Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương (Lần 3)

Trang 1/6 - Mã đề thi 132
SỞ GD VÀ ĐT HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG
ĐỀ THI THỬ THPT QG LẦN 3, NĂM HỌC 2017-2018
Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút (không tính thời gian giao đề)
Số câu của đề thi: 50 câu – Số trang: 06 trang
- Họ và tên thí sinh: .................................................... – Số báo danh : ........................
Câu 1:
2 1
lim
1
n
n
n

bằng:
A.
1
. B.
1
. C.
2
. D.
2
.
Câu 2: Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như sau
Hàm số
y f x
nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
0;1
. B.
1;1
. C.
1;0
. D.
; 1
.
Câu 3: Cho hình nón tròn xoay bán kính đường tròn đáy
r
, chiều cao
h
đường sinh
l
. Kết luận
nào sau đây sai?
A.
xq
S rl
. B.
2
tp
S rl r
. C.
2 2 2
h r l
. D.
2
1
3
V r h
.
Câu 4: Cho
, 0a b
. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A.
2
log log 2logab a b
. B.
log log .logab a b
.
C.
2
log 2log 2logab a b
. D.
log log logab a b
.
Câu 5: Biết
3
1
d
3 2
1
x
a b c
x x
với
a
,
b
,
c
là các số hữu tỷ. Tính
P a b c
.
A.
16
3
P
. B.
13
2
P
.
C.
5P
D.
2
3
P
.
Câu 6: Cho hình chóp
.S ABCD
đáy
ABCD
là
hình vuông tâm
O
cạnh
AB a
, đường cao
SO
vuông góc với mặt đáy
SO a
. Khoảng
cách giữa
SC
AB
là:
A.
2 5
7
a
. B.
5
7
a
.
C.
5
5
a
. D.
2 5
5
a
.
Câu 7: Từ các chữ số 5, 6, 7, 8 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm hai chữ số khác nhau?
A. 12. B. 24. C. 3. D. 4.
x

1
1

y
y

2
1
2

MÃ ĐỀ THI: 132
Trang 2/6 - Mã đề thi 132
Câu 8: Cắt một khối trụ bởi một mặt phẳng qua trục ta được thiết diện là hình chữ nhật
ABCD
AB
CD
thuộc hai đáy của hình trụ,
4 , 5AB a AC a
. Thể tích của khối trụ là?
A.
3
4 a
. B.
3
16 a
. C.
3
12 a
. D.
3
8 a
.
Câu 9: Tích phân
1
0
2 1dx x
có giá trị bằng
A.
2
3 3
3
. B.
3 3 1
3
. C.
3
2 3
2
. D.
3
3 3
2
.
Câu 10: Tổng bình phương tất cả các nghiệm của phương trình
2
2 3 2
log 3log .log 3 2 0x x
bằng:
A.
20
.
B.
18
. C.
6
. D.
25
.
Câu 11: Hàm số
2
3 2
3 1 3 1y x m x m x
. Hàm số đạt cực trị tại điểm có hoành độ
1x
khi
A.
1m
. B.
0; 4m m
. C.
4m
. D.
0; 1m m
.
Câu 12: Cho hàm số
f x
đạo hàm liên tục trên đoạn
0;1
thỏa mãn
0 6f
,
1
0
2 2 . d 6x f x x
. Tích phân
1
0
df x x
có giá trị bằng:
A.
3
. B.
9
. C.
3
. D.
6
.
Câu 13:
Cho hàm số
y f x
có đồ thị như sau
Hàm số đạt cực đại tại điểm nào?
A.
3x
. B.
1x
.
C.
2
x
. D.
1x
.
Câu 14: Đồ thị của hàm số
2
3 5
2 5 7
x
y
x x
có bao nhiêu tiệm cận đứng?
A.
3
. B.
2
. C.
4
. D.
1
.
Câu 15: Biết đồ thị hàm số
3
3 1y x x hai điểm cực trị
A
,
B
. Khi đó phương trình đường thẳng
AB
A.
2.y x
B.
2 1.y x
C.
2y x
. D.
2 1y x
.
Câu 16: Cho số phức
3z i
. Tính z .
A. 4z . B. 10z . C. 2 2z . D. 2z .
Câu 17: Tập hợp nghiệm của bất phương trình
2
6
2 2
x x
A.
3; 2
. B.
2;3
. C.
2;

. D.
; 3
.
Câu 18: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thoi, SA vuông góc với mặt đáy ABCD. Hỏi góc
giữa hai đường thẳng SA và BC là ?
A.
0
135
. B.
0
60
. C.
0
90
. D.
0
45
.
Câu 19: Cho hình chóp đều
.S ABCD
với
O
tâm của đáy. Khoảng cách từ
O
đến mặt bên bằng
1
góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng
45
. Thể tích khối chóp
.
S ABCD
bằng
A.
4 3
3
V
. B. 2 3 . C.
4 2
3
V
. D.
8 2
3
V
.
Trang 3/6 - Mã đề thi 132
Câu 20: Tìm hệ số lớn nhất trong khai triển
5
2
2 3
P x x
.
A.
1080
. B.
720
. C.
243
. D.
810
.
Câu 21: Cho
1 2
,z z
là hai nghiệm phức của phương trình
2
2 1 0
z
( trong đó số phức
1
z
có phần ảo âm). Tính
1 2
3z z
.
A.
1 2
3 2z z i
. B.
1 2
3 2
z z
. C.
1 2
3 2z z i
. D.
1 2
3 2
z z
.
Câu 22: Trong mặt phẳng cho 10 điểm phân biệt sao cho không ba điểm nào thẳng hàng số tam giác
có đỉnh được tạo thành tcác điểm trên là ?
A.
3
10
C
. B.
7
10
A
. C.
3
10
. D.
3
10
A
.
Câu 23: Cho hàm số
4 2
4y x x
có đồ thị
C
. Số giao điểm của đồ thị
C
và trục hoành là:
A.
2
. B.
0
. C.
. D.
1
.
Câu 24: Tính đo hàm củam số
2sin 3 cos 2 .y x x
A.
6cos3 2sin 2 .y x x
B.
2cos3 sin 2 .y x x
C.
2cos3 sin 2 .y x x
D.
6cos3 2sin 2 .y x x
Câu 25: Trong không gian với hệ tọa độ
,Oxyz
cho điểm
3; 2;1
A
mặt phẳng
: 2 5 0
P x y z
. Đường thẳng nào sau đây đi qua
A
và song song với mặt phng
P
?
A.
3 2 1
1 1 2
x y z
.
B.
3 2 1
4 2 1
x y z
.
C.
3 2 1
1 1 2
x y z
.
D.
3 2 1
4 2 1
x y z
.
Câu 26: Trong không gian với hệ trục tọa độ
Oxyz
, cho điểm
1;0;1
M
mặt phẳng
: 2 2 5 0
P x y z
. Khoảng cách từ điểm
M
đến mặt phẳng
P
A.
9 2
2
. B.
3 2
. C.
3
. D.
3
.
Câu 27: Cho hàm số
f x
liên tục trên
và có
1 3
0 1
2; 6
f x x f x x
d d
. Tính
3
0
I f x x
d
.
A.
36
I
. B.
4I
. C.
12I
. D.
8
I
.
Câu 28: Trong không gian với hệ trục tọa độ
Oxyz
, cho điểm
1;2;3
A
. Gọi
1
A
,
2
A
,
3
A
lần lượt hình
chiếu vuông góc của
A
lên các mặt phẳng
Oyz
,
Ozx
,
Oxy
. Phương trình của mặt phẳng
1 2 3
A A A
A.
0
1 2 3
x y z
  
. B.
1
3 6 9
x y z
 
. C.
1
1 2 3
x y z
 
. D.
1
2 4 6
x y z
 
.
Câu 29: Cho
là số thực dương. Viết biểu thức
3 5
1
.
P a
a
dưới dạng lũy thừa số
ta được kết
quả
A.
19
6
P a
. B.
5
6
P a
. C.
7
6
P a
. D.
1
6
P a
.
Câu 30: Trong không gian
Oxyz
, cho điểm
0; 3; 2
M
. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
3 2
OM i j k
 
. B.
3 2OM i j
. C.
3 2OM j k
. D.
3 2OM i k
.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương (Lần 3), với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương (Lần 3). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
4 107
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm