Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT số 1 Tư Nghĩa - Quảng Ngãi

1 625
Trang 1/6 - Mã đề thi 101
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI KÌ THI TIẾP CẬN THI THPT QUỐC GIA
TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA Năm học : 2018-2019
Môn thi : TOÁN-LẦN 2
Thời gian làm bài : 90 phút
( 50 câu trc nghim)
Câu 1: Tìm tập hợp các điểm biểu diễn số phức
z
thỏa
|3|2zi
trong mặt phẳng
.Oxy
A. Đường tròn

22
314xy
. B. Đường tròn

22
314xy
.
C. Đường tròn

22
312xy
. D. Đường thẳng
3x y 2 0
Câu 2: Số các tổ hợp chập
k
của một tập hợp có
n
phần tử

1 kn là :
A.

!
!
k
n
n
C
nk
. B.
!
k
k
n
n
A
C
k
. C.

!
k
k
n
n
A
C
nk
. D.
!!
!
k
n
knk
C
n
.
Câu 3: Gi
0
z
là nghiệm phức có phần ảo dương của phương trình
2
6340.zz
Tính
0
2zi
.
A.
17 . B.
17
. C. 217 . D. 37 .
Câu 4: Viết phương trình đường thẳng
d qua
1; 2; 3A
cắt đường thẳng
1
2
:
21 1
xyz
d

song
song với mặt phẳng
(): 2 0Pxyz
.
A.
1
2
3
x
t
yt
zt



. B.
1
2
3
x
t
yt
z


. C.
1
2
3
x
t
yt
z


. D.
1
2
3
x
t
yt
zt



.
Câu 5: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho hai điểm

2;3; 2A
,
2; 1;4B 
. Tìm tọa
độ điểm E thuộc trục Oz sao cho E cách đều hai điểm
,
A
B
.
A.
1
0;0;
2



. B.
1
0;0;
3



. C.
0;0; 1
. D.
0;0;1
.
Câu 6: Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số
2
11x
y
x
x

có phương trình là:
A. 3. B. 2. C. 0 . D. 1 .
Câu 7: Trong các hàm số sau, hàm số nào có cực đại, cực tiểu thỏa mãn
CD CT
x
x .
A.
32
223yx x x B.
3
234yxx C.
32
23yx x x D.
32
241yxx x
Câu 8: Cho nh chóp S. ABC diện tích đáy bằng a
2
, thể tích khối chóp bằng
3
3a
. Tính
khoảng cách
h
từ S đến mặt phẳng (ABC).
A.
ha . B. 9ha . C. 3ha . D.
3
a
h
.
Câu 9: Tính thể tích V của khối nón có đáy là hình tròn bán kính 3, diện tích xung quanh của nón
15
.
A.
9V
. B.
36V
. C.
12V
. D.
15V
.
Câu 10: Cho hàm số
  
1.
x
f
xxe
. Giá trị của
'' 0f
bằng
A. 3. B. 2. C. 3e D. 2e
Câu 11: Cho hình trụ bán kính đáy bằng R, chiều cao bằng h. Biết rằng hình trụ đó có diện
tích toàn phần gấp đôi diện tích xung quanh. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A.
hR . B. 2hR . C. 2Rh . D. 2hR .
ĐỀ CHÍNH THỨC
Đ
1
01
Trang 2/6 - Mã đề thi 101
Câu 12: Biết đường thẳng
3yx
cắt đồ thị
21
2
x
y
x
ti hai điểm phân biệt A, B hnh đ
lần lượt
,
A
B
x
x hãy tính tổng
A
B
x
x
A.
7
AB
xx B. 6
AB
xx C. 5
AB
xx D. 7
AB
xx
Câu 13: Trong không gian với hệ toạ độ
Oxyz
,

mặt phẳng đi qua điểm
2; 1;1A và song
song với mặt phẳng
:2 3 2 0Qxyz . Phương trình mặt phẳng

là:
A.
42680xyz
. B.
2380xy z
. C.
2380xy z
. D.
42680xyz
.
Câu 14: Tập xác định của hàm số

5
2
3
710yx x
là:
A.
\2;5 . B.

2;5
. C.
;2 5;
. D. .
Câu 15: Gọi
là góc giữa đường thẳng
522
:
211
xyz
d


và mặt phẳng (P):
3450xyz
Khi đó:
A.
0
90
. B.
0
45
. C.
0
60
. D.
0
30
.
Câu 16: Cho a
là số thực dương tùy ý khác 1. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A.
2019
2019
1
log
log
a
a
.
B.
2019
log log 2019
a
a  .
C.
2019
log log 2019
a
a
.
D.
2019
1
log
log 2019
a
a
.
Câu 17: Trong không gian vi h ta đ
Oxyz
, cho mặt phẳng

:2 3 2 0.Pxz Vectơ nào
dưới đây là vectơ pháp tuyến của
?
P
A.

2;3; 0n 
. B.

2; 3;1n 
. C.
2; 3; 2n 
. D.
2;0; 3n 
.
Câu 18:
Fx
là nguyên hàm của hàm số
 
2
23
0fx x
x
x

, biết rằng

11F
. Tính

3F
.
A.
33ln33F . B.
32ln32F . C.
32ln33F . D.
33F .
Câu 19: Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi các đường
1ln
y
xx
, trục hoành
đường thẳng
x
e .
A.
2
5
4
e
S
. B.
2
7
6
e
S
. C.
2
3
2
e
S
. D.
2
9
8
e
S
.
Câu 20: Viết phương trình đường thẳng qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số
32
32yx x .
A.
220xy
. B.
220xy
. C.
220xy
. D.
220xy
.
Câu 21: Giá trị lớn nhất của hàm số
2
4yxx trên
0;3
là .
A.
4
. B.
2
. C.
0
. D.
2
.
Câu 22: Cho số phức
z
thỏa
(2 ) 4 4 .iz i z i
Tính mô đun của số phức
.z
A.
|z| 5
. B. 5z . C.
|z| 2 5
. D.
|z| 2 13
.
Câu 23: Cho

1
0
2019fxdx
. Giá trị của

/4
0
cos 2 sin 2If xxdx
bằng:
A.
2019
4
. B.
2019
2
. C.
4038
. D.
2019
2
.
Câu 24: Cho cấp số nhân u
n
có số hạng đầu u
1
2 và công bội q 3. Giá trị của
6
u bằng
A.
729
. B.
1458
. C.
243
. D.
486
.
Trang 3/6 - Mã đề thi 101
Câu 25: Cho hàm số y f x liên tục trên
và có đồ thị như hình vẽ dưới đây.
Số nghiệm thực của phương trình
10fx f
A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.
Câu 26: Tìm tất cả các giá trị thực của m để phương trình
53 2
x
m
có nghiệm
5
4
log
3
x



.
A.
4
3
m
. B.
2
9
m 
. C.
10
9
m
. D.
4
15
m
.
Câu 27: Vi mọi
,,abx
các số thực dương thỏa mãn
2019 2019 2019
log 5log 3log
x
ab
mnh đ
nào dưới đây đúng ?
A.
35
x
ab
. B.
53
x
ab
. C.
53
x
ab
. D.
53
x
ab
.
Câu 28: Cắt hình nón bởi một mặt phẳng qua trục của ta được thiết din là mt tam giác
vuông cân với cạnh huyền bằng
2a
. Tính thể tích V của khối nón.
A.
3
22.
3
a
V
. B.
3
2.
12
a
V
. C.
3
2
9
a
V
. D.
3
2.
9
a
V
.
Câu 29: Cho hình chóp S.ABC đáy ABCtam giác đều cạnh a,
SA ABC , góc giữa đường
thẳng SC và mặt phẳng
A
BC
bằng
0
30
. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SBAC.
A.
39
13
a
. B.
3
13
a
. C.
2
13
a
. D.
39
3
a
.
Câu 30: Cho hàm s f(x) đạo hàm xác định liên tục trên
tho mãn :
.' 1 2 ,fx xf x xx x x . Hàm số
.
g
xxfx đồng biến trên khoảng nào ?
A.

;0
. B.

1; 2
. C.
2;
. D.
0; 2
.
Câu 31: Cho hình chóp S.ABC đáy ABC tam giác vuông cân tại B,
A
Ba
,
A
B vuông góc
SA
,
BC
vuông góc
SC
5SA SC a . Gi M, N lần lượt trung điểm cạnh
, ACSC
. Tính
tang của góc tạo bởi hai mặt phẳng
BMN
SAB
.
A.
25
5
. B.
5
13
. C.
5
3
. D.
5
5
.
Câu 32: Cho hai s phc
12
,zz tha mãn
1
13 1zi và
22
15ziz i . Giá trị nhỏ nhất
của biểu thức
221
1
P
zizz
bằng
A.
25 1
. B.
10 1
. C.
10 1
. D. 3.
Câu 33: Biết phương trình
2
33
log 2 log 2 0xa x a
hai nghiệm phân biệt, với a là tham
số. Khi đó tổng các nghiệm của phương trình bằng:
A.
23
a
. B.
3
2 a
. C.
3
9 a
. D.
93
a
.
Câu 34: 8 học sinh nam, 5 học sinh nữ 1 thầy giáo được sắp xếp ngẫu nhiên đứng thành
một vòng tròn. Tính xác suất để thầy giáo đứng giữa 2 học sinh nam.

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT số 1 Tư Nghĩa - Quảng Ngãi. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút sẽ giúp các bạn giải Toán 12 hiệu quả hơn. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT số 1 Tư Nghĩa - Quảng Ngãi. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thpt, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 625
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm