Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm học 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Điện Biên

Trang 1/7 Mã đề 001
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH ĐIỆN BIÊN
K THI TH THPT QUC GIA
NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 Phút; (Đề thi có 50 câu)
(Đề thi có 7 trang)
Họ và tên thí sinh:……………………………………. Số báo danh:……………
Câu 1. Cho
,,abc
là các s thực dương và
,1ab
, Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A.
log
log
log
a
b
a
c
c
b
. B.
.
C.
log log
aa
b c b c
. D.
log log
aa
b c b c
.
Câu 2. Hàm s nào sau đây không có GTLN, GTNN trên
2;2
?
A.
1
1
x
y
x
. B.
2
yx
. C.
1yx
. D.
3
2yx
.
Câu 3. Cho hình lập phương có cạnh bng a. Tính din tích mt cu ni tiếp hình lập phương đó.
A.
2
1
3
Sa
. B.
2
4
3
a
S
. C.
2
4Sa
. D.
2
Sa
.
Câu 4. Tìm tp nghim ca bất phương trình
2
56
21
xx
.
A.
3;2
. B.
1;6
. C.
6; 1
. D.
2;3
.
Câu 5. Cho hàm s
có bng biến thiên như sau
Hàm s
đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
4; 
. B.
1; 
. C.
0;1
. D.
;3
.
Câu 6. Trong không gian vi h trc tọa độ
Oxyz
, cho vectơ
23OA j k
. Tìm tọa độ của điểm
A
.
A.
2;0;3A
. B.
0;2; 3A
. C.
2;3;0A
.
D.
0; 2;3A
.
Câu 7. Cho s phc
67zi
. Tìm s phc liên hp ca s phc
z
.
A.
67zi
. B.
67zi
. C.
67zi
. D.
zi
.
Câu 8. Cho hàm s
1
2
ax
y
bx
. Tìm
a
b
để đồ th hàm s nhận đường thng
1x
tim cn
đứng và đường thng
1
2
y
là tim cn ngang.
A.
1; 2ab
. B.
1; 2ab
. C.
2; 2ab
. D.
2; 2ab
.
Mã đề 001
ĐỀ THI THỬ
Trang 2/7 Mã đề 001
Câu 9. Tìm nguyên hàm ca hàm s
cos3f x x
.
A.
1
sin3
3
xC
. B.
sin3xC
. C.
3sin3xC
. D.
1
sin3
3
xC
.
Câu 10. Trong không gian vi h tọa độ Oxyz, cho hai điểm
1;2;3 , 3; 4;5 .AB
Phương trình o
sau đây không phi là phương trình của đường thng AB?
A.
12
46
12
xt
yt
zt


. B.
12
26
32
xt
yt
zt



. C.
3
43
5
xt
yt
zt


. D.
3
43
5
xt
yt
zt


.
Câu 11. Khối mười hai mặt đều là khối đa diện đều loi:
A.
3;5
. B.
2;4
. C.
4;3
. D.
5;3
.
Câu 12. Cho hàm s
y f x
liên tc trên
;ab
. Gi D hình phng gii hn bởi đồ th ca hàm s
y f x
, trục hoành và hai đường thng
,x a x b a b
. Din tích ca hình phng D được
tính bi công thc:
A.
b
a
S f x dx
. B.
b
a
S f x dx
. C.
2
b
a
S f x dx
. D.
2
b
a
S f x dx
.
Câu 13. Đưng cong hình bên đồ th ca mt trong bn hàm s
dưới đây. Hàm số đó là hàm s nào?
A.
3
31y x x
.
B.
3
31y x x
.
C.
3
31y x x
.
D.
3
31y x x
.
Câu 14. Có bao nhiêu s t nhiên gm
4
ch s khác nhau được to thành t các ch s
1,2,3,4,5?
A.
4
P
. B.
4
5
A
. C.
5
P
. D.
4
5
C
.
Câu 15. Cho hai mt phng (P):
2
6 2 0x my mz m
(Q):
2 2 3 0x y z
(m tham s).
Tìm m để mt phng (P) vuông góc vi mt phng (Q).
A.
5
12
m
. B.
12m
. C.
12
7
m
. D.
12
5
m
.
Câu 16. Mệnh đề o sau đây sai?
A.
3
1
lim 0
n
.
B.
1
lim 0
n
.
C.
1
lim =0 *
k
k
n
. D.
lim 0 1
n
qq
.
Trang 3/7 Mã đề 001
Câu 17. Cho hình chóp
.,S ABCD G
điểm nm trong tam giác
SCD
,
,EF
lần lượt trung điểm ca
AB
AD
( tham kho hình v). Thiết din ca hình chóp khi ct bi mt phng
EFG
là:
S
A
B
C
D
G
E
F
A. Hình tam giác. B. Hình ngũ giác. C. Hình lục giác. D. Hình tứ giác.
Câu 18. Cho hình chóp
.S ABCD
đáy
ABCD
hình thang vuông ti
A
; 2 , .D AB AD a CD a
Gi
I
trung điểm cnh
,AD
biết hai mt phng
,SBI SCI
cùng vuông góc vi mt phng đáy thể tích khi chóp
.S ABCD
bng
3
3 15
5
a
. Tính góc
gia hai mt phng
,SBC ABCD
.
S
A
B
C
D
I
A.
0
60
. B.
0
36
. C.
0
45
. D.
0
30
.
Câu 19. Đại hội đại biểu đoàn trường THPT X 70 đoàn viên tham dự, trong đó 25 đoàn viên nữ.
Chn ngu nhiên mt nhóm gồm 10 đoàn viên. Tính xác suất để trong nhóm chọn ra có 4 đoàn
viên là n.
A.
46
25 45
10
70
AA
A
. B.
46
25 45
10
70
AA
C
. C.
46
25 45
10
70
CC
C
. D.
46
25 45
10
70
CC
A
.
Câu 20. Tp hp tt c các giá tr ca
m
để hàm s
2
1 ln 2 1 y m x x x
đồng biến trên khong
1; 
là na khong
;

ab
, vi
,ab
là hai s thực dương. Khi đó:
A.
ab
. B.
ab
. C.
ab
. D.
ab
.
Câu 21. Biết phương trình
2
0 ,z az b a b
có nghim
2zi
. Tính
ab
.
A.
1
. B.
9
. C.
1
. D.
4
.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018

Để giúp các bạn học sinh học tốt hơn môn Toán, VnDoc mời các bạn tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm học 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Điện Biên, tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, mời các bạn học sinh thử sức.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm học 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Điện Biên. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 176
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm