Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - Kiên Giang

SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG
TRƯỜNG THPT CHUYÊN HUỲNH MẪN ĐẠT
---------------
KỲ THI THỬ THPT QG LẦN 1 NĂM 2019
BÀI THI: TOÁN
Th
i
g
ian làm bài: 90 phút
MÃ ĐỀ THI: 486
H và tên thí sinh: .............................................................................. SBD: .........................
Câu 1: Hàm số nào sau đây có tập xác định không phải là khoảng

0; 
?
A.
5
yx
B.
2
yx C.
1
3
yx
D.
1,7
yx
Câu 2: Gọi
12
,
x
x
là hai nghiệm của phương trình
2
523
32
23
x
xx
 
 
 
. Giá trị
12
A
xx
bằng?
A.
1
A
B.
2
A
C.
1
A

D.
2

Câu 3: Giá trị lớn nhất của hàm số

2ln
f
xx x
trên đoạn
2;3
bằng:
A. 3 B.
63ln3
C. 42ln2 D.
e
Câu 4: Cho phương trình
 
4
99
3
11
log 3 log 1 2log 4
22
x
xx
. Với điều kiện xác định của
phương trình trên, được biến đổi tương đương về phương trình nào sau đây?
A.

314
x
xx
. B.

314
x
xx
C.

314
x
xx
D.

31
x
xx
Câu 5: Tập nghiệm của bất phương trình

243
log 3 2log 3.log 2xx
có dạng

;Tab
với
,ab R . Khi đó, giá trị Tba bằng bao nhiêu?
A. 2 B. 1 C.
21
D. 4
Câu 6: Bất phương trình 32.4 18.2 1 0
xx
 có tập nghiệm là tập con của tập nào sau đây?
A. (-5;0) B. (-5;-2) C. (-1;4) D. (-1;2)
Câu 7: Cho hàm số

f
x
liên tục trên R và

F
x
là nguyên hàm của

f
x
, biết

9
0
9, 0 3.fxdx F
Tính

9F
.
A.
6
B. 6 C. 12 D.
12
Câu 8: Nguyên hàm của hàm số

3
x
fx x
là:
A.
2
3ln3
2
x
x
C
B. 13ln3
x
C C.
2
3
2ln3
x
x
C
D.
3
1
ln 3
x
C
Câu 9: Để hàm số

.sin
f
xa xb

thoả

12f

1
0
4fxdx
thì ,ab nhận giá trị:
A.
1
2,
2
ab
B. 1, 2ab C.
,4
2
ab

D. ,2ab

Câu 10: Biết
4
2
3
ln 2 ln 3 ln 5
dx
Iabc
x
x

, trong đó ,,abc Z . Tính giá trị
Tabc
.
A. S =2 B. S = 3 C. S = -1 D. S = 5
Câu 11: Cho số phức
32zi
. Tìm phần ảo của số phức

w12iz
A. 4 . B.
7
. C. 4 . D.
4i
.
Câu 12: Gọi
12
,zz
là hai nghiệm phức của phương trình
2
570zz. Tính
22
12
Pz z.
A. 47. B.
56
. C. 14 . D. 27.
Câu 13: Cho số phức
z
thoả mãn
46 57zi i
. Điểm nào sau đây trong các điểm ,,,
M
NPQ
biểu diễn cho số phức
z
?
A. Điểm
M
. B. Điểm
N
. C. Điểm
P
. D. Điểm Q .
Câu 14: Cho cấp số nhân

n
u
có số hạng đầu
1
3u
, công bội 2q  . Tính tổng
10
số hạng đầu tiên
của

n
u
.
A.
513
. B.
1023
. C.
513
. D.
1023
.
Câu 15: Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6. Có thể lập được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau?
A. 216 B. 120 C. 504 D. 6
Câu 16: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng

:20xy

. Mệnh đề nào dưới đây
đúng?
A.

// Oxy
. B.
//Oz
. C.
Oz
. D.

Oy
.
Câu 17: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm

1; 2;0A
;

3;2; 8B
. Tìm một vectơ
chỉ phương của đường thẳng
A
B
.
A.

1;2; 4u 
. B.

2;4;8u
. C.

1;2; 4u 
. D.

1; 2; 4u 
.
Câu 18: Tính khoảng cách từ điểm M( 2;3;1) đến trục Ox.
A. 5 B. 3 C. 10 D. 2.
Câu 19: Trong không gian tọa độ Oxyz, đường thẳng đi qua điểm (1;1;1)I  và nhận (2;3;5)u 
véctơ chỉ phương có phương trình chính tắc là
A.
2 B. 3 C.
111
23 5
x
yz

D.
yfx
Câu 20: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt cầu (S):
222
4630xyz xz
. Khi đó tọa
độ tâm I và bán kính R của (S) là:
A.

2;0;3 , 4IR
B.

2;0;3 , 16IR
C.

2;0; 3 , 16IR
D.

2;0; 3 , 4IR
Câu 21: Cho hàm số
42
24yx x
. Tìm m để phương trình

22
23
x
xm
có 2 nghiệm phân
biệt?
A.
3
2
m
m
B.
3m
C.
3
2
m
m
D.
2m
Câu 22: Cho hàm số y=
21
1
x
x
. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ bằng 2 là :
A.
11
33
yx
B.
11
33
yx
C.
1
3
yx
D.
1
1
3
yx
Câu 23: Tìm tất cả giá trị của tham số
m
để hai đồ thị hàm số
2
22yx x
ym
có 4 điểm
chung?
A.
2m
B.
1m
C.
12m
D.
1m
Câu 24: Tìm
m
để hàm số
21
x
y
x
m
nghịch biến trên khoảng

1; 
?
A.
1
2
m 
B.
1
1
2
m
C.
1
1
2
m
D.
1m
Câu 25: Cho hàm số
yfx
có bảng biến thiên như sau
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
0;1
. B.
;0
. C.
1; 
. D.

1; 0
.
Câu 26: Đường cong trong hình vẽ bên là của hàm số nào dưới đây
A.
42
31yx x
. B.
32
31yx x
. C.
42
31yx x
. D.
42
31yx x
.
Câu 27: Cho hàm số

42 2
211yx m m x m
. Tìm m để hàm số có 3 điểm cực trị và khoảng
cách giữa hai điểm cực tiểu nhỏ nhất.
A.
1m
B.
1m
C.
1m
D.
1
2
m
Câu 28: Cho hàm số ()yfx có đồ thị
/
()yfx
cắt trục
Ox
tại 3 điểm có hoành độ
abc
như
hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - Kiên Giang. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút sẽ giúp các bạn giải Toán 12 hiệu quả hơn. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - Kiên Giang. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thpt, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 451
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm