Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 2 trường THPT Triệu Sơn 2, Thanh Hóa

Trang 1/7 đề 111
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 2
(ĐỀ CHÍNH THỨC)
(Đề thi gồm 50 câu & 07 trang)
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
THEO ĐỊNH HƯỚNG THI THPT QUỐC GIA LẦN 2
NĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN: Toán - LỚP 12
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
đề: 111
Họ và tên: ………………………………………… SBD: ……… Phòng thi: ………
Câu 1. Cho hàm số
( )y f x=
có đạo hàm liên tục trên
và có bảng biến thiên như sau
Hàm số
( )y f x=
đồng biến trên khoảng nào sau đây?
A.
0;
. B.
0;3
. C.
1;3
. D.
1;2
.
Câu 2. Cho các số thực dương
bất kì,
1a
. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
log log log
a b c
b
a a
c
. B.
log ( ) log .log
a a a
bc b c
.
C.
log ( ) log log
a a a
bc b c
. D.
log
log
log
a
a
a
b
b
c c
.
Câu 3. Cho đồ thị hàm số
( )y f x
như hình vẽ bên dưới.
Hàm số
( )y f x
đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn
0;2
tại
x
bằng bao nhiêu?
A.
0x
. B.
. C.
2x
. D.
1x
.
Câu 4. Phương trình
2
2 5 4
2 4
x x
có tổng tất cả các nghiệm bằng
Trang 2/7 đề 111
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A.
5
2
. B. 1. C.
5
2
. D.
1
.
Câu 5. Trong không gian với hệ trục tọa độ
Oxyz
, cho
2 3a i j k
. Tọa độ của vectơ
a
A.
3;2; 1a
. B.
2; 3; 1a
. C.
1;2; 3a
. D.
2; 1; 3a
.
Câu 6. Tìm giá trị cực tiểu
CT
y
của hàm số
3 2
3y x x
.
A.
2
CT
y
. B.
0
CT
y
. C.
2
CT
y
. D.
4
CT
y
.
Câu 7. Cho hàm số
2
x x
f x e
. Biết phương trình
0f x
có hai nghiệm
1
x
,
2
x
. Tính
1 2
.x x
.
A.
1 2
1
.
4
x x
. B.
1 2
3
.
4
x x
. C.
1 2
. 1x x
. D.
1 2
. 0x x
.
Câu 8. Khối đa diện nào có số đỉnh nhiều nhất?
A. Khối thập nhị diện đều (12 mặt đều). B. Khối bát diện đều.
C. Khối tứ diện đều. D. Khối nhị thập diện đều (20 mặt đều).
Câu 9. Giá trị của
2
0
sin dx x
bằng
A.
2
. B. -1. C. 0. D. 1.
Câu 10. Gọi
M
m
lần lượt là giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số
4 2
8 2y x x
trên đoạn
3;1
. Tính
M m
?
A.
25
. B.
48
. C.
3
. D.
6
.
Câu 11. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị
C
của hàm số
3
2 lny x x x
tại điểm
1;2M
.
A.
7 9 y x
. B.
3 4 y x
. C.
3 1 y x
. D.
7 5 y x
.
Câu 12. Cho hình chóp
.S ABC
đáy
ABC
tam giác đều cạnh
a
, cạnh bên
SA
vuông góc với đáy,
SA a
. Thể tích của khối chóp
.S ABC
bằng
A.
. B.
. C.
. D.
3
4
a
.
Câu 13. Rút gọn biểu thức
1
1
6
3
2
. .P b b b
với
( 0)b
.
A.
3
11
P b
. B.
1
36
P b
. C.
. D.
2
3
P b
.
Câu 14. Số hạng không chứa
x
trong khai triển
10
1
( ) 2 , 0P x x x
x
là số hạng thứ
A. 4. B. 5. C. 7. D. 6.
Câu 15. Tập nghiệm
S
của bất phương trình
2
2 2
log 5log 6 0x x
A.
1
0; 64;
2

S
. B.
1
;64
2
S
. C.
1
0;
2
S
. D.
64; S
.
Câu 16. Một hình lăng trụ có đúng
11
cạnh bên thì hình lăng trụ đó có tất cả bao nhiêu cạnh?
A.
33
. B.
30
. C.
22
. D.
31
.
Câu 17. Cho khối cầu
T
tâm
O
bán kính
.R
Gọi
S
V
lần lượt là diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu.
Mệnh đề nào sau đây là đúng?
Trang 3/7 đề 111
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A.
3
4V R
B.
2
S R
C.
3
4
3
V R
D.
2
2S R
Câu 18. Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
2 2
1
x
y
x
A.
2y
. B.
2x
. C.
2y
. D.
1x
.
Câu 19. Hình vẽ sau là đồ thị của ba hàm số
y x
,
y x
,
y x
.
Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
. B.
. C.
. D.
.
Câu 20. Câu lạc bộ Tiếng Anh của trường THPT Triệu Sơn 2 có 68 thành viên, trong đó có 23 nam và 45 nữ.
Trong buổi sinh hoạt hàng tháng cần chọn ra 2 thành viên gồm 1 nam và một nữ để dẫn chương trình, trong
đó 1 bạn dẫn bằng Tiếng Anh và 1 bạn dẫn bằng Tiếng Việt. Hỏi có tất cả bao nhiêu sự lựa chọn?
A.
1035
. B.
2070
. C.
2278
. D.
4556
.
Câu 21. Cho khối nón tròn xoay có chiều cao và bán kính đáy cùng bằng
a
. Khi đó thể tích khối nón là
A.
3
2
3
a
. B.
3
a
. C.
. D.
3
4
3
a
.
Câu 22. Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho mặt cầu
( )S
phương trình
2 2 2
4 2 4 0x y z x y
. Tính bán kính
R
của mặt cầu
( ).S
A.
1
. B.
3
. C.
9
. D.
2
.
Câu 23. Kết quả của
8
2
2 3 dI x x x
A.
9
2
2 3
54
x
I C
. B.
9
2
2 3
6
x
I C
.
C.
9
2
2 3
54
x
I C
. D.
9
2
2 3
9
x
I C
.
Câu 24. Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số dưới đây?

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 2 trường THPT Triệu Sơn 2

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 2 trường THPT Triệu Sơn 2, Thanh Hóa để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 2 trường THPT Triệu Sơn 2, Thanh Hóa vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 2 trường THPT Triệu Sơn 2, Thanh Hóa, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 684
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm