Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 Sở GD&ĐT Phú Thọ lần 2

1 762
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
PHÚ THỌ
MÃ ĐỀ 252
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH
LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN: TOÁN
Ngày khảo sát: 10/05/2019
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
Đề khảo sát có 06 trang
Họ và tên thí sinh: ........................................…………………….........
Số báo danh: ........................................……………...............................
Câu 1. Tọa độ điểm biu din s phc liên hp ca s phc 2 5z i
A. (2; 5).
B. (2;5). C. ( 2; 5).
D. ( 2;5).
Câu 2. Cho hình tr có bán kính đáy bằng 3 và chiu cao bng 4. Din tích xung quanh ca hình tr đã cho
bng
A.
24 .
B.
12 .
C.
36 .
D.
8 .
Câu 3. H nguyên hàm ca hàm s
3
( ) sin 4
f x x x
là
A.
4
cos .x x C
B.
2
sin
8 .
2
x
x C
C.
4
cos .x x C
D.
2
cos
8 .
2
x
x C
Câu 4. Cho hình phng ( )H gii hn bởi đồ th hàm s
2
2 1y x x và trc hoành. Th tích vt th tròn
xoay khi quay ( )H quanh trc hoành bng
A.
9
.
8
B.
81
.
80
C.
81
.
80
D.
9
.
8
Câu 5. Cho hàm s
( )f x
có đạo hàm
2
'( ) ( 2) ( 3), .f x x x x x Gía tr ln nht ca hàm s đã cho
trên đoạn
0;4
bng
A.
(0).f
B.
(2).f
C.
(3).f
D.
(4).f
Câu 6. Cho hàm s ( )y f x đồ thì như hình v.
S nghim thc của phương trình ( ) 3f x
A.
1.
B.
2.
C.
0.
D.
3.
Câu 7. Cho hàm s ( )y f x đồ th như hình v
Hàm s đã cho đồng biến trên khoảng nào ới đây ?
A. ( 1;0).
B. ( ; 1).

C. (0; ).

D. ( 1;1).
Câu 8. Cho hàm s
f x
xác định trên
\ 1 ,
liên tc trên mi khoảng xác định và có bng biến thiên như
hình v
S giá tr nguyên ca tham s
m
để phương trình
f x m có ba nghim phân bit là
A.
1.
B.
0.
C.
3.
D.
2.
Câu 9. Trong không gian ,Oxyz điểm nào dưới đây thuộc đường thng
1 2
( ) : 3
4 5
x t
d y t
z t
?
A. (3; 2; 1).P
B. (2;1;5).N C. (1; 3;4).M
D. (4;1;3).Q
Câu 10. Trong không gian ,Oxyz đường thng
1 5 2
:
3 2 5
x y z
d
có một vectơ chỉ phương là
A. (1;5; 2).u
B. (3;2; 5).u
C. ( 3;2; 5).u
D. (2;3; 5).u
Câu 11. Có bao nhiêu cách xếp ch ngi cho bn bn hc sinh vào bn chiếc ghế kê thành mt hàng ngang?
A.
24.
B.
4.
C.
12.
D.
8.
Câu 12. Cho khi chóp .S ABCD có đáy ABCD là hình vuông cnh 3, 6a SA a và SA vng góc vi mt
phẳng đáy. Thể tích ca khi chóp đã cho bng
A.
3
6.a B.
3
3 6.a C.
2
3 6.a D.
2
6.a
Câu 13. Vi
,a b
hai s thực dương tùy ý,
3
5
log ( )ab bng
A.
5 5
1
log log .
5
a b
B.
5 5
5(log log ).a b
C.
5 5
log 5log .a b
D.
5 5
5log log .a b
Câu 14. Tp nghim của phương trình
2
4 3
3 1
x x
A.
1 .
B.
1;3 .
C.
3 .
D.
1; 3 .
Câu 15. Kí hiu
1 2
,z z là hai nghim của phương trình
2
4 5 0.z z
Gía tr ca
2 2
1 2
z z bng
A. 6. B. 10.
C.
2 5.
D. 4.
Câu 16. Trong không gian ,Oxyz tíchhướng của hai vec (3;2;1)a
( 5;2; 4)b
bng
A.
15.
B.
10.
C.
7.
D.
15.
Câu 17. Trong không gian ,Oxyz cho đim
(1;2;3)A
và mt phng
( ) : 3 4 7 2 0.P x y z
Đường thẳng đi
qua A và vuông góc mt phng ( )P có phương trình là
A.
3
4 2 ( ).
7 3
x t
y t t
z t
B.
1 3
2 4 ( ).
3 7
x t
y t t
z t
C.
1 3
2 4 ( ).
3 7
x t
y t t
z t
D.
1 4
2 3 ( ).
3 7
x t
y t t
z t
Câu 18. Cho
2
0
( ) 5f x dx
5
0
( ) 3,f x dx
khi đó
5
2
( )f x dx
bng
A. 8. B. 15. C. 8.
D. 15.
Câu 19. Đặt
3
log 4,a khi đó
16
log 81 bng
A.
.
2
a
B.
2
.
a
C.
2
.
3
a
D.
3
.
2a
Câu 20. Cho cp s nhân ( )
n
u
1
3u và có công bi
1
.
4
q Giá tr ca
3
u bng
A.
3
.
8
B.
3
.
16
C.
16
.
3
D.
3
.
4
Câu 21. Trong không gian ,Oxyz cho điểm
5;2; 3I và mt phng
: 2 2 1 0.P x y z Mt cu
S tâm
I và tiếp xúc vi mt phng
P
có phương trình là
A.
2 2 2
5 2 3 16.x y z
B.
2 2 2
5 2 3 4.x y z
C.
2 2 2
5 2 3 16.x y z D.
2 2 2
5 2 3 4.x y z
Câu 22. Tp nghim cu bất phương trình
2
log( 4 5) 1x x
A.
1;5 .
B.
; 1 .

C.
5; .
D.
; 1 5; .
 
Câu 23. Cho hình nón có thiết din qua trc là mt tam giác vuông câncnhc vuông bng
2 .a
Th tích
khối nón đã cho bng
A.
3
2 2
.
3
a
B.
3
2 2 .a
C.
3
8 2
.
3
a
D.
3
2 2
.
3
a
Câu 24. m s nào dưới đây có bng biến thiên như hình v ?
A.
4 2
3 1.y x x
B.
3
.
1
x
y
x
C.
3 2
3 4.y x x
D.
2 1
.
1
x
y
x
Câu 25. Gi s ,a b là hai s thc tha mãn 2 ( 3) 4 5a b i i vi i là đơn vị o. Gía tr ca ,a b bng
A.
1, 8.a b
B.
8, 8.a b
C.
2, 2.a b
D.
2, 2.a b
Câu 26. Cho hàm s ( )y f x có bng biến thiên như sau
Tng s đường tim cn đứng và tim cn ngang của đồ th hàm s
2
3 ( ) 2
y
f x
là
A.
3.
B.
4.
C.
5.
D.
6.
Câu 27. Cho n là s nguyên dương thỏa mãn
2 1
44.
n n
C C
H s ca s hng cha
9
x trong khai trin biu
thc
4
3
2
n
x
x
bng
A.
14784.
B.
29568.
C.
1774080.
D.
14784.
Câu 28. Cho hình chóp .S ABCD có đáy là hình thoi tâm ,O cnh bng
3, 60 ,
a BAD SA
vuông góc vi
mt phẳng đáy, góc giữa đường thng SC
ABCD bng
45 .
Gi G là trng tâm tam giác .SCD Khong
cách giữa hai đường thng OG AD bng
A.
3 5
.
5
a
B.
17
.
17
a
C.
3 17
.
17
a
D.
5
.
5
a
Câu 29. Cho hàm s ( )y f x có bng biến thiên như sau

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 Sở GD&ĐT Phú Thọ lần 2. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút sẽ giúp các bạn giải Toán 12 hiệu quả hơn. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 Sở GD&ĐT Phú Thọ lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thpt, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 762
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm