Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT chuyên Quốc học Huế (Lần 3)

Trang 1/5 - Mã đề thi 436
TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUỐC HỌC HUẾ
TỔ TOÁN
ĐỀ CHÍNH THỨC
THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 3
NĂM HỌC 2017 – 2018
Môn: Toán
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)
Mã đề thi
436
H
ọ v
à tên:
………………………………….
L
ớp:
……………...
……..………
Câu 1. Trong các mệnh đề sau, mệnh đềo sai?
A. Mọi phép đối xứng trục đều là phép dời hình. B. Mọi phép vị tự đều là phép dời hình.
C. Mọi phép tịnh tiến đều là phép dời hình. D. Mọi phép quay đều là phép dời hình.
Câu 2. Tìm đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
2 1
.
3
x
y
x
A.
2
y
B.
2
3
y
C.
1
y
D.
3
y
Câu 3. Tính
sin 2018
lim .
n
n
n
A. 0 B. 1 C.

D.
2018
Câu 4. Tìm họ nguyên hàm của hàm số
( ) sin cos .
f x x x
A.
( ) sin cos
f x dx x x C
B.
( ) sin cos
f x dx x x C
C.
( ) sin cos
f x dx x x C
D.
( ) sin cos
f x dx x x C
Câu 5. Cho bốn mệnh đề:
(I):
log
a
b
b a với mọi
1 0; 0.
a b
(II):
log
log
a
b
c
c
a b
với mọi
1 0;1 0; 0.
a b c
(III):
2
log 2 log
m
a a
b m b
với mọi
0 1; 0; .
a b m
(IV):
log log
x
a
a
b x b
với mọi
1 0; 0; .
a b x
Tìm số mệnh đề đúng trong bốn mệnh đề đã cho.
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 6. Hàm số
3 2
( ) 3 9 1
f x x x x
 
đồng biến trong khoảng nào sau đây?
A.
(3; )

B.
( 1; )
C.
( 1;3)
D.
( ;3)
Câu 7. Trong không gian, cho hai điểm phân biệt A, B và số thực dương k. Tập hợp các điểm M sao cho diện tích
tam giác MAB bằng k là:
A. Một đường thẳng. B. Một mặt nón. C. Một mặt trụ. D. Một mặt cầu.
Câu 8. Tìm tập nghiệm của bất phương trình
3
log 2 2
x
.
A.
;11

B.
2;

C.
11;

D.
11;

Câu 9. Cho số phức
cos sin , ( )
z i
. Tìm môđun của z.
A.
| cos | | sin |
B.
1
C.
| cos sin |
D.
| cos 2 |
Câu 10. Tìm họ nguyên hàm của hàm số
2
1
( ) 3 .
x
f x
x
A.
1
( ) 3
x
f x dx C
x
B.
3 1
( )
ln 3
x
f x dx C
x
C.
1
( ) 3
x
f x dx C
x
D.
3 1
( )
ln 3
x
f x dx C
x
Câu 11. Hình nào không phảihình đa diện đều trong các hình dưới đây?
A. Hình tứ diện đều.
B. Hình hộp chữ nhật có diện tích các mặt bằng nhau.
Trang 2/5 - Mã đề thi 436
C. Hình lập phương.
D. Hình chóp tam giác đều.
Câu 12. Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. Góc giữa hai đường thẳng a b bằng góc giữa hai đường thẳng ac thì b song song với
.
c
B. Góc giữa hai đường thẳng bằng góc giữa hai vectơ chỉ phương của hai đường thẳng đó.
C. Góc giữa hai đường thẳng là góc nhọn.
D. Góc giữa hai đường thẳng ab bằng góc giữa hai đường thẳng a c khi b song song hoặc trùng với
.
c
Câu 13. Hình tứ diện đều có tất cả bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?
A. 6 B. 3 C. 4 D. 2
Câu 14. Biết rằng thể tích của một khối lập phương bằng 8. Tính tổng diện tích các mặt của hình lập phương đó.
A.
16
B.
24
C.
36
D.
27
Câu 15. Cho tập
X
có 9 phần tử. Tìm số tập con có 5 phần tử của tập
.
X
A. 120 B. 126 C. 15120 D. 216
Câu 16. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng
( ) : 1
1 2 3
x y z
P
. Vectơ nào dưới đây là một vectơ
pháp tuyến của
( )
P
?
A.
(3;2;1)
n
B.
(2;3;6)
n
C.
1;2;3
n D.
(6;3;2)
n
Câu 17. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d vectơ chỉ phương
u
mặt phẳng (P)
vectơ pháp tuyến
n
. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
u
vuông góc với
n
thì d song song với (P).
B.
u
không vuông góc với
n
thì d cắt (P).
C. d song song với (P) thì
u
cùng phương với
.
n
D. d vuông góc với (P) thì
u
vuông góc với
.
n
Câu 18. Tính thể tích V của khối nón có diện tích hình tròn đáy là S và chiều cao là h.
A.
4
3
V Sh
B.
2
1
3
V Sh
C.
V Sh
D.
1
3
V Sh
Câu 19. Cho hàm s
( )
f x
có đạo hàm cấp 2 trên khoảng K
0
.
x K
Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:
A. Nếu hàm số đạt cực đại tại
0
x
thì
0
''( ) 0
f x
.
B. Nếu hàm số đạt cực đại tại
0
x
thì tồn tại
0
a x
để
'( ) 0.
f a
C. Nếu hàm số đạt cực trị tại
0
x
thì
0
'( ) 0
f x
.
D. Nếu
0
'( ) 0
f x
0
"( ) 0
f x
thì hàm số đạt cực trị tại
0
.
x
Câu 20. Cho hai đường thẳng phân biệt a, b và mặt phẳng (P), trong đó a (P). Mệnh đề nào sau đây là sai?
A. Nếu b // a thì b (P). B. Nếu b (P) thì b // a.
C. Nếu b a thì b // (P). D. Nếu b // (P) thì b a.
Câu 21.
Cho khối lập phương ABCD. A’B’C’D’ cạnh 1. Gọi M, N, P, L
l
ần lượt là tâm của các hình vuông ABB’A’, A’B’C’D’, ADD’A’ và
CDD’C’
. Gọi Q trung điểm của BL. Tính thể tích khối tứ diện MNPQ
(tham kh
ảo hình vẽ bên).
A.
1
24
B.
1
16
C.
2
27
D.
3
27
N
M
P
Q
L
B
C
C'
D
A
A'
D'
B'
Trang 3/5 - Mã đề thi 436
Câu 22. Hàm số nào sau đây đồng biến trên
?
A.
1
x
y
x
B.
2
1
x
y
x
C.
2 2
( 1) 3 2
y x x
D.
tan
y x
Câu 23.
Cho hàm số
( )
y f x
liên tục, có đạo hàm trên đoạn
[ ; ]
a b
và đ
ồ thị của hàm s
( )
f x
trên
[ ; ]
a b
là đường cong như hình vẽ bên.
Khi đó, m
ệnh đề nào sau đây đúng?
A.
[ ; ]
min ( ) ( ).
x a b
f x f b
B.
1
[ ; ]
min ( ) ( ).
x a b
f x f x
C.
[ ; ]
min ( ) ( ).
x a b
f x f a
D.
2
[ ; ]
min ( ) ( ).
x a b
f x f x
Câu 24. Biết rằng trong khai triển Newton của
100
1
x
thì hsố của hai số hạng chứa
k
x
3
k
x
bằng nhau
;1 33 .
k k
Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A.
k
chia hết cho 5. B.
k
chia hết cho 4.
C.
k
chia hết cho 3. D.
k
chia hết cho 7.
Câu 25. Tìm phần ảo của số phức
z
biết
2 3 1 9
z i z i
.
A.
1
B.
2
C.
1
D.
2
Câu 26. Cho
,
x y
là các số thực dương thay đổi thỏa mãn
ln ln 0.
x y Tìm giá trị nhỏ nhất của
.
x y
A.
3
B.
2
C.
3
D. 2
Câu 27. Tính tích phân
1
2018
0
1 .
I x x dx
A.
1 1
2018 2019
I
B.
1 1
2020 2021
I
C.
1 1
2019 2020
I
D.
1 1
2017 2018
I
Câu 28. Cho hàm số
2
1
nÕu 1
( )
1
nÕu 1
x
x
f x
x
m x
, với
m
là tham số thực. Tìm
m
đ hàm số
( )
f x
liên tục tại
1.
x
A.
2
m
B.
2
m
C.
1
m
D.
1
m
Câu 29. Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình vuông cạnh
.
a
Đường thẳng SA vuông góc với mặt phẳng đáy
.
SA a
Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SB
.
CD
A.
2
a
B.
2
a
C.
3
a
D.
a
Câu 30. Cho khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a cạnh bên bằng
3.
a
Tính thể tích V của khối chóp đó
theo
.
a
A.
3
10
6
a
V
B.
3
2
a
V
C.
3
2
3
a
V
D.
3
3
6
a
V
Câu 31. Cho hàm s
3 2
1
( ) 4 .
2
f x x x x
Tìm
x
sao cho
'( ) 0.
f x
A.
4
3
x
hoặc
1
x
B.
4
1
3
x
C.
4
3
x
hoặc
1
x
D.
4
1
3
x
Câu 32. Phương trình
sin cos sin 2cos 3 0
x x x x tất cả bao nhiêu nghiệm thực thuộc khoảng
3
; ?
4
A. 3 B. 0 C. 1 D. 2

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT chuyên Quốc học Huế (Lần 3), nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo.

--------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT chuyên Quốc học Huế (Lần 3). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 155
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm