Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 Sở GD&ĐT Ninh Bình lần 2

Trang 1/6 - Mã đề thi 132
SỞ GD & ĐT THANH HÓA
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THPT QUỐC GIA
Năm học 2018-2019 - Lần 3
Môn thi: Toán
Thi gian làm bài: 90 phút;
(50 câu trc nghim)
Mã đề thi
132
(Thí sinh không được s dng tài liu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh: .............................
Câu 1: Cho khối chóp
.SABC
có
SA
vuông góc với đáy
A
BC
,
2SA a
. Đáy
A
BC vuông tại
A
,
A
Ba , 2
A
Ca (tham khảo
hình vẽ bên). Tính thể tích khối chóp
.S ABC
A.
3
2
.
3
a
B.
3
2.a
C.
3
22
.
3
a
D.
3
2
.
6
a
Câu 2: Cho số phức
34zii
. Tìm phần thực và phần ảo ca số phức
z
.
A. Phần thực
3
và phần ảo
4i
. B. Phần thực
3
và phần ảo 4.
C. Phần thực 3 và phần ảo 4 . D. Phần thực 3 và phần ảo 4i .
Câu 3: Cho hàm s
yfx
đth
C như hình vẽ. Tọa độ
điểm cực tiểu của

C
A.
0; 2
. B.
0; 4
.
C.
1; 0
. D.

2; 0
.
Câu 4:
Gọi
,,lhR
lần lượt độ dài đường sinh, chiều cao bán kính đáy của một hình nón

N . Diện
tích toàn phần của hình nón
N
A.
2
TP
SRlR

. B.
2
22
TP
SRlR
 C.
2
2
TP
SRlR

. D.
2
TP
SRhR

.
Câu 5: Trong không gian
Oxyz
, cho hai véc
4;5; 3a 
và

2; 2;3b 
. Véc
2
x
ab

có
tọa độ là
A.
2;3;0 .
B.
0;1; 1
. C.

0;1;3
. D.
6;8; 3
.
Câu 6: Trong không gian
Oxyz
, cho mặt phẳng
:320Px z
. Một véc pháp tuyến của mặt
phẳng

P
A.
1; 3; 0n 
. B.
1; 3; 1n 
. C.
1; 3;1n 
. D.
1; 0; 3n 
.
Câu 7: Cho hàm số
42
54yfx x x
có đồ thị như hình vẽ bên.
Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số
yfx
và trục
hoành (miền phẳng được tô đậm trên hình vẽ). Mệnh đề nào sau đây sai?.
A.

2
2
Sfxdx
. B.

2
0
2Sfxdx
.
C.
 
12
01
22S
f
xdx
f
xdx

. D.

2
0
2S
f
xdx
.
a 2
2a
a
C
B
A
S
Trang 2/6 - Mã đề thi 132
Câu 8: Cho hàm số
yfx
có bảng biến thiên như
hình vẽ bên. Hàm số
yfx
đồng biến trên
khoảng nào dưới đây?.
A.

1; 3
. B.
0; 
.
C.
2;0
. D.
;2
.
Câu 9: Tập xác định của hàm số
2
43yx x

A.
\{1;3}
. B.
;1 3; 
. C.
1; 3
. D.
;1 3; . 
Câu 10: Hàm số
31
2
x
fx
có đạo hàm
A.
31
'3.2
x
fx
. B.
31
'3.2.ln2
x
fx
.
C.
32
'312
x
fx x

. D.
32
'312.ln2
x
fx x

.
Câu 11: Số cách sắp xếp 5 học sinh thành một hàng dọc là
A.
1.
B.
4!.
C.
5.
D.
5!.
Câu 12: Cho

f
x
,
g
x
các hàm số đạo hàm liên tục trên
, số k
C một hằng số tùy
ý. Xét 4 mệnh đề sau:


:'Ifxdxfx
:II kf x dx k f x dx

:III fx gx dx fxdx gxdx 



3
2
:
3
x
I
Vxdx C
Số mệnh đề đúng là
A. 1. B. 2. C. 4. D.
3
.
Câu 13: Đồ thị hàm số
2
3
4
x
y
x
có bao nhiêu đường tiệm cận?.
A. 2. B. 1. C.
3
. D.
0
.
Câu 14: Cho khối tứ diện
.
A
BCD
Gọi
,
M
N
lần lượt là trung điểm
của ABCD (tham khảo hình vẽ bên). Đặt V là thể tích của khối
tứ diện ABCD,
1
V
là thể tích của khối tứ diện MNBC. Khẳng định
nào sau đây đúng ?.
A.
1
1
.
4
V
V
B.
1
1
.
2
V
V
C.
1
1
.
3
V
V
D.
1
2
.
3
V
V
Câu 15: Cho biết

5
2
1
3
ln 5 ln 2 ,
3
dx
abab
xx

. Mệnh đề nào sau đây đúng?.
A. 20ab. B. 0.ab C. 20ab. D. 0ab.
Câu 16: Cho hàm số

32
1
22
3
yxxm xm
. Tìm tập hợp
S
tất ccác giá trị thực của tham số
m
để hàm số đồng biến trên
.
A.
;2S 
. B.
;2S 
. C.
2;S 
. D.
2; .S 
Câu 17: Cho
log 3a
, ln 3b . Mệnh đề nào sau đây đúng?.
A.
10
ae
b
. B.
10
ab
e
. C.
11 1
10
e
ab

. D.
10
ba
e
.
N
M
D
C
B
A
Trang 3/6 - Mã đề thi 132
Câu 18: Trong không gian
Oxyz
, cho điểm
1; 3; 2A
. Gọi
,,
M
NP
lần lượt hình chiếu vuông góc
của
A
trên trục
,,Ox Oy Oz
. Phương trình mặt phẳng
M
NP
A.
1
32
yz
x 
. B.
1
32
yz
x 
. C.
0
32
yz
x 
. D.
62360xyz
.
Câu 19: Cho hàm số
yfx
có đạo hàm trên
'0fx
với x
biết

31f
. Chọn mệnh đúng.
A.
40f
. B.
2019 2020ff
.
C.
13f
. D.

51 1 2fff
.
Câu 20: Với C là một hằng số tùy ý, họ nguyên hàm của hàm số
2cos
f
xxx
A.
2
2sin
2
x
x
C
. B.
2
2sin
x
xC
. C. 2sin 1
x
C . D.
2
2sin
2
x
x
C
.
Câu 21: Cho khối lăng trụ .'' '
A
BC A B C đáy
A
BC là tam
giác vuông tại
A
,
A
Ba
,
2
B
Ca
, '
A
B vuông góc với mặt
phẳng
A
BC
góc giữa '
A
C mặt phẳng
A
BC
bng
0
30
(tham khảo hình vẽ bên). Tính thể tích khối lăng trụ
.'' '
A
BC A B C
.
A.
3
.
3
a
B.
3
3.a
C.
3
.a
D.
3
.
6
a
Câu 22: Cho hàm số
42
0yax bx ca
có đồ thị như hình
vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây đúng ?.
A.
0, 0, 0abc
. B.
0, 0, 0abc
.
C.
0, 0, 0abc
. D.
0, 0, 0abc
.
Câu 23: Cho hàm số
21
1
x
y
x
. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A. Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ
1
2
x
.
B. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là:
2y
.
C. Hàm số gián đoạn tại
1x 
.
D. Hàm số đồng biến trên tập xác định của nó.
Câu 24: Trong không gian
Oxyz
, cho điểm hai điểm

2; 1; 4 , 3; 2; 1AB
và mặt phẳng
:240Pxy z
. Mặt phẳng
Q
đi qua hai điểm
,
A
B
và vuông góc với mặt phẳng

P
phương trình là
A.
11 7 2 21 0xyz
. B.
11 7 2 7 0xyz
.
C.
11 7 2 21 0xyz
. D.
11 7 2 7 0xyz
.
Câu 25: Tính thể tích V của khối cầu ngoại tiếp hình lập phương có cạnh
a
.
A.
3
3
2
a
V
.
B.
3
43Va
. C.
3
3
.
8
a
V
D.
3
43
.
3
a
V
Câu 26: Hàm số nào sau đây bảng biến thiên như
hình vẽ bên?.
A.
3
.
2
x
y
x
B.
21
.
2
x
y
x
C.
23
.
2
x
y
x
D.
25
.
2
x
y
x
2a
a
C
B
A
C
'
B
'
A
'

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 Sở GD&ĐT Ninh Bình lần 2. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút sẽ giúp các bạn giải Toán 12 hiệu quả hơn. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 Sở GD&ĐT Ninh Bình lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thpt, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 398
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm