Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 2 trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email h trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Trang 1/6 - đề thi 312
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC
(Đề thi 05 trang)
ĐỀ KSCL CÁC MÔN THI THPT QUỐC GIA - LẦN 2
NĂM HỌC 2019-2020
MÔN: TOÁN 12
Thời gian làm bài: 90 phút;
(Không kể thời gian giao đề)
đề thi 312
Câu 1: Cho khối lăng trụ đứng
. ' ' 'ABC A B C
'AA a
, đáy ABC tam giác vuông cân tại B
AB a
. Tính thể tích V của khối lăng trụ đã cho.
A.
B.
C.
D.
3
.V a
Câu 2: Phần thực của số phức
1 2z i i
A.
2.
B.
1.
C.
2.
D.
1.
Câu 3: Tìm số tiếp tuyến của đồ thị hàm số
3 2
4 6 1y x x
, biết tiếp tuyến đó đi qua điểm
1; 9 .M
A.
1.
B.
2.
C.
3.
D.
0.
Câu 4: Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng
: 2 3 0.P x y z
Véc nào dưới đây là một véc tơ
pháp tuyến của
P
?
A.
1; 2;0 .n
B.
1;0; 2 .n
C.
1;2;1 .n
D.
1; 2;1 .n
Câu 5: Số nghiệm của phương trình
5
log 3 1 2x
A. 1. B. 5. C. 0. D. 2.
Câu 6: Tìm giá trị nhỏ nhất
m
của hàm số
3 2
3y x x
trên đoạn
1;1 .
A.
4.m
B.
0.m
C.
2.m
D.
5.m
Câu 7: Đồ thị của hàm số nào trong các hàm số dưới đây có tiệm cận đứng ?
A.
2020
.
sin 2
y
x
B.
2
.
1
y
x
C.
2
1
.
1
y
x x
D.
2
1
.
2
y
x
Câu 8: Cho
log 2,log 3
a b
x x
với
,a b
là các số thực lớn hơn 1. Tính
2
log .
a
b
P x
A.
6.P
B.
1
.
6
P
C.
D.
1
.
6
P
Câu 9: Cho mặt cầu
1
S
bán kính
1
R
, mặt cầu
2
S
bán kính
2 1
2 .R R
Tính tỉ số diện tích của
mặt cầu
2
S
1
.S
A.
4.
B.
1
.
2
C.
3.
D.
2.
Câu 10: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số
1
y
x
, trục hoành các đường thẳng
1, .x x e
A.
2
.
3
B.
.e
C.
1.e
D.
1.
Câu 11: Cho số phức
1 2 .z i
Tìm môđun của số phức
.z
A.
5.
B.
1.
C.
3.
D.
3.
Câu 12: Cho hàm số
( )
y f x=
liên tục tại
0
x
và có bảng biến thiên sau
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email h trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Trang 2/6 - đề thi 312
x
- ¥
- ¥
1
x
+ ¥
0
-
+
'y
y
+ ¥
+ ¥
2
x
0
x
-
+
- ¥
Mệnh đề nào sau đây là đúng ?
A. Hàm số có một điểm cực đại, một điểm cực tiểu.
B. Hàm số có một điểm cực đại, hai điểm cực tiểu.
C. Hàm số có một điểm cực đại, không có điểm cực tiểu.
D. Hàm số có hai điểm cực đại, một điểm cực tiểu.
Câu 13: Hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị hàm số
( )
ln 1y x= +
tại điểm có hoành độ
2x =
A.
1.
B.
ln 2.
C.
1
.
3
D.
1
.
3 ln 2
Câu 14: Cho mặt cầu có bán kính
3.R =
Diện tích của mặt cầu đã cho bằng
A.
9 .
B.
36 .
C.
18 .
D.
16 .
Câu 15: Cho cấp số nhân
( )
n
u
có số hạng đầu
1
2u =
4
54.u =
Công bội q của cấp số cộng đó bằng
A.
2.q =
B.
27.q =
C.
4
27.q =
D.
3.q =
Câu 16: Thể tích của một khối lập phương bằng 27. Cạnh của khối lập phương đó là
A.
3.
B.
3 3.
C.
27.
D.
2.
Câu 17: Rút gọn biểu thức
1
3
5
.P x x
với
0.x
A.
16
15
.P x
B.
3
5
.P x
C.
8
15
.P x
D.
1
15
.P x
Câu 18: Có bao nhiêu cách chọn bốn học sinh từ một nhóm gồm 15 học sinh ?
A.
4
15
.A
B.
15
4 .
C.
4
15 .
D.
4
15
.C
Câu 19: Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu
2 2 2
: 1 2 1 9.S x y z
Tâm của
S
tọa
độ là
A.
1; 2;1 .I
B.
1; 2;1 .I
C.
1; 2; 1 .I
D.
1; 2; 1 .I
Câu 20: Cho hàm số
3 2
3 2020.y x x
Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng
2; .
B. Hàm số nghịch biến trên khoảng
0;2 .
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng
;0 .
D. Hàm số đồng biến trên khoảng
0;2 .
Câu 21: Trong không gian
Oxyz
, đường thẳng
3 2 1
:
1 1 2
x y z
d
đi qua điểm nào dưới đây ?
A.
3;2;1 .M
B.
3; 2; 1 .M
C.
3;2;1 .M
D.
1; 1;2 .B
Câu 22: Cho hàm số
y f x
có đạo hàm trên đoạn [0;2],
0 1f
2
0
3f x dx
. Tính
2 .f
A.
2 4.f
B.
2 4.f
C.
2 2.f
D.
2 3.f
Câu 23: Hàm số
3
12 3y x x
đạt cực đại tại điểm
A.
2.x
B.
19.x
C.
13.x
D.
2.x
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email h trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Trang 3/6 - đề thi 312
Câu 24: Cho hình nón diện tích xung quanh bằng
2
5 a
bán kính đáy bằng
a
. Tính độ dài đường
sinh của hình nón đã cho.
A.
3 2 .a
B.
3 .a
C.
5.a
D.
5 .a
Câu 25: Tính nguyên hàm
1
1
dx
x
.
A.
2
1
.
1
C
x
B.
ln 1 .x C
C.
log 1 .x C
D.
ln 1 .x C
Câu 26: Gọi
,A B
lần lượt là điểm biểu diễn cho hai số phức
1
1z i
2
1 3 .z i
Gọi M trung
điểm của AB. Khi đó M là điểm biểu diễn cho số phức nào dưới đây ?
A.
1 .i
B.
2 2 .i
C.
.i
D.
1 .i
Câu 27: Cho tích phân
1
1 3ln
e
x
I dx
x
, đặt
1 3lnt x
. Khẳng định nào dưới đây đúng ?
A.
2
1
2
3
e
I t dt
B.
2
1
2
3
I tdt
C.
1
2
3
e
I tdt
D.
2
2
1
2
3
I t dt
Câu 28: Gọi
0
z
là nghiệm phức có phần ảo dương của của phương trình
2
2 10 0z z
. Trên mặt phẳng
tọa độ, điểm nào sau đây là điểm biểu diễn số phức
0
w iz
.
A.
1;3 .N
B.
3;1 .M
C.
3; 1 .P
D.
3; 1 .Q
Câu 29: Tìm tất cả các giá trị của tham số
m
để hàm số
2020
log 2y mx m
xác định trên
1; .
A.
0.m
B.
0.m
C.
1.m
D.
1.m
Câu 30: Trong không gian Oxyz, cho hai điểm
1;1;0 , 2;0;3M N
. Đường thẳng MN phương trình
tham số là
A.
1
1
3
x t
y t
z t
B.
1
1
1 3
x t
y t
z t
C.
1
1
3
x t
y t
z t
D.
1
1
3
x t
y t
z t
Câu 31: Tập nghiệm của bất phương trình
2
log 2x
A.
4; .
B.
;4 .
C.
0; .
D.
4; .
Câu 32: Cho phương trình
ln 1 2 0m x x
. Biết rằng tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để
phương trình đã cho có hai nghiệm
1 2
,x x
thỏa mãn
1 2
0 2 4x x
là khoảng
; .a 
Khi đó
a
thuộc
khoảng nào dưới đây ?
A.
3,7;3,8 .
B.
3,6;3,7 .
C.
3,8;3,9 .
D.
3,5;3,6 .
Câu 33: Có bao nhiêu cách chọn ra ba đỉnh từ các đỉnh của một hình lập phương để thu được một tam
giác đều ?
A.
12.
B.
10.
C.
4.
D.
8.
Câu 34: Cho hình vuông
ABCD
cạnh
,a
trên đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
( )
ABCD
tại
A
ta lấy
điểm
S
di động không trùng với
A
. Hình chiếu vuông góc của
A
lên
,SB SD
lần lượt
, .H K
Tìm giá trị
lớn nhất của thể tích khối tứ diện
.ACHK
A.
3
6
.
32
a
B.
3
.
6
a
C.
3
3
.
16
a
D.
3
2
.
12
a

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 2 trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 2 trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 2 trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm đề trong thời gian 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 2 trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 831
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm