Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Quỳnh Lưu 1 - Nghệ An lần 3

1 149
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD&ĐT NGHỆ AN
ĐỀ THI TH THPT QG LẦN 3 NĂM 2019
TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 1
MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm)
Họ tên t sinh: ......................................................................... Số báo danh :.................. ĐỀ: 101
Câu 01: Số thực
x
thỏa mãn điều kiện
3 9
3
log log
2
x x
là :
A.
25
. B.
3
. C.
9
. D.
3
.
Câu 02: Cho hàm số
( )y f x
có bảng biến thiên
Chọn đáp án đúng.
A. Hàm số đạt cực đại tại x=-1 B. Hàm số đạt cực đại bằng 2
C. Hàm số đạt cực tiểu bằng -1 D. Hàm số đạt cực tiểu tại x=0
Câu 03: Đồ thị bên dưới là đồ thị của hàm số nào?
A.
B.
4 2
2 3y x x
C.
4 2
2 3y x x
D.
4 2
2 3y x x
Câu 04: Cho hàm số
2 1
2
x
y
x
(C). Chọn phương án đúng.
A. Đồ thị có tiệm cận ngang là
2y
B. Đồ thị có tiệm cận ngang là
2x
C. Tiệm cận đứng là
2y
D. Tiệm cận đứng là
2x
Câu 05: Cho
, , 0; 1a b c a
và số
. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A.
log
c
a
a c
. B.
log ( ) log log
a a a
b c b c
.
C.
log 1
a
a
. D.
log log
a a
b b
.
Câu 06: Tập hợp A có 10 phần tử. Hỏi có bao nhiêu tập con của tập A có 3 phần tử ?
A. 10 B. 8 C. 120 D. 720
Câu 07: Cho nh chóp
.S ABC
đáy tam giác đều. Nếu tăng độ dài cạnh đáy lên 2 lần độ
dài đường cao không đổi thì thể tích
.S ABC
tăng lên bao nhiêu lần?
A.
1
2
. B.
2
. C.
3
. D.
4
.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 08: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho các điểm
1;2;4 , 3; 2;2A B
. Trung điểm
đoạn thẳng AB có tọa độ là:
A.
2;4;2M
B.
2; 4; 2M
C.
1; 2; 2M
D.
2;0;3M
Câu 09: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, mặt phẳng
: 2z 3 0P x
vectơ pháp tuyến
là:
A.
0; 2;3n
B.
1;0; 2n
C.
1; 2;0n
D.
1; 2;3n
Câu 10: Họ nguyên hàm của hàm số:
2
1
3y x x
x
là:
A.
3
2
3
ln
3 2
x
F x x x C
. B.
2
1
2 3 F x x C
x
.
C.
3
2
3
ln
3 2
x
F x x x C
. D.
3
2
3
ln
3 2
x
F x x x C
.
Câu 11: Gía trị của
2
4 1
lim
1
x
x x
L
x

A.
1
. B.
1
. C.
2
. D.
2
.
Câu 12: Cho hàm số
( )y f x
có bảng biến thiên sau:
Chọn đáp án đúng.
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (– ∞;-1) B. Hàm số đồng biến trên khoảng (0;1)
C. Hàm số đồng biến trên khoảng (– ∞;-1) D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-1;+ ∞)
Câu 13: Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị của hàm số
( )y f x=
liên tục trên đoạn
[ ; ]a b
, trục hoành và hai đường thẳng
x a=
,
x b=
được tính theo công thức
A.
( ) .
b
a
S f x dxp=
ò
B.
2
( ) .
b
a
S f x dx=
ò
C.
( ) .
b
a
S f x dx=
ò
D.
( ) .
b
a
S f x dx=
ò
Câu 14: Tính diện tích toàn phần của hình trụ có bán kính đáy
a
và đường cao
3a
.
A.
2
1 3a
. B.
2
2 1 3a
. C.
2
2 3 1a
. D.
2
3a
.
Câu 15: Cho số phức
2 1z i
. Điểm biểu diễn số phức liên hợp của
z
trong mặt phẳng phức là:
A.
(2; 1)M
. B.
( 2;1)M
. C.
( 1;2)M
. D.
( 1; 2)M
.
Câu 16: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho hai điểm
1;2;4 , 3; 2;2A B
, mặt cầu đường
kính
AB
có phương trình là:
A.
2 2
2
2 3 6x y z
B.
2 2
2
2 3 36x y z
C.
2 2
2
2 3 24x y z
D.
2 2
2
2 3 6x y z
Câu 17: Cho đồ thị hàm số
( )y f x=
.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Diện tích hình phẳng (phần tô đậm trong hình) là:
A.
1
2
( )S f x dx
-
=
ò
B.
0 1
2 0
( ) ( )S f x dx f x dx
-
= +
C.
2 1
0 0
( ) ( )S f x dx f x dx
-
= +
D.
0 1
2 0
( ) ( )S f x dx f x dx
-
= -
Câu 18: Độ dài đường chéo của một hình lập phương bằng
3 .a
Tính thể tích
V
của khối lập
phương?
A.
3
8V a
. B.
3
3V a
. C. V=
3
3 3a
. D.
3
V a
.
Câu 19: Cho hàm số
2
( ) lnf x x x
. Đạo hàm
/
1f
bằng:
A.
0
B.
1
C.
2
D.
3
Câu 20: Một hình nón có thiết diện qua trục một tam giác vuông cân cạnh góc vuông bằng
a
.
Tính diện tích xung quanh của hình nón?
A.
2
2a
. B.
2
2
4
a
. C.
2
2 2
3
a
. D.
2
2
2
a
.
Câu 21: Hai chiếc tàu thuỷ cùng xuất phát từ vị trí
A
, đi thẳng theo hai hướng tạo với nhau một góc
60
. Tàu thứ nhất chạy với tốc độ
30 /km h
, tàu thứ hai chạy với tốc độ
40 /km h
. Hỏi sau
2
giờ
hai tàu cách nhau bao nhiêu km (giá trị gần đúng) ?
A.
72
B.
100
C.
70
D.
82
Câu 22: Giá trị nhỏ nhất của hàm số
2
16
f x x
x
trên đoạn [1;4] là:
A. 17 B. 10 C. 20 D. 12
Câu 23: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho mặt phẳng
P
:
3 5 2 0x y z
đường
thẳng
d
:
12 9 1
4 3 1
x y z
. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A.
d
//
P
. B.
d
cắt
P
. C.
( )d P
. D.
d
P
.
Câu 24: Phương trìn
2
3 1
3
log (5 3) log ( 1) 0x x
có 2 nghiệm
1 2
,x x
trong đó
1 2
x x
.Giá trị của
1 2
2 3P x x
là:
A. 5. B. 14. C. 3. D. 13.
Câu 25: Số giao điểm của hai đồ thị
3 2
2 2y x x x
1y x
là:
A. 3 B. 0 C. 1 D. 2
Câu 26: Cho hình chóp S.ABC SA vuông góc với mặt phẳng (ABC). Tam giác ABC vuông cân
tại A, SA = a và BC =
2a
. Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBC) là:
A.
2
3
a
B.
3
a
C.
3
3
a
D.
2
a

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán trường THPT Quỳnh Lưu 1 năm 2019

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Quỳnh Lưu 1 - Nghệ An lần 3. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo

............................................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Quỳnh Lưu 1 - Nghệ An lần 3. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 149
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm