Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Lê Thánh Tông - Quảng Nam lần 2

1 381
Trang 1/7 - 173
CHUYÊN LÊ THÁNH TÔNG
TỔ TOÁN
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2
NĂM HỌC 2018 – 2019
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
Môn: Toán - Lớp 12
Mã đề thi
173
Họ và tên:Lớp:
Câu 1. 
a
. 

A.
3
1
6
a
. B.
. C.
3
1
2
a
. D.
3
2 a
.
Câu 2. D 
2019
23yx
.
A.
3
;.
2
D




B.
.D
C.
0; .D 
D.
3
\{ }
2
D
.
Câu 3. ho Elip
E

12
4;0 , 4;0FF

M

E
.
B
12
MF F

18
. tâm sai e 
E
.
A.
4
5
e
. B.
4
18
e
. C.
4
5
e 
. D.
4
9
e
.
Câu 4. S mt phi xng ca khi u loi
A. 3. B. 6. C. 9. D. 8.
Câu 5.   m, n (
1n

72
2
log .log 7
1
3
log 10 1 log 5
n
m

.   
đúng?
A.
15 .mn
. B.
25 .mn
. C.
125 .mn
D.
. 125.mn
.
Câu 6. 
2
.lny x x
. đúng?
A. 
ex
. B. 
1
e
x
.
C. 
ex
. D. 
1
e
x
.
Câu 7. 
z

2 3 5z i z i
.
A.
23zi
. B.
23i
. C.
23zi
. D.
23zi
Câu 8. Trong không gian vi h trc t 
Oxyz
, cho mt cu
S
  
2 2 2
: 2 6 6 6 0S x y z x y z
. Tính din tích mt cu
S
.
A.
100
. B.
120
. C.
9
. D.
42
.
Câu 9. 
r
4;3
Trang 2/7 - 173
A.
2
4 r
. B.
3
4
3
r
. C.
2
r
. D.
2
2 r
.
Câu 10. Trong không gian
Oxyz
m
2;2;3M
. Mt phng
P

M
ct các trc t
Ox
,
Oy
,
Oz
lt tm
A
,
B
,
C
không trùng vi gc t sao cho
M
trc tâm ca tam giác
ABC
. Trong các mt phng sau, tìm mt phng song song vi mt phng
P
.
A.
2 3 9 0x y z
. B.
2 2 3 14 0x y z
.
C.
2 9 0x y z
. D.
3 2 14 0x y z
.
Câu 11. 
12zi
. 
z
.
A. 2. B. -2. C. -1. D. 1.
Câu 12. 
32
32
khi 2 0
2
( ) khi 0
khi 2
x x x
xx
xx
f x a x
bx



 . Tính
22
T a b
.
A.
2T
. B.
122T
. C.
101T
. D.
145T
.
Câu 13. Cho hàm s
y f x
có bng bi
m cc tiu ca hàm s 
A.
3
. B.
5
. C.
0
. D.
1
.
Câu 14. 
32
3y x x

A.
2;
. B.
0;2
. C.
4;0
. D.
;0
.
Câu 15. Tìm nguyên hàm
Fx

32
2
3 3 1
()
21
x x x
fx
xx

.
A.
2
2
( ) 1
( 1)
F x C
x
B.
2
2
()
21
x
F x x C
x
C.
2
2
()
21
x
F x x C
x
D.
2
2
( ) 1
( 1)
F x C
x
Câu 16.  ng
. ' ' 'ABC A B C

ABC
là tam giác vuông ti
A
AB a
,
3AC a
, mt
phng
A BC
to vt góc
o
30
. Th tích ca kh
.ABC AB C
bng
A.
3
.
3
12
a
B.
3
.
3
3
a
C.
3
3 3
.
4
a
D.
3
.
3
4
a
Trang 3/7 - 173
Câu 17. 
x

21
2
2
,0xx
x




.
A.
77
21
2 C
. B.
88
21
2 C
. C.
77
21
2 C
. D.
88
21
2 C
.
Câu 18. 
1; 4;1n
là mn ca mt ph
A.
4 3 0x y z
. B.
4 1 0x y z
.
C.
4 2 0x y z
. D.
4 1 0x y z
.
Câu 19. Trong không gian
Oxyz
vi h t
; ; ;O i j k
cho
5OA i k  
. Tìm t m
A
.
A.
1;5
. B.
5; 1;0
. C.
1;0;5
. D.
1;5;0
.
Câu 20. 
2y

A.
2
24
x
y
x
. B.
1
12
x
y
x
. C.
12
1
x
y
x
. D.
2
23
2
x
y
x
.
Câu 21. Cho
3
2
3
4
a a a
P
a

12
xa
. P theo x.
A.
12
Px
. B.
10
Px
. C.
17
Px
. D.
17
12
Px
.
Câu 22. 
1
ax b
y
x


A.
0ba
. B.
0ab
. C.
ba
0a
. D.
0ab
.
Câu 23. 
; ; 5y x y x x
.

A.
5
2
0
()V x x dx

B.
15
22
01
( ) ( )V x x dx x x dx





C.
5
2
0
()V x x dx

D.
5
2
1
()V x x dx

O
x
y
1
1
2
2

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Lê Thánh Tông - Quảng Nam lần 2. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm sẽ giúp các bạn giải Toán 12 nhanh và chính xác hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Lê Thánh Tông - Quảng Nam lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 381
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm