a
B.
3
2
a
C.
3
3
a
D.
3
4
a
Câu 26. Trong không gian vi h tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC vi
(1;1;1), (2;3;0).AB
Biết rng tam giác
ABC có trc tâm
(0;3;2),H
tìm tọa độ của điểm
.C
A.
(3;2;3)C
B.
(4;2;4)C
C.
(1;2;1)C
D.
(2;2;2)C
Câu 27.
G
i
1
z
nghim phc phn ảo dương của phương trình
2
6 13 0.zz
Tìm tọa độ điểm M
biu din s phc
1
1w i z
.
A.
5; 1M 
B.
5;1M
C.
1; 5M 
D.
1;5M
Câu 28. Đồ th hàm s
2
2
1
4
x
y
x
có tt c bao nhiêu đường tim cn?
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
Câu 29. Gi s
, , x y z
tha mãn h phương trình
2 .4 .16 1
4 .16 .2 2
16 .2 .4 4
x y z
x y z
x y z
. Tìm
.x
A.
3
8
B.
8
3
C.
4
7
D.
7
4
Câu 30. Cho hàm s
()y f x
có đồ th như hình vẽ dưới đây.
Tìm tt c các giá tr ca tham s thc m để phương trình
( ) 0f x m
có đúng 3 nghiệm thc phân bit.
A.
3m
B.
3m 
C.
43m
D.
3m
Câu 31. Trong các hàm s sau, hàm s nào đng biến trên tập xác định ca nó?
A.
2
siny x x
B.
cotyx
C.
sinyx
D.
3
yx
Câu 32. Có tt c bao nhiêu mệnh đề đúng trong bn mệnh đề sau đây?
(I).
log log
aa
bc
vi mi s thc
0; 0; 0; 1;a b c a b c
.
(II).
log ( . ) log .log
a a a
bc b c
vi mi s thc
0; 0; 0; 1a b c a
.
(III).
log log
n
aa
b n b
vi mi s thc
0; 1; 0a a b
, n là s t nhiên khác 0.
(IV).
log log
bb
ca
ac
vi mi
0; 0; 0; 1a b c b
.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT chuyên Quốc học Huế (Lần 2), nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời thầy cô và các bạn học sinh tham khảo.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT chuyên Quốc học Huế (Lần 2). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 109
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm