Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Quang Trung - Bình Phước lần 5

1 125
TR◊ÕNG THPT CHUYÊN QUANG TRUNG
T TOÁN
(∑ thi 7 trang)
ó THI TH THPTQG NãM 2019
MÔN: TOÁN, LŒP 12, LÜN 5
ThÌi gian làm bài: 90 phút
∑ thi 111
Câu 1. Trong không gian Oxyz, mt phØng (P):x + y + z 3 = 0 i qua im nào d˜Ói ây?
A C
(
2; 0; 0
)
. B B
(
0; 1; 1
)
. C D
(
0; 1; 0
)
. D A
(
1; 1; 1
)
.
Câu 2. Cho hàm sË y = f
(
x
)
liên tˆc trên R b£ng xét dßu cıa §o hàm nh˜ sau
x
y
0
1
1
0
2 4
+1
+
0
+
0
0
+
Hàm sË ã cho bao nhiêu im c¸c tr?
A 4. B 1. C 3. D 2.
Câu 3. Cho hàm sË y = f
(
x
)
Á th nh˜ hình v
x
y
1
1
3
1
O
Hàm sË Áng bin trên kho£ng nào d˜Ói ây?
A
(
1; 1
)
. B
(
3; +1
)
. C
(
1;1
)
. D
(
1; +1
)
.
Câu 4. Cho a, b, c theo th˘ t¸ y ba sË h§ng liên tip cıa mÎt cßp sË cÎng. Bit a + b + c = 15. Giá tr
cıa b b¨ng
A b = 10. B b = 8. C b = 5. D b = 6.
Câu 5. Cho hàm sË y = f
(
x
)
liên tˆc trên R b£ng bin thiên nh˜ sau
x
y
0
y
1
1
0
1
+1
0
+
0
0
+
+1+1
11
22
11
+1+1
KhØng ‡nh nào d˜Ói ây sai?
A M
(
0; 2
)
im c¸c tiu cıa Á th hàm sË. B x
= 0 im c¸c §i cıa hàm sË.
C x
= 1 im c¸c tiu cıa hàm sË. D f
(
1
)
mÎt giá tr c¸c tiu cıa hàm sË.
Câu 6. Ph˜Ïng trình 5
2x+1
= 125 nghiªm
A x =
3
2
. B x =
5
2
. C
x = 3. D x = 1.
Câu 7. Trong không gian Oxyz, cho im A tha mãn
!
OA = 2
~
i +
~
j vÓi
~
i,
~
j hai vectÏ Ïn v trên hai trˆc
Ox, Oy. TÂa Î im A
A A
(
2; 1; 0
)
. B A
(
0; 2; 1
)
. C A
(
0; 1; 1
)
. D A
(
1; 1; 1
)
.
Câu 8. VÓi a sË th¸c d˜Ïng bßt k˝, mªnh ∑ nào d˜Ói ây úng?
A log
(
3a
)
= 3 log a. B log a
3
= 3 log a. C log
(
3a
)
=
1
3
log a. D log a
3
=
1
3
log a.
Trang 1/7 ∑ 111
Câu 9. Cho khËi l´ng trˆ ˘ng áy tam giác vuông, Î dài hai c§nh góc vuông 3a, 4a chiu cao
cıa khËi l´ng trˆ 6a. Th tích cıa khËi l´ng trˆ b¨ng
A V = 27a
3
. B V = 12a
3
. C V = 72a
3
. D V = 36a
3
.
Câu 10. Trong không gian Oxyz, mt phØng i qua 3 im A
(
1; 0; 0
)
, B
(
0; 2; 0
)
, C
(
0; 0; 3
)
ph˜Ïng
trình
A
x
1
+
y
2
+
z
3
= 1. B
x
1
+
y
2
+
z
3
= 0. C
x
1
+
y
2
+
z
3
= 1. D
x
1
+
y
1
+
z
3
= 1.
Câu 11. Cho z = 1 2i. im nào trong hình v bên d˜Ói im biu diπn sË ph˘c z?
x
y
2 1 2
1
1
2
O
P
Q
M
N
A N. B M. C P. D Q.
Câu 12. VÓi P = log
a
b
3
+ log
a
2
b
6
trong ó a, b các sË th¸c d˜Ïng tùy ˛ a khác 1. Khi ó mªnh ∑
nào d˜Ói ây úng?
A P = 27 log
b
a
. B P = 9 log
b
a
. C P = 6 log
b
a
. D P = 15 log
b
a
.
Câu 13. HÂ nguyên hàm cıa hàm sË f
(
x
)
= 2
x
+
2
x
A 2
x
ln 2
2
x
2
+ C. B 2
x
+ 2 ln x + C. C
2
x
ln 2
+ 2 ln
|
x
|
+ C. D
2
x
ln 2
+ 2 ln x + C.
Câu 14. Cho hàm sË y = f
(
x
)
liên tˆc trên o§n
[
1; 3
]
và Á th nh˜ hình v. GÂi M, m ln l˜Òt giá
tr lÓn nhßt nh nhßt cıa hàm sË ã cho trên o§n
[
1; 3
]
. Giá tr cıa M + m
x
y
1
1
2
O
1 2
3
2
3
4
A 5. B 2. C 6. D 2.
Câu 15. ˜Ìng cong trong hình Á th cıa hàm sË nào d˜Ói ây?
x
y
1
1
1
1
O
Trang 2/7 ∑ 111
A y =
x + 1
x + 1
. B y = x
3
3x + 2. C y =
x
x + 1
. D y = x
4
2x
2
+ 1.
Câu 16. hiªu z
1
, z
2
hai nghiªm ph˘c cıa ph˜Ïng trình z
2
3z + 3 = 0. Giá tr cıa
|
z
1
|
2
+
|
z
2
|
2
b¨ng
A 2
p
3. B 2
p
5. C 6. D 4.
Câu 17. Cho
1
R
0
f
(
x
)
dx = 2. Khi ó
1
R
0
2 f
(
x
)
+ e
x
dx b¨ng
A e + 3. B 5 + e. C 3 e. D 5 e.
Câu 18. ChÂn kt lun úng
A A
k
n
=
n!
(n k)!
. B C
0
n
= 0. C C
k
n
=
n!
k!(n + k)!
. D A
1
n
= 1.
Câu 19. Th tích cıa khËi cu bán kính R b¨ng
A
1
3
R
3
. B
4
3
2
R
3
. C V =
4
3
R
3
. D 4R
3
.
Câu 20. Trong không gian Oxyz, cho mt cu (S ):x
2
+ y
2
+ z
2
2x 3 = 0. Bán kính cıa mt cu b¨ng
A R = 3. B R = 4. C R = 2. D R = 5.
Câu 21. Tp nghiªm cıa bßt ph˜Ïng trình: log
1
2
(
x 1
)
> log
2
1
x
2
1
A
[
2; +1
)
. B ;. C
(
0; 1
)
. D
(
1; +1
)
.
Câu 22. Hàm sË y = log
2
p
x
2
+ x §o hàm
A y
0
=
2x + 1
x
2
+ x
. B y
0
=
2x + 1
2
x
2
+ x
ln 2
. C
y
0
=
2x + 1
x
2
+ x
ln 2
. D y
0
=
(2x + 1) ln 2
2
x
2
+ x
.
Câu 23. MÎt khu v˜Ìn d§ng hình tròn hai ˜Ìng kính AB, CD vuông góc vÓi nhau, AB = 12m. Ng˜Ìi
ta làm mÎt hÁ d§ng hình elip vÓi bËn ønh M, N, M
0
, N
0
nh˜ hình v, bit MN = 10m, M
0
N
0
= 8m,
PQ = 8m. Diªn tích phn trÁng c (phn g§ch sÂc) b¨ng
P
Q
M
N
M
0
N
0
A
B
C
D
O
A 20, 33m
2
. B 33, 02m
2
. C 23, 03m
2
. D 32, 03m
2
.
Câu 24. Cho khËi trˆ (T) ˜Ìng cao h, bán kính áy R h = 2R. MÎt mt phØng qua trˆc ct khËi trˆ
theo thit diªn mÎt hình ch˙ nht diªn tích b¨ng 16a
2
. Th tích cıa khËi trˆ ã cho b¨ng
A V = 27a
3
. B V = 16a
3
. C V =
16
3
a
3
. D V = 4a
3
.
Câu 25. Trong không gian Oxyz, cho mt phØng (P): x 2y + 2z + 1 = 0 và ˜Ìng thØng :
x 1
2
=
y + 2
2
=
z 1
1
· Kho£ng cách gi˙a
(
P
)
b¨ng
Trang 3/7 ∑ 111

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Quang Trung - Bình Phước lần 5. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút sẽ giúp các bạn giải Toán 12 hiệu quả hơn. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Quang Trung - Bình Phước lần 5. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thpt, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 125
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm