Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT Diễn Châu 3 - Nghệ An (Lần 3)

1 218
Trang
1/7-Mãđềthi101
SỞGD&ĐTNGHỆAN
TRƯỜNG THPT DIỄN CHÂU 3
(Đề thi gồm 5 trang)
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 - LẦN 3
Bài thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề thi 101
Câu 1:
Chosốphức
z
điểmbiểudiễnlàMtronghìnhvẽ
bên.Gọi
'M
làđiểmbiểudiễnchosốphức
z
.Toạđộ
của
'M
là
A.
' 3; 2
M
B.
' 3;2
M
C.
' 3;2
M
D.
' 3; 2
M
x
y
-2
O
M
Câu 2:GọiM, mlầnợtlàgiátrịlớnnhấtvàgiátrịnhỏnhấtcủahàmsố
4
f x x
x
trênđoạn
1;3
.Tính
.M m
A. 4. B.
28
.
3
C. 9. D.
25
.
3
Câu 3:Trongkhônggianvớihệtọađộ
Oxyz
,chođườngthẳng
1
:
1 2
x a y
z
b
vàmặtphẳng
: 2 1
0
P x y
z
.Biếtđườngthẳng
thuộcmặtphẳng
P
.Tính
M a b
A.
8
M
B.
5
M
C.
6
M
D.
7
M
Câu 4:Tậpnghiệmcủabấtphươngtrình
1
9
3
x
là
A.
; 1 
B.
; 2 
C.
3;

D.
2;

Câu 5:Hàmsốnàosauđâyđồngbiếntrêntậpxácđịnh:
A.
1
2
log
1
x
B.
2
1
log
y
x
C.
1
3
log
1
y x
D.
4
log 4
y x
Câu 6:Trongkhônggian
Oxyz
,phươngtrìnhđườngthẳngđiquahaiđiểm
1;2
;3 , 5;4; 1
A B
là:
A.
1 2 3
4 2 4
x y z
B.
1 2 3
4 2 4
x y z
C.
5 4 1
2 1 2
x y z
D.
3 3 1
2 1 2
x y z
Câu 7: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho đường thẳng
2 2
:
1 2 1
x y z
và điểm
1;2
;3
M
.Gọi
; ;H a b
c
làhìnhchiếuvuônggóccủaMlên
.Tính
P a b
c
A.
2P
B.
1P
C.
0
P
D.
3
P
Câu 8:Hìnhnóncóbánkínhđáybằng
a
vàchiềucaobằng
3a
.Tínhdiệntíchtoànphần
tp
S
của
hìnhnón.
A.
2
3
tp
S a
B.
2
4
tp
S a
C.
2
2
tp
S a
D.
2
tp
S a
Câu 9:Giớihạn
2
2 2
lim
2
x
x
x
cógiátrịbằng:

Trang2/7-Mãđềthi101
A.
1
B.
1
4
C.
1
2
D.
0
Câu 10:
Đườngcongnhưhìnhbênlàđồthị của một
trongcáchàmsốdướiđây.Đólàhàmsốnào?
A.
4 2
y x x
. B.
3 2
3 2
y x x
.
C.
4 2
2 2
y x x
. D.
4 2
2 2
y x x
.
Câu 11:Viếtphươngtrìnhtiếptuyếncủaparabol
2
3 1y x
x
,biếttiếptuyếnsongsongvớiđường
thẳng
:3 1 0.
d x y
A.
3 10
.
y x
B.
3 1
0.
y x
C.
3 8
.
y x
D.
3 8
.
y x
Câu 12:Cholăngtrụ
. ' ' 'ABC A B C
cóthểtíchbằng12.Thểtíchkhốichóp '.
A ABC
là:
A.
6
B.
4
C.
2
D.
12
Câu 13:Cho15điểmphânbiệtcùngnằmtrênmộtđườngtròn.Sốtamgiáccócácđỉnhlàbatrongsố
15điểmđãcholà?
A.
15!
B.
3
15
C.
3
15
C
D.
3
15
A
Câu 14:Sốhạngchứa
31
x
trongkhaitriển
40
2
1
x
x
là:
A.
37 3
1
40
.C x
B.
2 31
40
.C x
C.
31
31
40
.C x
D.
3 31
40
.C x
Câu 15:Cholăngtrụđứngcóđáyhìnhvuôngcạnh
a
vàchiềucaobằng
2a
.TínhdiệntíchScủamặt
cầungoạitiếphìnhlăngtrụđó.
A.
2
12
S a
B.
2
6
S a
C.
2
8
S a
D.
2
16
S a
Câu 16:Trongkhônggian
Oxyz
,chocácđiểm
;1;
2 , 2; ;1 , 1;2;3
A x
B y C
.Vớigiátrịnàocủa
x
và
y
thìbađiểm
, ,A B
C
thẳnghàng?
A.
3
2
x
và
0
y
B.
0
x
và
3
2
y
C.
2
x
và
1
2
y
D.
1
2
x
và
2
y
Câu 17:Tìmgiátrịcựctiểucủahàmsố
3
3 1y x
x
.
A. 0. B. 1. C. 3. D. 1.
Câu 18:Hàmsố
3 2
3 2
y x
x
nghịchbiếntrênkhoảngnàosauđây?
A. (0;2). B. (2;+). C. (;0). D. (2;0).
Câu 19:Tìm
3
.
x
e d
x
A.
3
.
x
e C
B.
3
1
.
3
x
e C
C.
3
2 .
x
e C
D.
3 1
.
3 1
x
e
C
x
Câu 20:Tìmtiệmcậnđứngcủađồthịhàmsố
2 4
.
1
x
y
x
A.
2.
x
B.
1.
x
C.
1.
x
D.
2.
x
Câu 21:Chohìnhchóptamgiácđều
.
S A
BC
cócạnhđáybằng
a
.GọiM,Nlầnlượtlàtrungđiểmcủa
SB, SC. Biết rằng mặt phẳng
AM
N
vuông góc với mặt phẳng
SB
C
. Tính thể tích khối chóp
.
A BCNM
.
A.
3
5
96
a
B.
3
5
12
a
C.
3
5
32
a
D.
3
5
16
a
Câu 22:Chohàmsố
2
x m
y
x
(mlàthamsốthực)thỏamãn
3;5]
min 3.
y
[
Khẳngđịnhnàođúng?
Trang3/7-Mãđềthi101
A.
2
1.
m
B.
1
2.
m
C.
2
.
m
D.
2
.
m
Câu 23:Mộthộikhuyếnhọcđãkêugọisựủnghộcủacácnhàhảotâmđược120triệuđồng.Hội
khuyếnhọcgửisốtiềnđóvàongânhàngvớilãisuất
0
,75%
/ tháng vớidựđịnhhàngthángrútMtriệu
đồnglàmquàkhuyếnhọcchohọcsinhnghèovượtkhó.Hộikhuyếnhọcbắtđầutraoquàchohọcsinh
saumộtthánggửitiềnvàongânhàng.Đểsốtiền(cảlãisuấtvà120triệuđồngtiềngốc)đủtraocho
họcsinhtrong10thángthìsốtiềnMmàhàngthángHộikhuyếnhọcrútratốiđa(lấy kết quả chính
xác đến chữ số thập phân thứ nhất)là:
A. 12,3 B. 12,4 C. 12,5 D. 12,6
Câu 24:Tínhdiệntíchhìnhphẳnggiớihạnbởiparabol
2
2
y
x x
vàtrụchoành.
A.
4
.
3
S
B.
4
.
3
S
C.
5
.
6
S
D.
5
.
6
S
Câu 25:Giảsử
3
3
1
1
ln
ln 2 ln3
( 1)
x
dx a b c
x
,vớia, b, clàcácsốhữutỉ.Tính
.a b c
A. 2. B. 4. C. 2. D. 0.
Câu 26:Trongkhônggian
Ox
yz
,cho3điểm
1;0;1 , 3;2; 1 , 3; 2;3
A B C
.Đườngthẳngđiqua
tâmđườngtrònngoạitiếptamgiác
A
BC
vàvuônggócvớimặtphẳng
A
BC
cóphươngtrìnhlà:
A.
4
3
x
y
t
z
t
B.
8
1
1
x
y
t
z
t
C.
2
5
x
y
t
z
t
D.
2
5
x
y
t
z
t
Câu 27:Cho
1
2
0
1
x
x
e
I dx
e
.Đặt
.
x
t e
Khiđó:
A.
1
2
0
.
1
t
I dt
t
B.
2
1
.
1
e
t
I
dt
t
C.
1
0
.
1
t
I dt
t
D.
1
.
1
e
t
I
dt
t
Câu 28:Cho
5 5
log 2; log 3
a b .Khiđó
10
log 6
bằng:
A.
1
a
b
b
B.
1
a
b
a
C.
1
a
a
b
D.
1
ab
a
Câu 29:Sốnghiệmcủaphươngtrình
6cos2 sin 5 0
x x
trênkhoảng
;
2
2
là:
A.
1
B.
0
C.
3
D.
2
Câu 30:Mộthìnhtrụcóhaiđáylàhaihìnhtrònnộitiếphaimặtcủamộthìnhlậpphươngcạnh
a
.
Thểtíchcủakhốitrụđólà:
A.
3
12
a
V
B.
3
6
a
V
C.
3
2
a
V
D.
3
4
a
V
Câu 31:Trongmặtphẳngtọađộ
O
xy
,chosốphứczthỏamãn 1
z z i
.Qutíchcácđiểmbiểu
diễnsốphức
3
4
w
i z i
làđườngthẳngcóphươngtrình
A.
7
1 0
x
y
B.
7
1 0
x
y
C.
7
1 0
x
y
D.
7
1 0
x
y
Câu 32:Gọi
1 2
,z z
làhainghiệmphứccủaphươngtrình
2
*
1
0az z a
a
.Biết
1
2
2
z
z
,
khiđó
a
nhậngiátrịbằng
A.
1
2
B. 2 C. 3 D.
1
Câu 33:Chohìnhchóp
.
S
ABC
cóđáy
A
BC
làtamgiácđềucạnh
a
và
S
A
vuônggócvớimặtphẳng
đáy.Tínhkhoảngcáchgiữahaiđườngthẳng
S
A
và
BC
.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018

VnDoc mời bạn đọc tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT Diễn Châu 3 - Nghệ An (Lần 3), tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo.

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT Diễn Châu 3 - Nghệ An (Lần 3). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 218
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm