Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm học 2017 - 2018 trường THPT chuyên Long An (Lần 2)

Trang 1/6 - Mã đề 123
SỞ GD & ĐT LONG AN
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN
(Đề có 06 trang)
THI THỬ THPTQG LẦN 2 – NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN TOÁN
Thời gian làm bài: 90 Phút; (Đề có 50 câu)
Câu 1: Hàm số
4 2
2y x x
nghịch biến trên khoảng nào sau đây?
A.
1; 0
. B.
1; 1
. C.
0; 1
. D.
1;
.
Câu 2: Tìm hệ số của số hạng chứa
9
x
trong khai triển nhị thức Newton
11
1 2 3
x x
.
A.
B.
C.
9405
D.
1380
Câu 3: Cho hình chóp S.ABCD đáy hình bình hành.Gọi M, N lần lượt trung điểm của
AB, AD và G là trọng tâm tam giác SBD. Mặt phẳng (MNG) cắt SC tại điểm H. Tính
SH
SC
A.
2
5
.
B.
1
4
C.
1
3
.
D.
2
3
.
Câu 4: Đồ thị sau đây là của hàm số nào?
A.
3 2
3 4.
y x x
B.
3 2
3 4.
y x x
C.
3
3 4.
y x x
D.
3 2
3 4.
y x x
Câu 5: Trong không gian
cho
2;0;0 , 0; 2;0
A B
0;0; 1
C
, viết phương trình mặt
phẳng
ABC
.
A.
0.
2 2 1
x y z
B.
1.
2 2 1
x y z
C.
1.
2 2 1
x y z
D.
1.
2 2 1
x y z
Câu 6: Cho cấp số nhân
n
u
biết
4 2
5 3
54
108
u u
u u
. Tìm số hạng đầu
1
u
công bội
q
của cấp số
nhân trên ?
A.
1
9; 2
u q
B.
1
9; 2
u q
C.
1
9; 2
u q
D.
1
9; 2
u q
Câu 7: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, cho AC = 2a,
0
ACB 30 ,
SA
vuông góc với mặt đáy, SA = 3a. Tính thể tích khối chóp S.ABC
A.
3
a 3
. B.
3
3a 3
. C.
3
a 3
2
. D.
3
3a 3
2
.
Câu 8: Gọi
1 2
,z z
là hai nghiệm phức của phương trình
2
5 8 5 0.
z z
Tính
1 2 1 2
.S z z z z
A.
3.
S
B.
15.
S
C.
13
.
5
S
D.
3
.
5
S
Câu 9: Cho tích phân
1
7
5
2
0
1
x
I dx
x
, giả sử đặt
2
1
t x
. Tìm mệnh đề đúng.
A.
3
2
5
1
1
1
.
2
t
I dt
t
B.
3
3
5
1
1
.
t
I dt
t
C.
3
2
4
1
1
1
.
2
t
I dt
t
D.
3
4
4
1
1
3
.
2
t
I dt
t
Mã đề 123
Trang 2/6 - Mã đề 123
Câu 10: Cho
,
x y
hai số thực dương
,
m n
hai số thực tùy ý. Đẳng thức nào sau đây
sai?
A.
.
m n m n
x x x
B.
.
m n
m n
x y xy
C.
m
n nm
x x
D.
.
n
n n
xy x y
Câu 11: Trong không gian Oxyz, điểm nào sau đây thuộc trục tung
Oy
?
A.
(0; 10;0).
Q
B.
(10;0;0).
P
C.
(0;0; 10).
N
D.
( 10;0;10).
M
Câu 12: Mệnh đề nào dưới đây sai?
A.
d
f x x f x C
với mọi hàm
f x
có đạo hàm trên
.
B.
d d df x g x x f x x g x x
, với mọi hàm số
,
f x g x
có đạo hàm trên
.
C.
d dkf x x k f x x
với mọi hằng số
k
và với mọi hàm số
f x
có đạo hàm trên
.
D.
d d df x g x x f x x g x x
, với mọi hàm số
,
f x g x
có đạo hàm trên
Câu 13:m đạo hàm của hàm số
x
y xe
A.
1
x
e
B.
1
x
x e
C.
1
x
x e
D.
x
e
Câu 14: Cho số phức
( , )
z a bi a b
thỏa mãn điều kiện
(1 2 ) (2 3 ) 2 30 .i z i z i
Tính
tổng
.S a b
A.
2.
S
B.
2.
S
C.
8.
S
D.
8.
S
Câu 15: Tìm tất cả các giá trcủa tham số
m
để hàm số
3 2
1
1 2 1 3
3
y m x x m x
cực trị
A.
3
;0
2
m
B.
3
;0
2
m
C.
3
;0 \ 1
2
m
D.
3
;0 \ 1
2
m
Câu 16: Tìm tọa độ điểm
M
điểm biểu diễn số phức
z
biết
z
thỏa mãn phương trình
1 3 5 .i z i
A.
1; 4 .
M
B.
1; 4 .
M
C.
1; 4 .
M
D.
1; 4 .
M
Câu 17: Tìm tất cả giá trị của
m
để m số
3 2 2
2 1 8 2f x x m x m x
đạt cực tiểu
tại
1x
A.
3m
B.
2m
C.
9m
D. Không tìm được
m
Câu 18: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số
3
,y x
trục hoành hai đường
thẳng
1, 3.x x
A.
19
.
B.
2186
7
.
C.
20
.
D.
18
.
Câu 19: Tính bán kính mặt cầu tiếp xúc với tất cả các cạnh của một hình lập phương cạnh
a
A.
2
2
a
B.
3
2
a
C.
2
a
D.
2
a
Câu 20:m số tiệm cận của đồ thị hàm số
2
1
x
y
x
A. 3 B. 4 C. 2 D. 1
Trang 3/6 - Mã đề 123
Câu 21: Đường thẳng
1y x
cắt đồ thị hàm số
3 2
1y x x x
tại hai điểm. Tìm tổng tung
độ các giao điểm đó.
A.
3
. B.
2
. C.
0
. D.
1
.
Câu 22: Trong không gian
,Oxyz
mặt phẳng nào sau đây nhận
1;2;3
n
làm vectơ pháp tuyến ?
A.
2 3 1 0.x y z
B.
2 4 6 1 0.x y z
C.
2 4 6 0.x z
D.
2 3 1 0.x y z
Câu 23: Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số
3 2
1
2 3
3
y x x x
A.
2 3 6 0x y
B.
2 3 9 0x y
C.
2 3 6 0x y
D.
2 3 9 0x y
Câu 24: Trong không gian
, cho hai điểm
3;2;1
A
5; 4;1
B
. Viết phương trình mặt
trung trực
P
của đoạn thẳng
AB
.
A.
: 4 3 7 0.
P x y
B.
: 4 3 7 0.
P x y
C.
: 4 3 2 16 0.
P x y z
D.
: 4 3 2 16 0.
P x y z
Câu 25: Cho đồ thị cácm số
, ,
a b c
y x y x y x
trên miền
0;
(hình vẽ bên dưới).
Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau đây:
A.
.a b c
B.
.b c a
C.
.c b a
D.
.a c b
Câu 26: Tính thể tích khối tứ diện đều có cạnh a
A.
3
a 3
4
. B.
3
a 2
12
. C.
3
a 3
12
. D.
3
a
.
Câu 27: Cho m số
3
3 2y x x
đồ thị
C
. Viết phương trình tiếp tuyến của
C
tại
giao điểm của
C
với trục tung.
A.
3 2y x
B.
3 2y x
C.
2 1y x
D.
2 1y x
Câu 28: Cho hình chóp
.
S ABC
ABCSA
H
hình chiếu vuông góc của
S
lên
BC
.
Hãy chọn khẳng định đúng:
A.
SCBC
B.
AHBC
C.
ABBC
D.
ACBC
Câu 29: Cho hàm số
3 1
1
x
y
x
. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?
A. Hàm số luôn luôn đồng biến trên
\ 1
.
B. Hàm số nghịch biến trên các khoảng (–; 1) ; (1; +).
C. Hàm số đồng biến trên các khoảng (–; 1) ; (1; +).
D. Hàm số luôn luôn nghịch biến trên
;1 1;
 
Câu 30: Cho phương trình
cos2 sin 2 0
x x
. Khi đặt
sint x
, ta được phương trình nào dưới
đây ?
O
x
y
a
y x
b
y x
c
y x

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm học 2017 - 2018

Để giúp các bạn học sinh có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời bạn đọc tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm học 2017 - 2018 trường THPT chuyên Long An (Lần 2), với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian để hoàn thành đề thi dành cho các thí sinh là 90 phút. Mời bạn đọc tham khảo.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm học 2017 - 2018 trường THPT chuyên Long An (Lần 2). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Toán lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 283
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm