Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 2 trường THPT Nông Cống 2, Thanh Hóa

Trang 1/6 - Mã đề thi 32
Mã đề thi 32
Họ, tên thí sinh:......................................................... Số báo danh: .......................
Câu 1: Cho các hàm số
xy
2
log
,
x
e
y
,
1
2
logy x
,
x
y
2
3
.
Trong các hàm số trên có bao nhiêu hàm số đồng biến trên tập xác định của hàm số đó?
A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.
Câu 2: Tính giới hạn
2
2
3 1
lim
2
x
x x
x
A. -3 B.

C. 3 D.
Câu 3: Họ nguyên hàm của hàm số
2 3
4
f x x x
A.
3
3
2
4
9
x C
. B.
3
3
1
4
9
x C
. C.
3
2 4
. D.
3
3
2 4
x C
.
Câu 4: Cho hàm số
2x 1
y .
x 1
Mệnh để đúng
A. Hàm số đồng biến trên hai khoảng
; 1
1; ,
nghịch biến trên khoảng
1;1
B. Hàm số đồng biến trên các khoảng
; 1
1;
C. Hàm số nghịch biến trên các khoảng
; 1
1;

D. Hàm số đồng biến trên tập R
Câu 5: Hàm số nào dưới đây có đồ thị như hình vẽ?
A.
3
y x 3x 1
B.
3
y x 3x 1
C.
3
y x 3x 1
D.
3
y x 3x 1
Câu 6: Tập nghiệm của phương trình
01cos2cos
xx
A.
, 2 , .
2 3
x k x k k
B.
2
2 , 2 , .
2 3
x k x k k
C.
2 , 2 , .
2 3
x k x k k
D.
2
, 2 , .
2 3
x k x k k
Câu 7: Biết tổng các hệ số của khai triển
n
x
x
3
1
bằng 1024. Khi đó hệ số của
6
x
trong khai triển
bằng A. 792 B. 165 C. 210 D. 252
Câu 8: Cho nh chóp S.ABC
SCSBSA
, góc
0 0 0
90 , 60 , 120 .
ASB BSC ASC
Tính góc giữa
đường thẳng
SB
và mặt phẳng
)(ABC
. A.
0
60
. B.
0
45
. C.
0
30
. D.
0
90
Câu 9: Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, SA vuông góc với mặt phẳng đáy
SA 2a.
Tính thể tích khối chóp S.ABC
SỞ GD&ĐT THANH HÓA
Trường THPT Nông Cống 2
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN THỨ 2
NĂM HỌC: 2019 - 2020
MÔN: TOÁN 12
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/6 - Mã đề thi 32
A.
3
a 3
12
B.
3
a 3
2
C.
3
a 3
6
D.
3
a 3
3
Câu 10: Cho hình trụ thiết diện qua trục của hình trụ một hình chữ nhật chu vi 12cm . Giá trị
lớn nhất của thể tích khối trụ là: A.
3
64 ( )cm
B.
3
16 ( )cm
C.
3
32 ( )cm
D.
3
8 ( )cm
Câu 11: Cho đường cong (C) phương trình
x 1
y .
x 1
Gọi M giao điểm của (C) với trục tung. Tiếp
tuyến của (C) tại M có phương trình là
A.
y 2x 1
B.
y 2x 1
C.
y x 2
D.
y 2x 1
Câu 12: Tập xác định của hàm số
1
tan
y
x
A.
, .
2
D k k
B.
\ , .
2
D k k
C.
\ ,D k k
. D.
,D k k
.
Câu 13: Nguyên hàm của hàm số
2 1
3
x
f x
là:
A.
2 1
1
3
2ln3
x
C
B.
2 1
1
3
ln3
x
C
C.
2 1
1
3
2
x
C
D.
2 1
1
3 ln3
2
x
C
Câu 14: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A. Hàm số
2
y ln x x 1
không phải là hàm chẵn cũng không phải là hàm lẻ
B. Tập giá trị của hàm số
2
y ln x 1
0;

C.
2
2
1
ln x x 1
x 1
D. Hàm số
2
y ln x x 1
có tập xác định là
Câu 15: Cho lăng trụ đứng
' ' '
.ABC A B C
đáy ABC tam giác đều cạnh 2a. Góc giữa đường thẳng
'
A B
và mặt đáy là
0
60
. Tính theo a thể tích khối lăng trụ
' ' '
. .ABC A B C
A.
3
2a
. B.
3
a
. C.
3
6a
. D.
3
4a
.
Câu 16: Cho hình chóp
ABCDS.
đáy ABCD hình vuông cạnh
.a
Cạnh bên SA vuông góc với đáy.
Góc giữa SC mặt đáy bằng
0
45
. Gọi E là trung điểm
.BC
Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng DE
.SC
A.
38
5
a
. B.
5
5
a
. C.
5
19
a
. D.
38
19
a
.
Câu 17: Gieo đồng thời ba con súc sắc cân đối. Tính xác suất để tổng số chấm ở mặt xuất hiện của ba con
súc sắc bằng 11. A.
54
7
B.
9
1
C.
8
1
D.
108
13
Câu 18: Cho hình chóp S.ABC
, 2 ,AB a AC a
0
60
BAC
cạnh bên SA vuông góc với đáy và
3SA a
. Bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC bằng:
A.
55
6
a
R
B.
7
2
a
R
C.
10
2
a
R
D.
11
2
a
R
Câu 19: Hệ số góc
k
của tiếp tuyến đồ thị hàm số
3
1
y x
tại điểm
1;2
M
A.
3
k
. B.
4
k
. C.
5
k
. D.
12
k
.
Câu 20: tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình
4 2
4 4 2 0
x x m
4
nghiệm phân biệt? A. 4. B. 2. C. 1. D. 3.
Câu 21: Tổng tất cả các nghiệm thực của phương trình
2
4 4
2log x 3 log x 5 0
A.
8 2.
B.
8 2.
C. 8. D.
4 2.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/6 - Mã đề thi 32
Câu 22: Hiện tại hệ thống các cửa hàng điện thoại của Thế giới di động đang bán Iphone 7 64GB với giá
18.790.000đ. Người mua thể chọn 03 hình thức mua điện thoại. Hình thức 1 trả tiền ngay lập tức
18.790.000đ. Hình thức 2 trả trước 50% còn lại 50% chia đều cho 08 tháng, mỗi tháng tiền phí bảo hiểm
64.500đ/tháng. Hình thức 3 trả trước 30%, số tiền còn lại chia đều cho 12 tháng, tiền bảo hiểm
75.500đ/tháng. Nếu lãi suất hình thức 3 1,37%/tháng, thì tổng số tiền hàng tháng khách hàng phải trả
là (làm tròn đến 500đ).
A. 1.351.500đ. B. 1.276.000đ. C. 1.352.000đ. D. 1.276.500đ.
Câu 23: Một cái bể hình hộp chữ nhật được đặt trên bàn nằm ngang, một mặt bên của bể rộng
10dm
và cao
8dm
. Khi ta nghiêng bể thì nước trong bể vừa đúng che phủ mặt bên nói trên và chỉ che phủ
3
4
bề
mặt đáy của bể (như hình bên). Hỏi khi ta đặt bể trở lại nằm ngang thì chiều cao
h
của mực nước bao
nhiêu ?
8
10
10
8
h
A
A
C
B
C
D
B
D
A.
3h dm
. B.
2,5h dm
. C.
3,5h dm
. D.
4h dm
.
Câu 24: Một hình trụ bán kính đáy bằng 40cm chiều cao 40cm. Một đoạn thẳng AB chiều
dài là 80cm và có hai đầu mút nằm trên hai đường tròn đáy. Tính khoảng cách d từ đoạn thẳng đó đến trục
hình trụ. A.
40 3
d cm
B.
25
d cm
C.
20
d cm
D.
20 3
d cm
Câu 25: Cho hàm số
 
y f x
xác định liên tục trên
\ 0
thỏa mãn:
      
2 2
x f x 2x 1 f x x.f ' x 1
với
x \ 0
đồng thời
f 1 2.
Tính
 
2
1
f x dx
A.
1
ln 2
2
B.
3
ln 2
2
C.
ln 2 3
2 2
D.
ln 2
1
2
Câu 26: Giá trị nhỏ nhất của hàm số
9
y x
x
trên đoạn
2; 4
A.
min y 6.
2;4
B.
25
min y .
4
2; 4
C.
2;4
D.
min y 6.
2;4
Câu 27: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD đáy ABCD hình vuông cạnh 2a, SA = a, SA vuông góc với
mặt đáy. Thể tích của khối chóp S.ABCD là :A.
3
2a
. B.
3
4a
. C.
3
2
3
a
. D.
3
4
3
a
.
Câu 28: Hàm số
( )y f x
nào có đồ thị như hình vẽ sau :
A.
1
( )
2
x
y f x
x
B.
1
( )
2
x
y f x
x
C.
1
( )
2
x
y f x
x
D.
1
( )
2
x
y f x
x
2
0
1
2
1
x
y
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 2 trường THPT Nông Cống 2

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 2 trường THPT Nông Cống 2, Thanh Hóa để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 2 trường THPT Nông Cống 2, Thanh Hóa vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 50 câu trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm đề trong thời gian 90 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 2 trường THPT Nông Cống 2, Thanh Hóa, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 264
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thư viện Đề thi Xem thêm