Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018 trường THPT chuyên KHTN - Hà Nội (Lần 3)

1 279
H, tên thí sinh:....................................................................So danh .............................
Câu 1: ờng độ dòng điện trên một đoạn mch có dng i = 2
2
cos(100πt) A. Cường độ dòng điện hiu dng
của dòng điện này bng
A. 1 A B. 2
2
A C. 2 A D. 4 A
Câu 2: Công thc liên h gia gii hạn quang điện, công thoát electron A ca kim loi, hng s Planck h và tc
độ ánh sáng trong chân không c là
A. λ
0
= 𝐴/ℎ𝑐 B. λ
0
= ℎ𝐴/𝑐 C. λ
0
= ℎ𝑐/𝐴 D. λ
0
= 𝑐/ℎ𝐴
Câu 3: Đặt điện áp u = U
0
cos(ωt + 𝜋/4) vào hai đầu đoạn mch ch có t điện thì cường độ dòng điện trong
mch là i = I
0
cos(ωt +
i
). Giá tr ca
i
bng
A. 𝜋/ 2 B. 𝜋/2 C. 3𝜋/4 D. 3𝜋/4
Câu 4: Tia t ngoi không có tác dụng nào sau đây ?
A. Chiếu sáng B. Sinh lí C. Kích thích phát quang D. Quang điện
Câu 5: Quang ph liên tc ca mt vt
A. không ph thuc vào c bn cht và nhiệt độ ca vt phát sáng
B. ch ph thuc vào nhiệt độ ca vt phát sáng
C. ch ph thuc vào bn cht ca vt phát sáng
D. ph thuc bn cht và nhiệt độ ca vt phát sáng
Câu 6: Trong chân không, ánh sáng vàng có bước sóng là 0,589 μm. Năng lượng ca phôtôn ng vi ánh
sáng này có giá tr
A. 2,1 eV B. 4,2 eV C. 0,4 eV D. 0,2 eV
Câu 7: Mt vật dao động điều hòa theo mt trc c định (mc thế năng ở v trí cân bng) thì
A. khi v trí cân bng, thế năng của vt bằng cơ năng
B. khi vật đi từ v trí cân bng ra biên, vn tc và gia tc ca vt luôn cùng du
C. động năng của vt cực đại khi gia tc ca vật có độ ln cực đại
D. thế năng của vt cực đại khi vt v trí biên
Câu 8: Nguyên tc hoạt động của pin quang điện da vào hiện tượng
A. cm ứng điện t B. quang điện trong
C. quang ‒ phát quang D. phát x nhit electron
Câu 9: Mt h dao động cưỡng bức đang thực hiện dao động cưỡng bc, hiện tượng cộng hưởng xy ra khi
A. chu kì ca ngoi lực cưỡng bc lớn hơn chu kì dao động riêng ca h
B. tn s ca ngoi lực cưỡng bc lớn hơn tần s dao động riêng ca h
C. tn s ca ngoi lực cưỡng bc bng tn s dao động riêng ca h
D. chu kì ca ngoi lực cưỡng bc nh hơn chu kì dao động riêng ca h
Câu 10: Khi dùng đồng h đa năng hiện s có một núm xoay để đo điện áp mt chiều, ta đặt núm xoay v
trí
A. ACA B. DCA C. ACV D. DCV
Câu 11: V trí các vn ti trong thí nghim giao thoa của Y‒âng được xác định bng công thc nào ?
A. x = 𝑘λ𝐷/2𝑎 B. x = 2𝑘λ𝐷/𝑎 C. x = 𝑘λ𝐷/𝑎 D. x = (2𝑘+1)λ𝐷/2𝑎
S GD&ĐT HÀ NI
THPT chuyên KHTN
-----------
ĐỀ THI TH THPT QUỐC GIA NĂM 2018 LN 3
Bài thi: Khoa hc t nhiên; Môn: VT LÝ
Thi gian làm bài 50 phút, không k thời gian giao đề.
———————
Câu 12: Phát biu nào là sai khi nói v tính chất lưỡng tính sóng ht ca ánh sáng
A. Hiện tượng giao thoa th hin ánh sáng có tính cht sóng
B. Sóng điện t có bước sóng càng ngn càng th hin rõ tính cht sóng
C. Hiện tượng quang điện ngoài th hin ánh sáng có tính cht ht
D. Các sóng điện t có bước sóng càng dài thì càng th hin rõ tính cht sóng
Câu 13: Sơ đồ khi ca h thống thu thanh cơ bản gm
A. Anten thu, mch chn sóng, mch tách sóng, khuếch đại âm tn, loa
B. Anten thu, mch chn sóng, khuếch đại cao tn, loa
C. Anten thu, máy phát dao động cao tn, mch tách sóng, loa
D. Anten thu, biến điệu, mch chn sóng, mch tách sóng, loa
Câu 14: Một sóng cơ truyền dc theo mt sợi dây đàn hồi vi tốc độ 25 cm/s và có tn s dao động 5 Hz. Sóng
truyền trên dây có bước sóng bng
A. 5 cm B. 5 m C. 0,25 m D. 0,5 m
Câu 15: Mt khung dây phẳng hình vuông đặt trong t trường đều cm ng t có giá tr B = 5.10
-2
T, mt
phng khung dây hp với đường cm ng t mt góc 30
0
. Độ ln t thông qua khung là 4.10
-5
Wb. Độ dài
cnh khung dây là
A. 6 cm B. 4 cm C. 8 cm D. 2 cm
Câu 16: Mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh có R = 50 Ω; L = 7/10π H, C = 10
-3
/2π F. Đặt vào hai
đầu đoạn mch một điện áp xoay chiu có tn s 50 Hz thì tng tr của đoạn mch là
A. 50
5
Ω B. 50 Ω C. 50
3
Ω D. 50
2
Ω
Câu 17: Cho phn ng ht nhân:
1 235 94 149 1
0 92 39 53 0
3n U Y I n
. Đây là
A. phóng x γ B. phóng x α C. phn ng nhit hch D. phn ng phân hch
Câu 18: Một dòng điện không đổi trong thi gian 10 s có một điện lượng 1,6 C chy qua. S electron chuyn
qua tiết din thng ca dây dn trong thi gian l s là
A. 10
-18
electron B. 10
-20
electron C. 10
20
electron D. 10
18
electron
Câu 19: Mt mạch dao động LC lí tưởng gm cuôn cm thun L và t điện C có hai bn A và B. Trong mch
đang có dao động điện t t do với chu kì T, biên độ điện tích ca t điện bng Q
0
. Ti thời điểm t, đin tích
bn A là q
A
= Q
0
/2 và đang tăng. Sau khoảng thời gian Δt nhỏ nhất thì điện tích ca bn B là q
B
= Q
0
. Giá tr
ca Δt là
A. 𝑇/6 B. 2𝑇/3 C. 5𝑇/12 D. 𝑇/3
Câu 20: Một máy phát điện xoay chiu một pha có điện tr trong không đáng kể. Ni hai cc ca máy. vi mt
đoạn mch gm cun cm thun mc ni tiếp với điện tr thun. Khi roto của máy quay đi tốc độ 3n vòng/s thì
dòng điện trong mạch có cường độ hiu dng 3 A và h s công sut của đoạn mch bng 0,5. Nếu roto quay
đều vi tốc độ góc n vòng/s thì cường độ dòng điện hiu dng trong mch bng
A. 2 A B. 2
2
A C.
3
A D. 3 A
Câu 21: Cho ba bn kim loi phẳng tích điện 1, 2, 3 đặt song song lần lượt nhau cách nhau nhng khong d
12
= 5 cm, d
23
= 8 cm, bản 1 và 3 tích điện dương, bản 2 tích điện âm. Biết E
12
= 4.10
4
V/m, E
23
= 5.10
4
V/m.
Tính điện thế V
2
, V
3
ca các bn 2 và 3 nếu ly gốc điện thế bn 1
A. V
2
= ‒2000 V; V
3
= 4000 V B. V
2
= 2000 V; V
3
= ‒2000 V
C. V
2
= ‒2000 V; V
3
= 2000 V D. V
2
= 2000 V; V
3
= 4000 V
Câu 22: Mt mạch dao động LC lý tưởng gm cun dây thun cm có L = 2 mH và t điện có điện dung C =
2 nF. Khi năng lượng điện trường bng mt nửa năng lượng t trường cực đại thì dòng điện trong mạch có độ
ln
2
A. Ly gc thời gian là lúc dòng điện trong mch có giá tr bng mt na giá tr cực đại và t đang
phóng điện. Biu thc của cường độ dòng điện trong mch là
A. i = 2cos(5.10
5
t ‒ 2𝜋/3) A B. i = 2cos(5.10
5
t ‒ 𝜋/3) A
C. i = 2cos(5.10
5
t + 𝜋/3) A D. i = 2cos(5.10
5
t + 2𝜋/3) A
Câu 23: Tng hp ht nhân heli
4
2
He
t phn ng ht nhân p +
7
3
Li
→ X +
. Mi phn ng trên tỏa năng
ợng 17,3 MeV. Năng ng ta ra khi tng hợp được 11,20 (lít) heli điều kin tiêu chun là
A. 1,3,10
24
MeV B. 5,2.10
24
MeV C. 2,6.10
24
MeV D. 2,4.10
24
MeV
Câu 24: Ti một địa điểm có một máy đang phát sóng điện t. Xét một phương truyền có phương thẳng đúng
hướng lên. Vào thời điểm t, tại điểm A trên phương truyền, véctơ cường độ điện trường đang có độ ln cc
đại và hướng v phía Đông. Khi đó vectơ cảm ng t
A. độ ln bng mt na giá tr cực đại B. độ ln cực đại và hướng v phía Nam
C. độ ln cực đại và ng v phía Tây D. độ ln cực đại và hướng v phía Bc
Câu 25: Electron chuyển động trong mt t trường đều có cm ng t B = 0,91 T. Ti thời điểm ban đầu
electron điểm O và vectơ vận tc ca nó vuông góc
B
. Biết khối lượng ca e là m = 9,1.10
-31
kg, điện tích e
là ‒1,6.10
-19
C và vn tc v = 4.10
6
m/s. K t thời điểm ban đầu, khong cách t O đến electron bằng 25 μm
ln th 2019 vào thời điểm nào sau đây ?
A. 2,922.10
-8
s B. 3,942.10
-10
s C. 3,963.10
-8
s D. 2,922.10
-10
s
Câu 26: Mt con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với cơ năng E = 4 J, chu kì T = 3 s. Xét
khong thời gian đầu tiên mà vật đang đi theo một chiu t biên này đến biên kia, ta thy t thời điểm t1 đến
thời điểm t2 thì động năng đạt được lần lượt là 3 J và 3,6 J. Hiu t
2
‒ t
1
có giá tr ln nht gn vi giá tr nào
nhất sau đây ?
A. 0,43 s B. 0,21 s C. 0,32 s D. 0,54 s
Câu 27: Mt vận động viên hàng ngày đạp xe trên đoạn đường thng t điểm A đúng lúc còi báo thức bắt đầu
kêu, khi đến điểm B thì còi va dt. Mức cường độ âm ti A và B lần lượt là 60 dB và 54 dB. Cài đặt tại điểm
O phát âm đăng hướng vi công suất không đổi và môi trường không hp th âm: Cho góc AOB bng 120
0
.
Do vận động viên này khiếm thính nên ch nghe được mc cường độ âm t 61,94 dB tr lên và tốc độ đạp xe
không đổi. Biết thi gian còi báo thức kêu là 120 s. Trên đoạn đường đi vận động viên nghe thy tiếng còi báo
thc trong khong thi gian xp x bng
A. 43,18 s B. 41,71 s C. 42,67 s D. 44,15 s
u 28: Xét nguyên t hiđrô theo mẫu nguyên t Bohr. Khi electron trong nguyên t chuyển động tròn đều
trên qu đạo dng O thì có tốc độ v/5 (m/s). Biết bán kính Bo là r0. Nếu electron chuyển động trên mt qu
qu đạo dng vi thi gian chuyển động hết mt vòng là 1,28π𝑟
0
/𝑣 (s) thì electron này đang chuyển động trên
qu đạo
A. O B. M C. P D. N
Câu 29: Trên mặt nước có hai ngun kết hợp được đặt A và B cách nhau 14 cm, dao động điều hòa cùng
tn số, cùng pha, theo phương vuông góc với mặt nước. Sóng truyn trên mặt nước với bước sóng 0,9 cm.
Đim M nằm trên đoạn AB cách A một đoạn 6 cm. Gi Ax, By là hai nửa đường thng trên mặt nước cùng
mt phía so vi AB và vuông góc với AB. Cho điểm C di chuyển trên Ax và điểm D di chuyn trên By sao
cho MC luôn vuông góc vi MD. Khi tng din tích ca tam giác ACM và BMD có giá tr nh nht thì s
điểm dao động với biên độ cực đại trên MD là
A. 13 B. 20 C. 19 D. 12
Câu 30: Trong thí nghiệm Y‒âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bng ánh sáng đơn sắc λ, mànquan
sát cách mt phng hai khe mt khoảng không đổi D, khong cách gia hai khe có th thay đổi (nhưng S
1
và S
2
luôn cách đều S). Xét điểm M trên màn, lúc đầu là vân sáng bc 9. Nếu lần lượt gim hoặc tăng khong cách
S
1
S
2
một lượng Δa thì tại đó là vân sáng bậc k và bc 2k. Nếu gim khong cách S
1
S
2
thêm Δa thì ti M là
A. vân sáng bc 10 B. vân sáng bc 6 C. vân sáng bc 3 D. vân sáng bc 12
Câu 31: Các mức năng lượng ca các trng thái dng ca nguyên t hiđrô được xác định bng biu thc E =
-13,6/ 𝑛
2
eV (vi n = 1, 2, 3, ...). trng thái dng này, electron trong nguyên t chuyển động trên qu đạo
dng có bán kính r
n
= n
2
r
0
vi r
0
là bán kính Bohr. Nếu mt nguyên t hiđrô hấp th một photon có năng lượng
2,856 eV thì bán kính qu đạo dng ca electron trong nguyên t đó sẽ tăng lên
A. 9,00 ln B. 2,25 ln C. 4,00 ln D. 6,25 ln
Câu 32: Mt vật sáng AB đặt trên trc chính, vuông góc vi trc chính ca mt thu kính cho nh A'B' cùng
chiu và nh hơn vật 2 ln. Dch chuyn vật đoạn 15cm thì được nh nh hơn vật 3 ln. Tiêu c ca thu kính
A. 45 cm B. 5 cm C. 15 cm D. 15 cm
Câu 33: Mt vt nh khối lượng m = 400 g, tích điện q = 1 μC, được gn vi mt lò xo nh độ cng k = 16
N/m, to thành mt con lc lò xo nằm ngang. Kích thích để con lắc dao động điều hòa với biên độ A = 9 cm.
Đin tích trên vật không thay đổi khi con lắc dao động. Ti thời điểm vt nh đi qua vị trí cân bằng theo hướng

Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018

VnDoc mời thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018 trường THPT chuyên KHTN - Hà Nội (Lần 3), tài liệu chắc chắn sẽ giúp các bạn học sinh có kết quả cao hơn trong học tập. Mời các bạn học sinh thử sức.

---------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018 trường THPT chuyên KHTN - Hà Nội (Lần 3). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 279
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm