Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 2 trường THPT Kim Liên, Hà Nội

Trang 1/6 - Mã đề 101
SỞ GD&ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT KIM LIÊN
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT
LẦN THỨ HAI NĂM HỌC 2019 – 2020
Môn: Toán
( Đề gồm 6 trang)
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)
Mã đề thi 101
Họ và tên:
…………………………………. ………
Lớp:
……
SBD:
……..……
Câu 1. Cho số phức = −5 + 7. Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức
z
là điểm nào trong các
điểm sau:
A.
(
7; − 5
)
. B.
(
−5; − 7
)
. C.
(
7; 5
)
. D.
(
−5; 7
)
.
Câu 2. Với là số thực dương tùy ý,
4
3
log
27
a
bằng
A. 3 − 4log
. B. 4log
+ 4. C. 4log
 − 4. D. 4log
− 3.
Câu 3. Nếu
(
)
d
= 2 thì
3
(
)
d
bằng
A.
2
. B. 6. C. 8. D.
4
.
Câu 4. Nghiệm của phương trình
2
7
log
5
x
x thuộc khoảng nào dưới đây?
A.
10;3
. B.
3;12
. C.
1;9
. D.
4;10
.
Câu 5. Có bao nhiêu cách sắp xếp 7 bạn học sinh thành một hàng ngang ?
A.
. B.
. C.
. D.
.
Câu 6. Trong không gian
Oxyz
, cho hai điểm
2;3; 5 , 4;1;3A B
. Viết phương trình mặt cầu đường
kính AB?
A.
2 2 2
1 2 1 26x y z
. B.
2 2 2
1 2 1 26x y z
.
C.
2 2 2
1 2 1 26x y z
. D.
2 2 2
1 2 1 26x y z
.
Câu 7. Trong không gian
Oxyz
, cho
2; 3;3a
,
0;2; 1b
,
3; 2;5c
. Tìm tọa độ của vectơ
2 3 4u a b c
.
A.
16; 4;29
. B.
16; 4; 29
. C.
16; 4; 29
. D.
16; 4;29
.
Câu 8. Cho hàm số
( )f x
có bảng biến thiên sau
Tìm tất cả các giá trị của tham số
m
để phương trình
2tan 2 1f x m
có nghiệm thuộc khoảng
0;
4
.
A.
1 1m
. B.
1m
. C.
1
1
2
m
. D.
1
1
2
m
.
Câu 9. Tập xác định của hàm số
2
log 2y x
A.
2;
. B.
\ 2
. C.
2;
. D.
.
Câu 10. Cho hàm số
y f x
liên tục trên
đạo hàm
2 2 2
4 3 2 3f x x x x x x
.
Hàm số có bao nhiêu điểm cực đại?
A.
3
. B.
0
. C.
2
. D.
1
.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/6 - Mã đề 101
Câu 11. Đdự báo dân số của một quốc gia, người ta sử dụng công thức =

; trong đó dân số
của m lấy làm mốc tính, dân số sau năm, tỉ lệ tăng dân số hàng năm. Năm 2018, dân sViệt
Nam là 94.665.973 người (Tổng cục Thống kê, Niên giám thống kê 2018, Nhà xuất bản Thống kê, Tr. 87).
Giả stỉ lệ tăng dân số hàng năm không đổi 1,05%, dự báo đến m nào dân số Việt Nam vượt mốc
100.000.000 người?
A. 2026. B. 2022. C. 2028. D. 2024.
Câu 12. Hình phẳng
H
giới hạn bởi các đường
2
y x ,
2 3y x
và hai đường
0x
,
2x
diện
tích
S
. Chọn đáp án đúng ?
A.
2
2
0
2 3 dS x x x
. B.
2
2
0
2 3 dS x x x
.
C.
2
2
0
2 3 dS x x x
. D.
2
2
0
2 3 dS x x x
.
Câu 13.
Cho hình đa diện đều loại
4;3
có cạnh bằng
.a
Gọi
S
là tổng diện tích tất cả các mặt của hình
đa diện đó. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
2
10 .S a
B.
2
8 .S a
C.
2
4 .S a
D.
2
6 .S a
Câu 14. Tính thể tích của vật thể nằm giữa hai mặt phẳng
1x
2x
, biết rằng thiết diện của vật thể bị
cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục
Ox
tại điểm có hoành độ
x
, (
1 2x
) là một hình chữ nhật có độ
dài hai cạnh là
x
2
3x
A.
7 7 8
3
. B.
8 7 7
3
. C.
16 2 7
3
. D.
8 2 4
Câu 15. Cho hàm số
2 1
3
x
f x
x
đồ thị là
C
điểm
M
thuộc
C
hoành độ bằng
2
. Phương
trình tiếp tuyến của đồ thị
C
tại điểm
M
có dạng
y ax b
với
,a b
. Tính
2P a b
.
A.
31S
. B.
31S
. C.
11S
. D.
5S
.
Câu 16. Cho hàm số
2 1
3
x
y
x
. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng
3x
, tiệm cận ngang
2y
.
B. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng
3x
, tiệm cận ngang
2y
.
C. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng
3x
, tiệm cận ngang
2y
.
D. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng
3x
, tiệm cận ngang
2.y
Câu 17. Giá trị lớn nhất của hàm số
4 2
8 16f x x x
trên đoạn
1;3
bằng
A.
19.
B.
9.
C.
25.
D.
0.
Câu 18. Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây.
Hàm số đó là hàm số nào?
A.
4 2
5 2y x x
. B.
3 2
3 2y x x
.
C.
4 2
5 2y x x . D.
4 2
5 2y x x .
Câu 19. Cho hình lập phương
. ' ' 'D'ABCD A B C
. Góc giữa hai đường thẳng
'BC
' 'B D
A.
45
. B.
30
. C.
60
. D.
90
.
Câu 20. Gọi
1
z ,
2
z là hai nghiệm phức của phương trình
− 3 + 7 = 0. Tính =
|
|
+
|
|
.
A.
14T
. B. = 98. C. = 96. D. = 24.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/6 - Mã đề 101
Câu 21. Cho
F x
là một nguyên hàm của hàm số
.lnf x x x
thỏa mãn
3
1
4
F
. Tìm
F x
.
A.
2
2
1
ln
2 4
x
F x x x . B.
2 2
1
ln
2 4 2
x x
F x x .
C.
2 2
ln 1
2 4
x x
F x x . D.
2 2
1
ln
2 4 2
x x
F x x .
Câu 22. Trong không gian, cho hình chữ nhật
ABCD
4, 5AB AC
. Gọi
,M N
lần lượt là trung điểm
của
AD
BC
. Quay hình chữ nhật đó xung quanh trục
MN
, ta được một hình trụ. Tính diện tích toàn
phần
tp
S
của hình trụ đó.
A.
33
2
tp
S
. B.
81
2
tp
S
. C.
24
tp
S
. D.
8
tp
S
.
Câu 23. Cho
= 2 − ,  
= −3 + . Phần ảo của số phức = 2
+ 3
bằng
A.
22
. B. −11. C.
19
. D.
17
.
Câu 24. Gọi
1 1 2 2
; , ;A x y B x y
hai điểm cực trị của đồ thị hàm số
3 2
1
4 4
3
y x x x
. Tính
1 2
1 2
.
y y
P
x x
A.
34
3
. B.
17
3
. C.
17
3
. D.
34
3
.
Câu 25. Tập xác định của m số
2
2
3 4 3 log 4y x x x
là
A.
4;D
. B.
3;D 
. C.
3;D
. D.
4;D
.
Câu 26. Cho hàm số
3 2
y f x ax bx cx d
đồ thị hàm số như
hình bên. Khẳng định nào sau đây là đúng ?
A.
0, 0, 0, 0a b c d
.
B.
0, 0, 0, 0a b c d
.
C.
0, 0, 0, 0a b c d
.
D.
0, 0, 0, 0a b c d
.
Câu 27. Trong không gian
Oxyz
, mặt phẳng
: 1
2 3 1
x y z
P
có một vectơ pháp tuyến là:
A.
3; 2; 6n
. B.
3;2;6n
. C.
2; 3; 1n
. D.
2;3;1n
.
Câu 28. Cho hàm số
1
( )
ax
f x
bx c
, ,a b c
có bảng biến thiên như sau:
Khẳng định nào dưới đây là đúng?
A.
2
3
0
b
b
. B.
2
0
3
b
. C.
1
0
6
b
. D.
1
6
0
b
b
.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 2 trường THPT Kim Liên

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 2 trường THPT Kim Liên, Hà Nội vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 2 trường THPT Kim Liên, Hà Nội để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm đề trong thời gian 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 2 trường THPT Kim Liên, Hà Nội, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 1.597
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm