Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT Hậu Lộc 2 - Thanh Hóa (Lần 3)

Trang 1/7 - Mã đề thi 357
SỞ GD & ĐT THANH HÓA
TRƯỜNG THPT HẬU LỘC 2
( Đề thi gồm có 07 trang)
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 3
Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Ngày thi: /05/2018
Mã đề thi
357
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................
Câu 1: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho đường thẳng
d
có phương trình:
12
3
32

xy
z
. Vectơ nào dưới đây là vectơ chỉ phương của đường thẳng (d)?
A.
3
(3;2;3)
u
. B.
. C.
2
(3;2;0)
u
. D.
1
(3;2;1)
u
.
Câu 2: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho mặt cầu
2 2 2
( ): (x 1) (y 2) (z 1) 16. S
Tọa độ tâm
I
và bán kính
R
của
()S
A.
( 1; 2;1); R 16 I
. B.
(1;2; 1); R 16 I
.
C.
( 1; 2;1); R 4 I
. D.
(1;2; 1); R 4 I
.
Câu 3: Cho hàm số
y f x
liên tục trên
có đồ thị
C
là đường cong như hình bên. Diện
tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị
C
, trục
hoành hai đường thẳng
0x
,
2x
(phần
đen) là
A.
12
01
dd

S f x x f x x
. B.
2
0
d
S f x x
.
C.
12
01
dd

S f x x f x x
. D.
2
0
d
S f x x
.
Câu 4: Cho hình thang cân
ABCD
2, 4AB CD
diện tích bằng
6
. Quay hình thang miền trong của
quanh đường thẳng chứa cạnh
CD
. Tính thể tích V của khối
tròn xoay được tạo thành.
A.
32
3
V
. B.
8
3
V
. C.
40
3
V
. D.
28
3
V
.
Câu 5: Tập nghiệm của bất phương trình
log2 log( 6)xx
A.
(6; )
. B.
(0;6)
. C.
[0;6)
. D.
(- ;6)
.
Câu 6: Khối cầu có bán kính
R
có thể tích là
A.
2
4 R
. B.
3
R
. C.
2
4
3
R
. D.
3
4
3
R
.
Trang 2/7 - Mã đề thi 357
Câu 7:
2 2017
lim
2018

x
x
x
bằng
A.
2017
. B.
2017
2018
. C.
2
. D.
2
.
Câu 8: Họ nguyên hàm của hàm số
3
( ) 4 2018f x x
A.
4
2018x x C
. B.
4
2018
3

x
xC
. C.
2
12 xC
. D.
4
xC
.
Câu 9: Cho hàm số
()y f x
có đồ thị như hình vẽ bên.
Số nghiệm của phương trình
( ) 1 0fx
A.
1
. B.
3
. C.
4
. D.
2
.
Câu 10: Cho hình chóp
.S ABCD
đáy
ABCD
hình vuông cạnh bằng
a
. Hai mặt phẳng
()SAB
()SAC
cùng vuông góc với đáy. Tính khoảng cách
giữa hai đường thẳng
SA
BC
?
A.
2a
. B.
a
. C.
2
2
a
. D.
2
a
.
Câu 11: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
cho điểm
M(1;2;3)
. Gọi
,,A B C
lần lượt hình chiếu của
M
lên các trục
'Ox; y'Oy;z'Ozx
. Phương trình mặt phẳng
()ABC
A.
0
1 2 3
x y z
. B.
2 3 6 0 x y z
.
C.
6 3 2 6 0 x y z
. D.
6 3 2 6 0 x y z
.
Câu 12: Cho hàm số
()y f x
bảng biến
thiên như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau
đây là đúng?
A. Hàm số
()fx
đạt cực đại tại
2x
. B. Hàm số
()fx
đạt cực tiểu tại
2x
.
C. Hàm số
()fx
đạt cực đại tại
2x
. D. Hàm số
()fx
đạt cực tiểu tại
1x
.
Câu 13: Giá trị nhỏ nhất của hàm số
16
()f x x
x
trên đoạn
[1;5]
bằng
A.
8
. B.
41
5
. C.
17
. D.
8
.
Câu 14: Để đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường, các xe ô khi dừng đèn đỏ phải cách nhau tối
thiểu
1m
. Một ô A đang chạy với vận tốc
12 /ms
bỗng gặp ô B đang dừng đèn đỏ nên ô A hãm
Trang 3/7 - Mã đề thi 357
phanh chuyển động chậm dần đều với vận tốc được biểu thị bởi công thức
( ) 12 4
A
v t t
( đơn vị tính
bằng
m / s
), thời gian
t
tính bằng giây. Hỏi rằng để 2 ô A B đạt khoảng cách an toàn khi dừng lại
thì ô tô A phải hãm phanh khi cách ô tô B một khoảng ít nhất là bao nhiêu mét?
A.
37
B.
17
. C.
19
. D.
18
.
Câu 15: Cho tứ giác
ABCD
. Có bao nhiêu vectơ khác vectơ
0
có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của
tứ giác?
A.
2
4
A
. B.
2
6
C
. C.
2
4
. D.
2
4
C
.
Câu 16: Cho hình hộp chữ nhật
.
ABCD A B C D
( tham khảo hình vẽ bên)
,2AD a BD a
. Góc
giữa hai đường thẳng
'C'A
BD
A.
0
60
. B.
0
120
. C.
0
90
. D.
0
30
Câu 17: Thể tích của khối lăng trụ có chiều cao bằng
h
và diện tích đáy bằng
B
A.
2
V B h
. B.
V Bh
. C.
1
3
V Bh
. D.
V Bh
.
Câu 18: Gọi
12
, zz
là hai nghiệm phức của phương trình
2
4 5 0 zz
;
, MN
lần lượt các điểm biểu
diễn
12
, zz
trên mặt phẳng phức. Độ dài đoạn thẳng
MN
A.
2
B.
25
C.
4
D.
2
Câu 19: Tổ Toán trường THPT Hậu Lộc 2 gồm 6 thầy 4 cô. Nhà trường chon ngẫu nhiên 3 người
trong tổ đi chấm thi. Xác suất để 3 người được chọn có cả thầy và cô là
A.
11
15
B.
4
5
. C.
4
15
. D.
1
5
.
Câu 20: Cho hàm số
()y f x
bảng biến
thiên như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau
đây là đúng?
A. Hàm số
()fx
đồng biến trên các khoảng
( ;2)
(2; )
.
B. Hàm số
()fx
đồng biến trên
( ;1) (1; ) 
.
C. Hàm số
()fx
đồng biến trên
D. Hàm số
()fx
đồng biến trên các khoảng
( ;1)
(1; )
.
Câu 21: Cho hàm số
43
1
x
y
x
. Số tiệm cận của đồ thị hàm số là?
A.
3
. B.
2
. C.
0
. D.
1
.
Câu 22: Ông A gửi
100
triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép hạn một năm với lãi suất
12%
một năm. Sau
n
năm ông A rút toàn bộ tiền (cả vốn lẫn lãi). Tìm
n
nguyên dương nhỏ nhất để số
tiền lãi nhận được hơn
40
triệu đồng. (Giả sử rằng lãi suất hàng năm không thay đổi).
A.
2
. B.
5
. C.
4
. D.
3
.
Câu 23: Tổng giá trị tất cả các nghiệm của phương trình
1
9 5.3 9 0
xx

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT Hậu Lộc 2 - Thanh Hóa (Lần 3), nội dung tài liệu kèm theo đáp án sẽ là nguồn thông tin hữu ích để giúp các bạn học sinh học tốt hơn môn Toán. Mời các bạn học sinh thử sức.

---------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT Hậu Lộc 2 - Thanh Hóa (Lần 3). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 204
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm