Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Hà Tĩnh

1 842
Trang 1/6-Mã đề 001
SỞ GD - ĐT HÀ TĨNH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm có 6 trang)
KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2019
Môn thi : Toán
Thời gian làm bài: 90 phút
(50 câu trắc nghiệm)
Họ, tên thí sinh:.........................................................................
Số báo danh: .............................................................................
Câu 1: Cho các hàm s
( ),gf x x
liên tục trên
5
1
2 ( ) 3g(x) 5;f x dx
5
1
3 ( ) 5g(x) 21f x dx

.
Tính
5
1
( ) g(x) .f x dx
A.
5
B.
1
C.
D.
1
Câu 2: Với
,kn
là hai số nguyên dương tùy ý thỏa mãn
,kn
mệnh đề nào dưới đây sai?
A.
!
!( )!
k
n
n
C
k n k
B.
!C
kk
nn
Ak
C.
1
1
C
k k k
n n n
CC

D.
!A
kk
nn
Ck
Câu 3: Cho số phức
3 2 .zi
Tìm phần ảo của số phức
w (1 2 )iz
A.
4
B.
7
C.
4
D.
4i
Câu 4: Trong không gian với hệ tọa độ
,Oxyz
cho mặt phẳng
()
:
2 0.xy
Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
()
//
mp Oxy
B.
()
//
Oz
C.
()Oz
D.
()Oy
Câu 5: Hàm số nào sau đây nghịch biến trên
?
A.
3
32y x x
B.
42
22y x x
C.
32
2 4 1y x x x
D.
32
2 5 2y x x x
Câu 6: Biết
()Fx
là một nguyên hàm của hàm số
( ) sin
x
f x e x

thỏa mãn
(0) 0F
. Tìm
( )?Fx
A.
( ) cos 2
x
F x e x
B.
( ) cos
x
F x e x
C.
( ) cos 2
x
F x e x
D.
( ) cos 2
x
F x e x
Câu 7: Cho hàm số
()y f x
liên tục trên
R
và có bảng biến thiên như hình bên. Tìm khẳng định đúng
A. Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 0 và giá trị lớn nhất bằng 1
B. Hàm số đạt cực đại tại
0x
đạt cực tiểu tại
1x 
C. Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt
D. Hàm số có đúng một cực trị
Câu 8: Trong không gian với hệ tọa độ
,Oxyz
phương trình nào sau đây không phải là phương trình mặt cầu?
A.
2 2 2
2x 2 2 2 4 6 5 0y z x y z
B.
2 2 2
x 2 0y z x y z
-
-
+
x
-
+
-
+
0
-1
0
0
1
Mã đề thi: 001
Trang 2/6-Mã đề 001
C.
2 2 2
x 3 7 5 1 0y z x y z
D.
2 2 2
x 3 4 3 7 0y z x y z
Câu 9: Cho khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng
3a
. Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng
A.
3
9
4
a
B.
3
3
4
a
C.
3
3
4
a
D.
3
33
4
a
Câu 10:
Đường cong trong hình vẽ bên đồ thị của một trong 4 hàm số
dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?
A.
4
2
1
4
x
yx
B.
4
2
21
4
x
yx
C.
4
2
1
4
x
yx
D.
42
1
42
xx
y
Câu 11: Cho
01a
;
,0bc
thỏa mãn
log 3
a
b
;
log 2
a
c 
. Tính
32
log a .
a
bc
A.
18
B.
7
C.
10
D.
8
Câu 12: Cho hình trụ có đường cao bằng
5
và đường kính đáy bằng
8.
Tính diện tích xung quanh của hình trụ
đó.
A.
40
B.
20
C.
80
D.
160
Câu 13: Cho cấp số nhân
()
n
u
số hạng đầu
1
3;u
công bội
2.q 
Tính tổng 10 số hạng đầu tiên của
()
n
u
.
A.
513
B.
1023
C.
513
D.
1023
Câu 14: Trong không gian với hệ tọa độ
,Oxyz
cho hai điểm
(1; 2;0);A
(3;2; 8)B
. Tìm một véctơ chỉ
phương của đường thẳng
.AB
A.
u
(1;2; 4)
B.
u
(2;4;8)
C.
u
( 1;2; 4)
D.
u
(1; 2; 4)
Câu 15: Cho
0 1,0 1ab
;
, 0,xy
m
. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A.
log log log
a a b
x b x
B.
log ( ) log log
a a a
xy x y
C.
log
log
log
a
a
a
x
x
yy
D.
1
log log
m
a
a
xx
m
Câu 16: Gọi
(C)
là đồ thị hàm số
2
21
x
y
x
. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A.
(C)
có tiệm cận ngang là
1
2
y
B.
(C)
có đúng một trục đối xứng
C.
(C)
có tiệm cận đứng là
1
2
x
D.
(C)
có đúng một tâm đối xứng
Câu 17: Cho hình chóp
SABCD
đáy hình vuông cạnh
2a
. Tam giác
SAC
vuông cân tại
S
nằm
trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp
SABCD
.
Trang 3/6-Mã đề 001
A.
3
2
3
a
B.
3
43a
C.
3
4
3
a
D.
3
4 a
Câu 18: Trong không gian
Oxyz
cho điểm
A(1; 2;3)
hai đường thẳng
1
13
:
2 1 1
x y z
d


;
2
: 1 , 2 , 1d x t y t z
. Viết phương trình đường thẳng
đi qua
A
, vuông góc với cả
1
d
2
.d
A.
1
2
3
xt
yt
zt


B.
2
12
33
xt
yt
zt

C.
1
2
3
xt
yt
zt


D.
12
2
33
xt
yt
zt


Câu 19: Cho hình chóp
SABCD
đáy
ABCD
hình chữ nhật,
;3AB a AD a
,
( ),SA ABCD
SC
tạo
với đáy một góc
0
45
. Gọi
M
trung điểm cạnh
SB
,
N
điểm trên cạnh
SC
sao cho
1
2
SN NC
. Tính
thể tích khối chóp
.SAMN
A.
3
3
9
a
B.
3
3
18
a
C.
3
3
12
a
D.
3
3
6
a
Câu 20: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường
3
, 10y x y x
và trục Ox là
A.
32
B.
26
C.
36
D.
40
Câu 21: Biết
12
log 27 a
. Tính
6
log 16
theo
.a
A.
4(3 )
3
a
a
B.
4(3 )
3
a
a
C.
3
4(3 )
a
a
D.
3
4(3 )
a
a
Câu 22: Biết rằng đồ thị hàm số
32
2 5 3 2y x x x
chỉ cắt đường thẳng
34yx
tại một điểm duy nhất
;M a b
. Tổng
ab
bằng
A.
6
B.
3
C. 6 D. 3
Câu 23: Biết rằng phương trình
2
33
5log log 9 1 0xx
có hai nghiệm là
12
,xx
. Tìm khẳng định đúng?
A.
5
12
x3x
B.
12
5
1
3
xx
C.
12
1
5
xx
D.
12
1
5
xx 
Câu 24: Gọi
12
,zz
là hai nghiệm phức của phương trình:
2
5 7 0.zz
Tính
22
12
| | | |P z z
A.
47
B.
56
C.
14
D.
27
Câu 25: Cho khối nón thiết diện qua trục tam giác cân một góc
0
120
cạnh bên bằng
a
. Tính thể
tích khối nón.
A.
3
8
a
B.
3
3
8
a
C.
3
3
24
a
D.
3
4
a
Câu 26: Tìm tập xác định của hàm số
1
2
3
y ( 3 2) .xx

Đề thi thử 2019 môn Toán

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 842
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm