Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Anh Sơn 1, Nghệ An

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trang 1/8 - đề thi 101
SỞ GD&ĐT NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT ANH SƠN 1
THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2020
Bài thi: TOÁN
(Đề thi 6 trang)
Thời gian làm bài: 90 phút, không k thời gian phát đề
Họ tên thí sinh:............................................... SBD:.................
Câu 1: Tập nghiệm của bất phương trình
2 1
2
1
1
1
x
a
(với
a
tham số,
0a
)
A.
;0
. B.
1
;
2

. C.
1
;
2
. D.
.
Câu 2: Cho hàm s
2 1
2
x
y
x
. Khẳng định nào dưới đây đúng?
A. Hàm s nghịch biến trên
.
B. Hàm số nghịch biến trên các khoảng
; 2
2; 
.
C. Hàm s đồng biến trên
.
D. Hàm s đồng biến trên các khoảng
; 2
2; 
.
Câu 3: Cho đa giác đều
P
gồm 16 đỉnh. Chọn ngẫu nhiên một tam giác ba đỉnh đỉnh của
P
. Tính
xác suất để tam giác chọn được tam giác vuông.
A.
6
7
. B.
1
5
. C.
2
3
. D.
3
14
.
Câu 4: Trong không gian với hệ trục tọa độ
Oxyz
, cho hai vectơ
( )
4;5; 3a = - -
r
,
( )
2; 2;1b = -
r
. Tìm tọa
độ của vectơ
2x a b= +
r r r
.
A.
( )
0; 1;1x = -
r
. B.
( )
2; 3; 2x = -
r
. C.
( )
8;9;1x = -
r
. D.
( )
0;1; 1x = -
r
.
Câu 5: Cho hàm số
y f x
xác định trên
đồ thị của hàm số
y f x
như hình vẽ. Hỏi hàm số
y f x
đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
O
x
y
1
2
A.
0;1
2;
. B.
0;1
.
C.
1;2
. D.
2;
.
Câu 6: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho
1;0;0A
,
0;0;2B
,
0; 3;0C
. Tính bán kính mặt
cầu ngoại tiếp tứ diện
OABC
A.
14
2
. B.
14
4
. C.
14
3
. D.
14
.
Câu 7: Cho
f x
,
g x
các hàm số đạo hàm liên tục trên
, số
k
C
một hằng số tùy ý.
Xét 4 mệnh đề sau:
đề thi: 101
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trang 2/8 - đề thi 101
: 'I f x dx f x
:II kf x dx k f x dx
:III f x g x dx f x dx g x dx
3
2
:
3
x
IV x dx C
Số mệnh đề đúng
A.
4
. B.
2
. C.
3
. D.
1
.
Câu 8: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, mặt cầu
( )
S
tâm
( )
3; 3;1I -
đi qua điểm
( )
5; 2;1A -
phương trình
A.
( ) ( ) ( )
2 2 2
3 3 1 25x y z- + + + - =
. B.
( ) ( ) ( )
2 2 2
3 3 1 5x y z- + + + - =
.
C.
( ) ( ) ( )
2 2 2
5 2 1 5x y z- + + + - =
. D.
( ) ( ) ( )
2 2 2
3 3 1 5x y z- + + + - =
.
Câu 9: Cho
2
log 5a
. Tính
4
log 1250
theo
a
.
A.
1 4
2
a
. B.
2 1 4a
. C.
1 4
2
a
. D.
2 1 4a
.
Câu 10: Cho hàm s
y f x
bảng biến thiên như hình vẽ sau.
Tìm tất cả các giá trị thực của tham số
m
để phương trình
0f x m
4
nghiệm phân biệt.
A.
1;2m
. B.
1;2m
. C.
1;2m
. D.
1;2m
.
Câu 11: Cho khối lăng trụ
.ABC A B C
thể tích bằng
V
. Tính thể tích khối đa diện
ABCB C
.
A.
2
V
. B.
3
4
V
. C.
2
3
V
. D.
4
V
.
Câu 12: Cho hàm s y = f(x) đạo hàm liên tục trên
một nguyên hàm hàm số
2
1
1
2
y x x
. Giá trị của biểu thức
2
2
1
( )f x dx
bằng
A.
2
3
B.
4
3
C.
4
3
D.
2
3
Câu 13: Cho hàm s
y f x
bảng biến thiên như sau:
x

2
4
y
0
0
y

3
2
Hàm số đạt cực đại tại điểm nào trong các điểm sau đây?
A.
3.x
B.
4.x
C.
2.x
D.
2.x
Câu 14: Tìm nguyên hàm của m số
2
( )
4 3
f x
x
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trang 3/8 - đề thi 101
A.
2 1
ln 4 3
4 3 4
dx x C
x
B.
2 3
2ln 2
4 3 2
dx x C
x
C.
2 1 3
ln(2 )
4 3 2 2
dx x C
x
D.
2 1 3
ln 2
4 3 2 2
dx x C
x
Câu 15: Cho m số
y f x
bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây. Hỏi đồ thị hàm số bao nhiêu
đường tiệm cận.
A.
4
B.
2
C.
1
D.
3
Câu 16: Đạo hàm của hàm số
2
x
f x x
A.
2 ln2 1
x
f x
B.
2
2
ln 2 2
x
x
f x
.
C.
2 1
x
f x
. D.
2
1
ln 2
x
f x
.
Câu 17: Hàm số
3 2
3 1y x x
đồ thị nào trong các đồ thị dưới đây?
Hình
1
Hình
2
Hình
3
Hình
4
A. Hình
1
. B. Hình
4
. C. Hình
2
. D. Hình
3
.
Câu 18: Trong không gian với hệ trục tọa độ
,Oxyz
cho
2 3a i j k
. Tìm tọa độ của vectơ
a
.
A.
1;2; 3 .
B.
2; 1; 3 .
C.
3;2; 1 .
D.
2; 3; 1 .
Câu 19: Tìm hệ số của số hạng không chứa
x
trong khai triển
18
4
2
x
x
÷
ç
+
÷
ç
÷
ç
với
0x ¹
.
A.
11 7
18
2 C
B.
8 10
18
2 C
C.
9 9
18
2 C
D.
8 8
18
2 C
Câu 20: Cho cấp số cộng
( )
n
u
4
12u
14
18u
. Giá trị công sai
d
của cấp số cộng đó
A.
2.d
B.
3.d
C.
4.d
D.
3.d
Câu 21: Cho hàm s
y f x
xác định liên tục trên
R
, bảng biến thiên như sau:

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Anh Sơn 1

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Anh Sơn 1, Nghệ An để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Anh Sơn 1, Nghệ Anê vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 6 trang với 50 câu trắc nghiệm khách quan. Thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Anh Sơn 1, Nghệ An, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 200
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm