Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 Sở GD&ĐT Điện Biên

SỞGIÁODCĐÀOTO
TNHĐINBIÊN
KỲTHITHỬTHPTQUCGIA
NĂMHC2018‐2019
MÔN:TOÁN
Thigianlàmbài:90Phút;(Đềthi50câu)
(Đềthi09trang)
Họtênthísinh:…………………………….
Sốbáodanh:………………
ĐỀBÀI
Câu1: Thểtíchkhihpchữnhtbakíchthướclnlượt
,2 ,3aaabng
A.
3
2a
. B.
3
8a
. C.
3
4a
. D.
3
6a
Câu2: Chohàmsố

yfx
bngbiếnthiênnhưsau:
Mnhđềnàodướiđâyđúng?
A.Hàmsốđồngbiếntrênkhong

;1
.
B.Đimccđạicađồthịhàmsố
1x
.
C.Hàmsốnghchbiếntrênkhong
1; 3
.
D.Giátrịcctiucahàmsố
1
.
Câu3: Trongkhônggian
Oxyz
,cho
1;1; 3A
,
3; 1;1B
.Gi
G
trngtâmtamgiác
OAB
,véctơ

OG
độdàibng:
A.
25
3
. B.
25
5
. C.
35
3
. D.
35
2
.
Câu4: Chohàmsố
()yfx
đthịđưngcongtronghìnhvẽbên.Hàmsố
()fx
đạtcc
đạitiđimnàosauđây?
A. 1x . B. 2x . C. 1x . D. 2x .
đề001
ĐỀTHITHỬ
Câu5: Vicácsốthcdương
,ab
btkì.Mnhđềnàodướiđâyđúng?
A.
log( ) log .logab a b
. B.
log
log
log
a
a
bb
.
C.
log( ) log logab a b
. D.
log log log
a
ba
b
.
Câu6: Cho

5
1
6fxdx

5
1
8gxdx
.Giátrịca:
 


5
1
4 fx gx dx
bng:
A.16. B.14. C.12. D.10.
Câu7: Chokhitrụthiếtdinquatrchìnhvuôngcnh
a
.Thểtíchkhitrụlà:
A.
3
.
4
a
. B.
3
.
3
a
. C.
3
.
12
a
. D.
3
a
.
Câu8: Giibtphươngtrình

1
2
log 3 1 0x
.
A.
1
2
x
. B.
2
3
x
. C.
2
3
x
. D.

12
33
x
.
Câu9: Trong không gian
Oxyz
, viết phương trìnhđon chn mt phngđi quađim
 
2, 0,0 ; 0, 3,0 ; 0, 0, 2AB C
A.
1
232
y
xz
. B.

1
232
y
xz
. C.

1
322
y
xz
. D.

1
223
y
xz
.
Câu10: Chohàms

fx
liêntctrên

d
6
0
10fx x ,thì

d
3
0
2fxxbng:
A.30. B.20. C.10. D.5.
Câu11: Trongkhônggian
Oxyz
,đườngthng



2
3
2
xt
yt
zt
điquađimnàosauđây:
A.

1; 2; 1A
. B.
3;2; 1A
. C.
3; 2; 1A
. D.
3; 2;1A
.
Câu12: Cho
n
 k hai số nguyên dương tùy ý tha mãn knmnhđnào dướiđây
đúng
A.
!
!( )!
k
n
n
A
kn k
. B.


1
11
(1 )
kk k
nn n
CCC kn.
C.

1
(1 )
kk
nn
CC kn
. D.
!
()!
k
n
n
C
nk
.
Câu13: Chocpsốnhân
n
u

1
1
3,
2
uq
khiđó
3
256
sốhngthứmy?
A.thứ8. B.thứ9. C.thứ7. D.thứ6.
Câu14: Đimnàobiudinsốphcliênhpcasốphc 23zi
A.
2; 3M
. B.
2;3M
. C.
2;3M
. D.
2; 3M
.
Câu15:
Đườngcongtronghìnhvẽbênđồthịhàmsốnàodướiđây
A.

42
2yx x
. B.

42
4yx x
. C.

42
1
2
4
yxx
. D.

42
3yx x
.
Câu16: Hàmsố
()yfx
đồthịnhưhìnhvẽ
Mnhđềnàosauđâyđúng?
A.Giátrịlnnhtgiátrịnhỏnhtcahàmsố

yfx
trênđon


2;1
lnlượt
0f
2f
.
B. Giá trị nhỏ nht, giá trị ln nht ca hàm số

f
x
trênđon 

2;1
ln lượt
2f

1
f
.
C.Hàmsốkhôngcctr.
D.Hàmsốnhngiátrịâmvimi
x
.
Câu17: Chohàmsố

yfx


3
2
13 5fx xx xx
.Sốcctiucađthịmsố
A.4. B.1. C.2. D.3.
Câu18: Cho s ố phcz tha mãn phươngtrình 
2
(3 2 ) (2 ) 4iz i i.Tađđim M biu
dinsốphcz

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 Sở GD&ĐT Điện Biên. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút sẽ giúp các bạn giải Toán 12 hiệu quả hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 Sở GD&ĐT Điện Biên. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thpt, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
8 2.301
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm