Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Nông Cống 1, Thanh Hóa

Trang 1/6 - Mã đề thi 180
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THANH HÓA
TRƯỜNG THPT NÔNG CỐNG 1
Mã đề thi: 180
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THPT
QUỐC GIA LẦN 1 NĂM HỌC 2019-2020
MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút;
(50 câu trắc nghiệm)
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họtên thí sinh: ..................................................................... Mã số: .............................
Câu 1: Tìm đạo hàm của hàm số
logyx
=
.
A.
1
y
x
=
B.
1
ln10
y
x
=
C.
ln10
y
x
=
D.
1
10ln
y
x
=
Câu 2: Đường cong trong hình vẽ bên đồ thị của hàm số dạng
32
y ax bx cx d= + ++
( )
0a
. Hàm
số đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
. B.
( )
;1−∞
. C.
( )
1; +∞
. D.
( )
1;1
.
Câu 3: Tính tổng
0 1 2 3 98 99 100
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019
...SCCCC CCC=−+−++−+
A.
100
2018
C
B.
100
2018
1
C
C.
100
2019
1C +
D.
100
2018
1C +
Câu 4: Tập nghiệm của phương trình
22
( 3) 10 12x x xx
+ − = −−
A.
{ }
= 3; 1; 3
S
. B.
{ }
= 3; 3S
. C.
{
}
= 3;1S
. D.
{ }
= 3S
.
Câu 5: Tổng giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số
2
() 2fx x x= −−
A. 1. B. 2. C.
22+
. D.
22
Câu 6: Cho lăng trụ đứng
.ABC A B C
′′
có đáy là tam giác đều cạnh
2a
. Mặt phẳng
( )
AB C
′′
tạo với mặt
đáy góc
30°
. Tính theo
a
thể tích khối lăng trụ
.ABC A B C
′′
.
A.
3
33
.
8
a
V =
B.
3
3.Va=
C.
3
33
.
4
a
V =
D.
3
3
.
8
a
V =
Câu 7: Giá trị lớn nhất của hàm số
21
1
x
y
x
+
=
trên đoạn
[ ]
2; 4
A. 1. B. 5. C. 3. D. 2.
Câu 8: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số
m
thuộc khoảng
(
)
1; 7
để phương trình
(
) ( )
( )
22
1 2 11m x m xx x + + += +
có nghiệm?
A.
5
. B.
1
. C.
6
. D.
7
.
Câu 9: Cho khối chóp có đáy hình vuông cạnh
a
và chiều cao bằng
2a
. Thể tích của khối chóp đã cho
bằng
A.
3
4a
. B.
3
2a
. C.
3
2
3
a
. D.
3
4
3
a
.
Câu 10: Cho hàm số
( )
y fx=
có đồ thị hàm số
( )
'y fx=
như hình vẽ.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/6 - Mã đề thi 180
Xét hàm số
( )
(
)
( )
8 32
48 1
x
fx
gx m
x
+−
=+−
với m là tham số thực. Điều kiện cần và đủ để
( ) ( )
0, 0;1gx x> ∀∈
là:
A.
(
)
0
8
48
32
f
m <+
+
B.
( )
1
2
48
f
m
≤+
C.
( )
0
8
48
32
f
m ≤+
+
D.
( )
1
2
48
f
m
<+
Câu 11: Tập xác định của hàm số
( )
=
2
log 2yx
là:
A.
(
)
0;2
. B.
( )
+∞
2;
. C.


0;2
. D.
−∞( ;2)
.
Câu 12: Tính giới hạn
2
2
5 23
lim
1
x
xx
x
−∞
++
+
.
A.
2
B.
3
C.
5
D.
4
Câu 13: Số giao điểm của đồ thị hàm số
2
x2yx= +−
và trục hoành là
A. 2 B. 1. C. 0. D. 3.
Câu 14: Cho hàm số
( )
32
3x x 5fx x m= ++
. Số giá trị nguyên thuộc
[ ]
10;10
của tham số
m
để
hàm số
(
)
fx
đồng biến trên
( )
1; +∞
.
A.
21
B.
19
C.
8
D.
10
Câu 15: Đồ thị hàm số nào sau đây đi qua điểm
(0; 2)
A
?
A.
42
3 3.
yx x=−+
B.
42
2 1.yx x=−+
C.
42
1.y xx
=−+
D.
42
3 2.yx x=−+
Câu 16: Cho hàm số
( )
y fx=
xác định trên
{ }
\1
, liên tục trên mỗi khoảng xác định bảng biến
thiên như hình bên. Hỏi đồ thị hàm số đã cho có bao nhiêu đường tiệm cận?
A.
2
. B.
1
. C.
4
. D.
3
.
Câu 17: Tất cả các giá trị của
m
để hàm số
2
xm
y
x
+
=
nghịch biến trên từng khoảng xác định là
A.
2m >−
. B.
2m ≥−
. C.
2m <−
. D.
2m ≤−
.
Câu 18: Cho hình lăng trụ tứ giác
.ABCD A B C D
′′
có đáy
ABCD
là hình vuông cạnh
a
và thể tích bằng
3
3a
. Tính chiều cao
h
của lăng trụ đã cho.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/6 - Mã đề thi 180
A.
9ha
=
. B.
ha=
. C.
3
a
h =
. D.
3ha=
.
Câu 19: Hàm số
()
y fx=
liên tục bảng biến thiên trong đoạn
[ 1; 3]
cho trong hình bên. Gọi
m
là giá trị nhỏ nhất của hàm số
(
)
y fx
=
trên đoạn
[ ]
1; 3
. Tìm mệnh đề đúng?
A.
(0)mf=
. B.
(2)mf=
. C.
( 1)mf=
. D.
(3)mf=
.
Câu 20: Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song
7 30xy+−=
7 12 0 xy
++ =
là:
A.
32
2
. B.
15
. C.
9
. D.
9
50
.
Câu 21: Cho hình chóp
.S ABCD
có đáy
ABCD
hình chữ nhật với
2 , 2.AB a AD a= =
Tam giác
SAB
đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Thể tích
V
của hình chóp
.
S ABCD
là:
A.
3
32
.
4
a
V =
B.
3
23
.
3
a
V =
C.
3
6
.
3
a
V
=
D.
3
26
.
3
a
V =
Câu 22: Cho hệ phương trình:
2
2
( 2) ( 1)( 1)
1
(, )
3 8 3 4( 1) 1
x
xy x y
x
xy
xx x y
+=+ + +
+
−= + +
. Với
, (2;10)xy
nghiệm dương của hệ phương trình trên. Giá trị của biểu thức
34Sxy
=
A. 0 B.
2 23+
C. 1 D.
71 5 13
18
+
Câu 23: Cho đường tròn
22
( ): 2 4 4 0Cx y x y+ + −=
có tâm
I
và đường thẳng
:2 1 2 0x my + +− =
. Tìm
m
để đường thẳng
cắt đường tròn
()C
tại hai điểm phân biệt ?
A.
2m =
B.
(2;9)m
C.
9m =
D.
m
Câu 24: Cho hàm số
1
1
x
y
x
có đồ thị
()C
. Đồ thị
()C
đi qua điểm nào?
A.
7
4;
2
M


B.
( 3;4)M
. C.
( 5;2)M
. D.
(0; 1)M
.
Câu 25: Cho hàm số
()y fx=
có bảng biến thiên sau
Số nghiệm của phương trình
2 () 1 0fx−=
A. 1. B. 3. C. 5. D. 2.
Câu 26: Thể tích của khối lập phương có cạnh bằng
3
.
A.
27
. B.
8
3
. C.
6
. D.
4
.
Câu 27: Tìm số giá trị nguyên của m thuộc đoạn
[ ]
2019; 2019
để phương trình sau có nghiệm
2 sin2x + ( m 1) cos2x = ( m + 1)
A. 4038 B. 4040 C. 2021 D. 2020
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Nông Cống 1

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Nông Cống 1, Thanh Hóa để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu học tập nhé. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Nông Cống 1, Thanh Hóa vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Nông Cống 1, Thanh Hóa. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 159
Thư viện Đề thi Xem thêm