Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ - Hòa Bình lần 4

Trang 1/6 - Mã đề thi 134
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÒA BÌNH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN HOÀNG VĂN THỤ
ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPTQG - LẦN 4
NĂM HỌC 2018 - 2019
Môn: Toán
Thi gian làm bài: 90 phút;
(50 câu trc nghim)
Đề thi gm 06 trang
Mã đề thi 134
(Thí sinh không được s dng tài liu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh: .............................
Câu 1: Diện tích xung quanh của hình trụ tròn xoay có bán kính đáy bằng 3 và chiều cao bằng 4 là :
A.
42
. B.
12
. C.
24
. D.
36
.
Câu 2: Cho hai số phức
1
12zi
2
23zi . Phần ảo của số phức
12
wz z
A.
5i
. B.
5
. C. 1 . D. i .
Câu 3: Trong không gian Oxyz , cho 2 điểm (2;4;1); (3;0;1)MN. Tọa độ véctơ
M
N

là:
A.
(1; 4; 2)MN 

.
B.
(1;4;2)MN 

.
C.
(1; 4; 2)MN 

.
D.
( 1;4;2)MN 

.
Câu 4: Tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số
23
1
x
y
x
với trục tung là:
A. (–3;0). B.
3
;0
2



. C. (0; –3). D.
3
0;
2



.
Câu 5: Trong không gian Oxyz , mặt phẳng (P) : 2 3 10 0xyz ct trc Ox tại điểm hoành độ
bằng
A. 10. B. 10 . C. 5 . D. 0 .
Câu 6: Một tổ có 10 học sinh. Số cách chọn ra hai bạn học sinh làm tổ trưởng và tổ phó là:
A. 10. B. 90. C. 45. D. 24.
Câu 7: Cho hàm số
(
)
=
yf
x
xác định, liên tục trên
và có đồ thị như hình vẽ.
Mệnh đề nào sau đây là
sai?
A. Hàm số đồng biến trên
()
1; .
B. Hàm số nghịch biến trên khoảng
()
-1;1 .
C. Hàm số đồng biến trên
()
-;1.
D. Hàm số đồng biến trên
(
)
;1 .
Câu 8: Mệnh đề nào dưới đây sai?
A.
.d d. d
f
x
g
xx
f
xx
g
xx

với
()
f
x
()
g
x
liên tục trên
.
B.
.d. dkfxx k fxx

với

f
x
liên tục trên
và k là số thực khác 0.
C.
   
ddd
f
x
g
xx
f
xx
g
xx



với
f
x
;
g
x
liên tục trên
.
D.
ddd
f
x
g
xx
f
xx
g
xx



với

f
x
;

g
x
liên tục trên
.
Câu 9: Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau:
--
+
+
f
'(x)
f
(x)
x
+∞
+∞
3
0
0
0
0
0
0
1-1
+∞
-∞
Trang 2/6 - Mã đề thi 134
Mệnh đề nào dưới đây là đúng?
A.
Hàm số có giá trị cực đại bằng 0. B. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 3.
C. Hàm số có một điểm cực trị. D. Hàm số có hai điểm cực tiểu.
Câu 10: Hàm số nào sau đây có tập xác định là
?
A.
1
3
y
x
. B.
lnyx
. C.
1
2
x
y
. D.
1
x
y
e
.
Câu 11: Tập nghiệm của phương trình
2
21
22
xx
A.
S 0
. B.
;S 02
. C.
;S 02
. D.
;S 22
.
Câu 12: Trong không gian
Oxyz
, đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
(P) : 2 x 3y z 5 0
có mt
véc-tơ chỉ phương là
A.

(2;3;1)u
. B.
(1 ;1;1)u
. C.

(2;1; 1)u
. D.
(2;3; 1)u
.
Câu 13: Cho cấp số nhân với
12
2; 6uu
. Giá trị của công bội
q
bằng
A.
3
. B.
3
. C.
3
. D.
1
3
.
Câu 14: Tích phân
1
2019
0
dIxx
bằng
A.
1
2020
. B.
0
. C.
1
2019
. D. 1.
Câu 15: Khối lăng trụ có diện tích đáy bằng
2
4 cm
, chiều cao bằng
2 cm
có thể tích bằng:
A.
2
8 cm
. B.

3
8 cm
. C.

3
8
3
cm
. D.

3
4 cm
.
Câu 16: Phương trình bậc hai nào dưới đây nhận hai số phức
23i
23i
làm nghiệm?
A.
2
430zz
. B.
2
4130zz
. C.
2
4130zz
. D.
2
430zz
.
Câu 17: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol (P)
2
2yx x và đường thẳng (d)
yx
bằng
A.
17
6
. B.
11
2
. C.
9
2
. D.
23
6
.
Câu 18: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình vuông,
,23SA ABCD SA a
, góc giữa SD
và (ABCD) bằng
60
. Thể tích khối chóp S.ABCD bằng:
A.
3
83
3
a
. B.
3
43
3
a
. C.
3
23
3
a
. D.
3
3a .
Câu 19: Cho hàm số
yfx có bảng biến thiên như hình vẽ.
Số tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
yfx
A. 3. B. 0. C. 2. D. 1.
Câu 20: Cho hình trụ tròn xoay có thiết diện qua trục là hình vuông có diện tích
a
2
4
. Thể tích khối trụ đã
cho là
A.
3
2 a
. B.
3
2
3
a
. C.
3
8 a
. D.
3
4 a
.
Câu 21: Trong không gian Oxyz, khoảng cách giữa hai mặt phẳng
()
:
2240xy z 
và
():
42440 xyz
bằng:
Trang 3/6 - Mã đề thi 134
A.
6
. B.
2
. C.
4
3
. D.
10
3
.
Câu 22: Gi
11
;
A
x
y
,
22
;Bx
y
hai điểm cực trị của đồ thị hàm s
3
32yx x. Giá trị
12
yy
bằng
A.
0.
B.
3.
C.
2.
D.
4.
Câu 23: Hoa gửi vào ngân hàng 120 triệu đồng theo hình thức lãi suất kép. Lãi suất ngân hàng
8%
năm không thay đổi qua các năm gửi tiền. Sau ít nhất bao nhiêu năm thì Hoa số tiền cả gốc
lẫn lãi lớn hơn 180 triệu đồng?
A.
6
năm. B.
8
năm.
C.
5
năm. D.
7
năm.
Câu 24:
Cho m số

yfx
đồ thị như
hình vẽ.
Gọi giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của m
số trên đoạn

1;2
ln lưt là M, m. Giá tr
M
m
bằng
A.
2
. B.
2
.
C.
0
. D. 4 .
Câu 25: Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
A.
2
1
x
y
x

. B.
21
21
x
y
x

.
C.
1
x
y
x
. D.
1
1
x
y
x

.
Câu 26: Một vật chuyển động theo quy luật
23
12
2
1
)( ttts
,
t
(giây) khoảng thời gian tính từ lúc
vật bắt đầu chuyển động,
s
(mét) quãng đường vật chuyển động trong
t
giây. Vn tc tức thi ca vật
tại thời điểm
10t
(giây) là:
A.

sm/80
. B.

sm/90
. C.

sm/100
. D.

sm/70
.
Câu 27: Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu
222
(S) : 4 6 8 7 0xyz xyz. Tọa độ tâm
bán kính mặt cầu (S) lần lượt là
A. (2;3;4); 36IR . B. (2;3;4); 6IR . C. (2;3; 4); 36IR. D. (2;3; 4); 6IR.
Câu 28: Cho hình chóp tứ giác đều tất cả các cạnh đều bằng
a
. Tính cosin của góc giữa một mặt bên
và mặt đáy.
A.
3
3
. B.
2
2
. C.
1
2
. D.
1
3
.
Câu 29: Cho bất phương trình
2
121
22
33
x
xx
 
 
 
có tập nghiệm
()
;Sab=
. Giá trị của
ba-
bằng
A.
3.
B.
4.
C.
2.
D.
1.
Câu 30: Cho số phức
,,zabiab
thỏa mãn điều kiện
1122iz i i. Giá trị của
a.b
bằng.
A. 2 . B.
2
. C. 1 . D. 1.

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ - Hòa Bình lần 4. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút sẽ giúp các bạn giải Toán 12 nhanh và chính xác hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ - Hòa Bình lần 4. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.186
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm