Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định

Trường THPT Chuyên Hồng Phong
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 6 trang)
ĐỀ THI 8 TUẦN HỌC II, NĂM HỌC 2018-2019
Môn: Toán - Lớp 12 - Khối ABCD
Thời gian làm bài 90 phút (50 câu trắc nghiệm)
Họ và tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . đề thi 638
Câu 1. Thể tích khối trụ bán kính đáy r = a và chiều cao h = a
2 bằng
A. 4πa
3
2. B. πa
3
2. C. 2πa
3
. D.
πa
3
2
3
.
Câu 2. Một hộp đựng 6 quả cầu màu trắng và 4 quả cầu màu vàng. Lấy ngẫu nhiên từ hộp ra 4 quả
cầu. Tính xác suất để trong 4 quả cầu lấy được đúng 2 quả cầu vàng.
A.
3
14
. B.
1
35
. C.
3
7
. D.
2
5
.
Câu 3. Cho hàm số y = f (x) bảng biến thiên như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây đúng?
x
f
0
(x)
f(x)
−∞
1
2
+
+
0
+
−∞−∞
1 1
22
++
A. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 2 và không điểm cực đại.
B. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 1 và đạt cực đại tại x = 2.
C. Hàm số đạt cực đại tại x = 1 và đạt cực tiểu tại x = 2.
D. Giá trị cực đại của hàm số bằng 1.
Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(0; 2; 5), B(2; 0; 1), C(5; 8; 6). Tìm
tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.
A. G(3; 6; 12). B. G(1; 2; 4). C. G(1; 2; 4). D. G(1; 2; 4).
Câu 5. Số phức liên hợp của số phức z = 5 + 6i
A. z = 5 + 6i. B. z = 5 6i. C. z = 6 5i. D. z = 5 6i.
Câu 6. Cho cấp số nhân (u
n
) công bội q, số hạng đầu u
1
= 2 và số hạng thứ u
4
= 54. Giá trị
của q bằng
A.
3. B. 6. C. 6. D. 3.
Câu 7. Trong không gian Oxyz, mặt phẳng nào dưới đây đi qua gốc tọa độ?
A. y + 5 = 0. B. z + 20 = 0. C. x 2019 = 0. D. 2x + 5y 8z = 0.
Câu 8. Tập xác định của hàm số y =
2x 1
2x 4
A. D = R \ {2}. B. D = R \ {−4}. C. D = R \ {4}. D. D = R \ {−2}.
Câu 9. Với các số thực dương a, b bất kì. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. log(ab) = log a. log b. B. log
a
b
= log b log a.
C. log
a
b
=
log a
log b
. D. log(ab) = log a + log b.
Câu 10. Cho hình lăng trụ đứng ABC.A
0
B
0
C
0
đáy tam giác vuông tại A, AB = a, AC = 2a,
AA
0
= 3a. Tính thể tích V của lăng trụ đó.
A. V = 3a
3
. B. V = 3a
2
. C. V = a
3
. D. V = 6a
3
.
Trang 1/6 đề 638
Câu 11. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai véc-tơ
a = (3; 2; 1),
b = (2; 0; 1) . Độ dài
của véc-tơ
a +
b bằng
A. 2. B. 1. C.
2. D. 3.
Câu 12. Tìm tập xác định D của hàm số y = (2 x)
1
3
.
A. D = (−∞; 2] . B. D = (2; +). C. D = (−∞; 2) . D. D = (−∞; +) .
Câu 13. Cho hàm số f(x) liên tục trên [a; b] và F (x) một nguyên hàm của f (x). Tìm khẳng định
sai.
A.
a
Z
a
f(x) dx = 0. B.
b
Z
a
f(x) dx = F (b) F (a).
C.
b
Z
a
f(x) dx =
a
Z
b
f(x) dx. D.
b
Z
a
f(x) dx = F (a) F (b).
Câu 14. Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình hộp chữ nhật ba kích thước 1, 2, 3
A. 36π. B.
9π
2
. C.
7π
14
3
. D.
9π
8
.
Câu 15. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y =
2x 1
2x + 1
tại điểm hoành độ x
0
= 0.
A. y = 4x + 1. B. y = 4x + 1. C. y = 4x. D. y = 4x 1.
Câu 16.
Hàm số nào cho dưới đây đồ thị như hình bên?
A. y = log
3
x. B. y = log
2
x + 1.
C. y = log
2
(x + 1). D. y = log
3
(x + 1).
O
x
1 2
y
1
2
1
Câu 17. Cho hàm số y =
x
3
3
x
2
+ x + 2019. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Hàm số đã cho đồng biến trên R.
B. Hàm số đã cho đồng biến trên (−∞; 1) và nghịch biến trên (1; +).
C. Hàm số đã cho đồng biến trên (1; +) và nghịch biến trên (−∞; 1).
D. Hàm số đã cho nghịch biến trên (−∞; 1).
Câu 18.
Gọi z
1
, z
2
lần lượt điểm biểu diễn M và N trên mặt phẳng phức hình bên.
Tính |z
1
+ z
2
|.
A. 2
29. B. 20. C. 2
5. D. 116.
x
y
O
3
M
2
1
N
4
Câu 19. Cho bất phương trình 4
x
5.2
x+1
+16 0 tập nghiệm đoạn [a; b]. Tính log (a
2
+ b
2
).
A. 2. B. 1. C. 0. D. 10.
Câu 20. Gọi z
1
và z
2
hai nghiệm phức của phương trình z
2
+ 4z + 29 = 0. Tính giá trị biểu thức
|z
1
|
4
+ |z
2
|
4
.
A. 841. B. 1682. C. 1282. D. 58.
Trang 2/6 đề 638
Câu 21.
Cho hàm số y = f (x) đạo hàm liên tục trên R. Hàm số y = f
0
(x)
đồ thị như hình bên. Cho bốn mệnh đề sau:
1) Hàm số y = f(x) hai cực trị.
2) Hàm số y = f(x) đồng biến trên khoảng (1; +).
3) f(1) > f (2) > f (4).
4) Trên đoạn [1; 4], giá trị lớn nhất của hàm số y = f(x) f(1).
Số mệnh đề đúng trong bốn mệnh đề trên là:
A. 1. B. 4. C. 2. D. 3.
x
y
O
1
1 4
y = f
0
(x)
Câu 22. Cho
5
Z
0
f(x) dx = 2. Tích phân
5
Z
0
[4f( x) 3x
2
] dx bằng
A. 140. B. 130. C. 120. D. 133.
Câu 23. Cho hàm số y = f (x) xác định, liên tục trên R và bảng biến thiên như hình sau:
x
f
0
(x)
f(x)
−∞
1
0 1
+
+
0
0
+
0
−∞−∞
33
11
33
−∞−∞
bao nhiêu giá trị nguyên m [2019; 2019] để phương trình f(x) = m đúng hai nghiệm phân
biệt?
A. 2018. B. 4016. C. 2019. D. 2020.
Câu 24. Một người gửi 300 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 7%/năm. Biết rằng nếu không
rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào gốc để tính lãi cho năm
tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm, người đó nhận được số tiền nhiều hơn 600 triệu đồng bao
gồm cả gốc và lãi? Giả định trong suốt thời gian gửi, lãi suất không đổi và người đó không rút tiền
ra.
A. 9 năm. B. 10 năm. C. 11 năm. D. 12 năm.
Câu 25. Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường y =
x 2, y = 0 và x = 9 quay xung quanh trục
Ox. Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành.
A. V =
7
6
. B. V =
5π
6
. C. V =
7π
11
. D. V =
11π
6
.
Câu 26. Họ nguyên hàm của hàm số f (x) = x
4
+ xe
x
A.
1
5
x
5
+ (x + 1)e
x
+ C. B.
1
5
x
5
+ (x 1)e
x
+ C.
C.
1
5
x
5
+ xe
x
+ C. D. 4x
3
+ (x + 1)e
x
C.
Câu 27. Trong không gian Oxyz, phương trình đường thẳng đi qua hai điểm A (1; 2; 3) , B (5; 4; 1)
A.
x 5
2
=
y 4
1
=
z + 1
2
. B.
x + 1
4
=
y + 2
2
=
z + 3
4
.
C.
x 1
4
=
y 2
2
=
z 3
4
. D.
x 3
2
=
y 3
1
=
z 1
2
.
Câu 28. Cho hình chóp tam giác đều cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng 2a. Tính chiều cao h của
hình chóp đó.
A. h =
a
28
3
. B. V = h =
a
14
3
. C. h =
a
33
3
. D. h =
a
11
3
.
Trang 3/6 đề 638

Đề thi thử môn Toán năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.532
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm