Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lí năm học 2017 - 2018 trường THPT chuyên Hạ Long - Quảng Ninh (Lần 1)

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đề thi thử THPT Chuyên Hạ Long - Quảng Ninh - Lần 1
Câu 1: Mối liên hệ giữa bước sóng λ , vận tốc truyền sóng v, chu kỳ T tần số f của một sóng
A.
T f
v v
B.
v
v.f
T
C.
1 T
v
f
D.
1 v
f
T
Câu 2: Hạt tải điện trong kim loại
A. ion dương. B. electron t do.
C. ion âm. D. ion âm ion dương.
Câu 3: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số biên độ lần lượt A
1
= 5 cm; A
2
= 12 cm
lệch pha nhau 0,5π rad. Dao động tổng hợp của hai dao động này biên độ bằng:
A. 6 cm. B. 7 cm. C. 2,4 cm. D. 13 cm.
Câu 4: Một dòng điện xoay chiều biểu thức là
i 4 2 cos 100 t A
. Giá trị cực đại của dòng
điện này bằng
A. 4 A. B. 8 A. C.
4 2A
D.
2 2A
Câu 5: Đặt hiệu điện thế U vào hai đầu một điện trở R thì dòng điện chạy qua R cường độ I. Công
suất tỏa nhiệt điện trở nàykhông thể tính bằng công thức nào trong các công thức sau đây:
A. P = U
2
/R B. P = I
2
R. C. P = 0,5I
2
R. D. P = UI.
Câu 6: Điện trở suất của một vật dẫn kim loại phụ thuộc vào
A. nhiệt độ bản chất của vật dẫn. B. chiều dài tiết diện của vật dẫn.
C. chiều dài của vật dẫn. D. tiết diện của vật dẫn.
Câu 7: Một tụ điện điện dung C, hiệu điện thế U điện tích Q. Người ta tăng hiệu điện thế của tụ
điện lên thành 2U, điện tích của tụ khi đó bằng
A. Q. B. 4Q. C. 2Q. D. 0,5Q.
Câu 8: Khi sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi t khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp theo
phương dọc theo sợi dây bằng
A. một phần bước sóng. B. nửa bước sóng.
C. hai bước sóng. D. một bước sóng.
Câu 9: Một vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm liên tục theo thời gian
A. li độ tốc độ. B. biên độ gia tốc.
C. biên độ tốc độ. D. biên độ năng lượng.
Câu 10: Một điện tích q được đặt tại một điểm trong điện trường cường độ điện trường
E
. Lực
điện trường tác dụng lên điện ch q
A.
E
F
q
B.
E
F
q
C.
D.
F qE
Câu 11: Điều kiện để xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện trong mạch có R, L, C mắc nối tiếp
A.
1
LC
B.
LC
C.
2
1
LC
D.
2
LC
Câu 12: Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ khối lượng m xo độ cứng k. Con lắc dao động
với tần số góc là:
A.
m
k
B.
k
2
m
C.
k
m
D.
1 k
2 m
Câu 13: Để đo cường độ dòng điện xoay chiều giá trị hiệu dụng cỡ 50 mA t vặn núm xoay của
đồng hồ đa năng đến vị trí
A. ACA 20 m. B. ACA 200 m. C. DCA 20 m. D. DCA 200 m.
Câu 14: Điện năng tiêu thụ được đo bằng
A. vôn kế. B. ampe kế. C. công điện. D. tĩnh điện kế.
Câu 15: Một vật dao động điều hòa với biên độ A tốc độ cực đại v
max
. Chu kỳ dao động của vật
A.
max
A
T
v
B.
max
2 A
T
v
C.
max
v
T
2 A
D.
max
v
T
A
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 16: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình
x 10cos 2 t cm
3
. Dao động điều
hòa biên độ
A. 5 cm. B. 10 cm. C. 2 cm. D. 20 cm.
Câu 17: Đặt vào hai đầu mạch điện chỉ có cuộn thuần cảm một điện áp xoay
chiều
0
u U cos 100 t V
2
.Pha ban đầu của cường độ dòng điện trong mạch bằng
A. 0,5π. B. 0. C. –π. D. –0,5π.
Câu 18: Tại một vị trí trong môi trường truyền âm, một sóng âm cường độ âm I. Biết cường độ âm
chuẩn I
0
. Mức cường độ âm L của sóng âm này tại vị trí đó được tính bằng công thức
A.
0
I
L B lg
I
B.
0
I
L dB 10lg
I
C.
0
I
L dB lg
I
D.
0
I
L B 10lg
I
Câu 19: Trong máy phát điện xoay chiều một pha nếu tăng số cặp cực lên 2 lần tăng tốc độ quay
của rôto lên 10 lần thì tần số của suất điện động do máy phát ra
A. giảm 20 lần. B. tăng 5 lần. C. tăng 20 lần. D. giảm 5 lần.
Câu 20: Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm 10
-4
W/m
2
. Biết cường độ âm
chuẩn 10
-12
W/m
2
. Mức cường độ âm tại điểm đó bằng
A. 8 dB. B. 0,8 dB. C. 80 dB. D. 80 B.
Câu 21: Một sợi dây dài 160 cm được c định 2 đầu. Sóng truyền trên sợi dây bước sóng 8 cm
tạo ra hình ảnh sóng dừng. Số bụng sóng trong hình ảnh sóng dừng trên
A. 20. B. 40. C. 41. D. 21.
Câu 22: Cho mạch điện như hình vẽ. Đặt vào hai đầu A, B một điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng
U tần số f không đổi. Điều chỉnh C để tổng điện áp hiệu dụng U
AM
+ U
MB
lớn nhất thì tổng đó bằng
2U khi đó công suất tiêu thụ của đoạn mạch AM 36 W. Tiếp tục điều chỉnh C để công suất tiêu
thụ của đoạn mạch lớn nhất thì công suất lớn nhất đó bằng
A. 32 W. B. 36 W. C. 25 W. D. 48 W.
Câu 23: Hai dao động điều hòa đồ thị li độ - thời gian như hình vẽ. Tổng vận tốc tức thời của hai
dao động giá trị lớn nhất
A. 48π cm/s. B. cm/s. C. 14π cm/s. D. 100π cm/s.
Câu 24: Điện năng từ nhà máy được đưa tới i tiêu thụ nhờ các dây dẫn. Biết công suất truyền đi
không đổi. Ban đầu hiệu suất truyền tải điện là 80%. Muốn hiệu suất truyền tải điện 85% thì cần
giảm cường độ dòng điện trên dây tải đi
A. 13,4%. B. 33,8%. C. 29,3%. D. 16,0%.
Câu 25: Một con lắc lò xo nằm ngang gồm vật nặng M = 200 g độ cứng xo k = 40 N/m thể
trượt không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang. Khi hệ đang trạng thái cân bằng t một vật khối
lượng m = 200 g chuyển động đến va chạm mềm vào M theo phương ngang với tốc độ 3 m/s. Sau va
chạm hệ dao động điều hòa với biên độ
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. 10 cm. B. 20 cm. C. 5 cm. D. 15 cm.
Câu 26: Hai dao động điều hòa có cùng phương, cùng tần số và có phương trình lần lượt
1
x 6cos 10 t cm
6
2
5
x 6cos 10 t cm
6
. Tại thời điểm li độ dao động tổng hợp 3
cm đang tăng thì li độ của dao động thứ nhất
A. 6 cm. B. 9 cm. C. 10 cm. D. -3 cm.
Câu 27: Một nguồn điện (ξ, r) được nối với biến trở R một ampe kế điện trở không đáng kể tạo
thành mạch kín. Một vôn kế điện trở rất lớn được mắc giữa hai cực của nguồn. Khi cho R giảm thì
A. số chỉ của ampe kế vôn kế đều giảm.
B. Số chỉ của ampe kế giảm còn số chỉ của vôn kế tăng.
C. số chỉ của ampe kế vôn kế đều tăng.
D. Số chỉ của ampe kế tăng còn số chỉ của vôn kế giảm.
Câu 28: Một giọt dầu nằm lửng trong điện trường của một tụ điện phẳng. Đường kính của giọt dầu
0,4 mm. Khối lượng riêng của dầu 800 kg/m
3
. Hiệu điện thế khoảng cách giữa hai bản lần lượt
100 V 1 cm. Bản tụ phía trên mang điện tích âm. Bỏ qua lực đẩy Ác si mét. Lấy g =10 m/s
2
.
Điện tích của giọt dầu
A. 26,8 pC. B. .–26,8 pC. C. 2,68 pC. D. –2,68 pC.
Câu 29: Một bình điện phân chứa dung dịch AgNO
3
với anôt bằng bạc. Khối lượng bạc bám vào catôt
của bình điện phân sau 16 phút 5 giây 6,48 g. Biết bạc khối lượng mol A = 108 g/mol hóa
trị n = 1. Lấy số Fa ra đây F = 96500 C/mol. Cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân
A. 5 A. B. 6 A. C. 0,5 A. D. 4 A.
Câu 30: Đặt điện áp u = U
0
cos100πtV o hai đầu đoạn mạch A, B gồm cuộn dây thuần cảm, độ tự
cảm
1
L H
4
tụ điện dung
400
C F
3
mắc nối tiếp. Tại thời điểm điện áp tức thời giữa hai
đầu tụ điện bằng 120 V thì điện áp tức thời giữa hai đầu A, B giá trị bằng
A. 80 V. B. –160 V. C. –80 V. D. 160 V.
Câu 31: Một máy biến áp sử dụng trong phòng thí nghiệm số vòng dây của hai cuộn lần lượt
N
1
N
2
. Khi đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V vào hai đầu cuộn dây N
1
thì điện áp
hiệu dụng hai đầu cuộn N
2
để hở 1000 V. Khi đặt điện áp trên vào hai đầu cuộn dây N
2
thì điện áp
hiệu dụng hai đầu cuộn N
1
để hở
A. 50 V. B. 40 V. C.
220 2 V
D.
100 2V
Câu 32: Tại vị trí O trong một nhà máy, một còi báo cháy (được coi như một nguồn điểm) phát sóng
âm với công suất không đổi. Từ bên ngoài một thiết bị c định mức cường độ âm chuyển động thẳng
biến đổi đều từ M hướng đến O theo hai giai đoạn với vận tốc ban đầu bằng không gia tốc có độ lớn
3,75 m/s
2
cho biết khi dừng lại tại N (cổng nhà máy). Biết NO = 15 m mức cường độ âm do còi
phát ra tại N lớn hơn mức cường độ âm tại M 20 dB. Cho rằng môi trường truyền âm đẳng hướng
không hấp thụ âm. Thời gian thiết bị đó chuyển động từ M đến N giá trị gần giá trị nào nhất
A. 20 s. B. 25 s. C. 15 s. D. 10 s.
Câu 33: Trong bài thực hành đo gia tốc trọng trường của Trái Đất tại phòng thí nghiệm. Một học sinh
đo chiều dài con lắc đơn kết quả
0,8000 0,0002m
thì chu kỳ dao
động
T 1,7951 0,0001s
. Gia tốc trọng trường tại đó
A.
2
g 9,801 0,0023m / s
B.
2
g 9,801 0,0035m / s
C.
2
g 9,801 0,0003m / s
D.
2
g 9,801 0,0004m / s
Câu 34: Trên mặt nước nằm ngang, tại hai điểm S
1
, S
2
cách nhau 9,8 cm, người ta đặt hai nguồn sóng
kết hợp, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng tần s 15 Hz luôn cùng pha. Biết tốc độ
truyền sóng trên mặt nước 30 cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Số điểm dao động với
biên độ cực tiểu giữa hai nguồn S
1
, S
2
A. 8. B. 11. C. 9. D. 10.

VnDoc xin giới thiệu tới thầy cô và các bạn học sinh Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lí năm học 2017 - 2018 trường THPT chuyên Hạ Long - Quảng Ninh (Lần 1), nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo lời giải chi tiết sẽ giúp các bạn học sinh có kết quả cao hơn trong học tập.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lí

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lí năm học 2017 - 2018 trường THPT chuyên Hạ Long - Quảng Ninh (Lần 1). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 229
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm