Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Lê Văn Hưu - Thanh Hóa lần 1

Trang 1/8 - Mã đề thi 101
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THANH HÓA
TRƯỜNG THPT LÊ VĂN HƯU
Mã đề thi: 101
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12
Tên môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút;
(50 câu trắc nghiệm)
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh: .............................
Câu 1: Cho hàm số
f
liên tục trên đoạn
[0;6]
. Nếu
5
1
( ) 2f x dx
3
1
( ) 7f x dx
thì
5
3
( )f x dx
có giá trị
bằng:
A.
5
. B.
5
. C.
9
. D.
9
.
Câu 2: Nguyên hàm của hàm số
3
3 2f x x x
là hàm số nào trong các hàm số sau?
A.
2
3 3F x x x C
.
B.
4
2
3 2
3
x
F x x x C .
C.
4 2
3
2
4 2
x x
F x x C . D.
4 2
2
4 2
x x
F x x C .
Câu 3: Hình chóp có 50 cạnh thì có bao nhiêu mặt?
A.
26
.
B.
21
.
C.
25
. D.
49
.
Câu 4: Cho hàm số
y f x
có đồ thị như hình vẽ. Phương trình
1 0f x
có mấy nghiệm?
A.
2
.
B.
3
.
C.
1
. D.
4
.
Câu 5: Một hình hộp chữ nhật có ba kích thước là 5 ; 6 ; 4a cm b cm c cm . Thể tích của khối hộp này
là?
A.
3
40cm
. B.
3
120cm
. C.
3
60cm
. D.
3
20cm
.
Câu 6: Tính diện tích xung quanh (
xq
S
) của hình nón như hình vẽ dưới đây?
60
0
a 2
a 2
O
A
S
A.
2
2
xq
a
S
.
B.
2
xq
S a
.
C.
2
2
2
xq
a
S
.
D.
2
2
xq
S a
.
Câu 7: Cho dãy số
n
u
2
1
n
u n n
. Số
19
là số hạng thứ mấy của dãy.
A.
5
. B.
7
. C.
6
.
D.
4
.
Trang 2/8 - Mã đề thi 101
Câu 8: Nghiệm của phương trình
2 1
9 81
x
là:
A.
3
2
x
B.
1
2
x
. C.
1
2
x
. D.
3
2
x
.
Câu 9: Hàm số nào sau đây nghịch biến trên
?
A.
3
2y x x
.
B.
2
1
x
y
x
.
C.
4 2
3y x x
. D.
3 2
3y x x
.
Câu 10: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số
3 2
3 1y x x
tại điểm
3;1A
là:
A.
9 3y x
. B.
9 26y x
. C.
9 2y x
. D.
9 26y x
.
Câu 11: Cho
a
là một số dương, biểu thức
2
3
a a
viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là?
A.
4
3
a
. B.
5
6
a
. C.
7
6
a
. D.
6
7
a
.
Câu 12: Công thức nào sau đây là công thức tính thể tích khối chóp? (Trong đó
B
là diện tích mặt đáy,
h
là chiều cao của hình chóp)
A.
.
3
B h
. B.
.
6
B h
.
C.
.B h
.
D.
3
4
.
3
B h
.
Câu 13: Cho hình chữ nhật
ABCD
5 ; 4AB cm BC cm
. Thể tích khối trụ tạo thành khi cho hình
chữ nhật
ABCD
quay quanh
AB
là:
A.
80V
.
B.
80
3
V
.
C.
20V
. D.
100V
.
Câu 14: Tập nghiệm của bất phương trình
2
1
2
log 5 7 0x x
là:
A.
;2 3;
. B.
3;
. C.
;2
. D.
2;3
.
Câu 15: Tích phân
2
0
4 3x dx
cho kết quả bằng?
A.
5
.
B.
2
. C.
4
.
D.
7
.
Câu 16: Giá trị nhỏ nhất của hàm số
3 2
3y x x
trên đoạn
4; 1
bằng:
A. 0. B. - 16. C. 4. D. - 4.
Câu 17: Thể tích khối trụ ngoại tiếp khối hộp chữ nhật
. ' ' ' 'ABCD A B C D
3AB a ,
AD a
, ' 6AA a là:
(Khối trụ ngoại tiếp khối hộp chữ nhật khối trụ có hai đường tròn đáy ngoại tiếp hai đáy của khối hộp
chữ nhật)
A.
3
6V a
.
B.
3
6
3
a
V
. C.
3
2
2
a
V
.
D.
3
3V a
.
Câu 18: Thể tích của khối cầu ngoại tiếp khối lập phương có độ dài cạnh bằng
3a
là:
A.
3
9
2
V a
. B.
3
4
3
V a
.
C.
3
4 3V a
.
D.
3
4
81
V a
.
Câu 19: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số
2
9 3x
y
x x
là:
A.
3
.
B.
4
. C.
2
. D.
1
.
Câu 20: Một nhóm học sinh gồm 4 nam 5 nữ, chọn ngẫu nhiên ra 2 bạn. Tính xác suất để 2 bạn
được chọn có 1 nam và 1 nữ.
A.
4
9
. B.
5
18
. C.
5
9
. D.
7
9
.
Trang 3/8 - Mã đề thi 101
Câu 21: Nguyên hàm
F x
của hàm số
2
1
2
sin
f x x
x
thỏa mãn
1
4
F
là:
A.
2
2
cot
16
x x
. B.
2
2
cot
16
x x
.
C.
2
cot 1x x
.
D.
2
2
cot
16
x x
.
Câu 22: Tập xác định của hàm số
1
2
3
( 3 2)y x x
là:
A.
(0; )D 
B.
(1;2)D
C.
( ;1) (2; )D  
D.
\{1;2}D
Câu 23: Cho hàm số
y f x
liên tục trên khoảng K. Hàm số
y f x
đồ thị trên một khoảng
K
như hình vẽ bên dưới.
y
=
f'
(
x
)
x
y
x
4
x
1
O
x
2
x
3
Hỏi trên khoảng
K
hàm số
y f x
có mấy điểm cực trị?
A.
2
. B.
1
. C.
4
.
D.
3
.
Câu 24: Cho phương trình
1 2
2 15.2 8 0
x x
, khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Có hai nghiệm dương. B. Có hai nghiệm trái dấu. C. Có hai nghiệm âm. D. Có một nghiệm.
Câu 25: Tập nghiệm của phương trình
2
2
1
log 2 1 0
2
x
là:
A.
1;0
. B.
 
4
. C.
0; 4
. D.
0
.
Câu 26: Cho hình lăng trụ đứng
. ' ' ' 'ABCD A B C D
, đáy hình thang vuông tại
A
D
,
2 , 2, ' 2AB CD AD CD a AA a
. Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng:
A.
3
12a
.
B.
3
6a
. C.
3
2a
. D.
3
4a
.
Câu 27: Họ nguyên hàm của hàm số
( ) (3 )
x x
f x e e
là:
A.
1
( ) 3
x
x
F x e C
e
.
B.
( ) 3
x
F x e x C
.
C.
( ) 3 ln
x x x
F x e e e C
. D.
( ) 3
x
F x e x C
.
Câu 28: Cho
log3 , log2a b
. Khi đó giá trị của
125
log 30
được tính theo
a
b
là:
A.
1
3 1
a
b
.
B.
4 3
3
a
b
.
C.
3
a
b
.
D.
3
a
a
.
Câu 29: Tích phân
1
0
2
1
2
x
x x
I d
có giá trị bằng:
A.
2ln 2
3
.
B.
2ln 2
.
C.
2ln2
3
.
D.
2ln 2
.
Câu 30: Hình chóp
.S ABCD
đáy hình vuông,
SA
vuông góc với đáy,
3, 2ASA C aa
. Khi đó thể
tích khối chóp
.S ABCD
là:
A.
3
2
2
a
B.
3
2
3
a
C.
3
3
2
a
D.
3
3
3
a

Đề minh họa Toán 2019 có đáp án

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Lê Văn Hưu - Thanh Hóa lần 1. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Lê Văn Hưu - Thanh Hóa lần 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 118
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm