Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sinh học

Tuyển tập đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sinh giúp bạn có nguồn tài liệu chất lượng để tham khảo tự ôn tập và rèn luyện chuẩn bị cho các kỳ thi quan trong sắp tới.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2014
Môn thi: Sinh học

01. Hiện nay, tất cả các cơ thể sinh vật từ đơn bào đến đa bào đều được cấu tạo từ tế bào. Đây là một trong những bằng chứng chứng tỏ:
A. Quá trình tiến hóa đồng quy của sinh giới.
B. Nguồn gốc thống nhất của các loài.
C. Vai trò của các yếu tố tiến hóa đối với sinh vật.
D. Sự tiến hóa không ngừng của sinh giới.

02. Ở người bệnh máu khó đông do một alen lặn quy định nằm trên nhiễm sắc thể X, không có laen tương ứng trên nhiễm sắc thể Y. Bố bị bệnh máu khó đông, mẹ thì máu đông bình thường. Họ có người con trai đầu lòng mắc bệnh máu khó đông giống bố. Xác suất để học sinh ra đứa con thứ hai là con gái bị bệnh máu khó đông là:
A. 25% B. 12,5% C. 75% D. 50%

03. Cơ sở tế bào học của quy luật phân ly độc lập:
A. Sự phân li đồng đều của cặp NST tương đồng trong giảm phân và tổ hợp lại của các NST tương đồng trong thụ tinh.
B. Sự tổ hợp tự do cuả các nhiễm sắc thể tương đồng trong giảm phân.
C. Sự phân ly độc lập và tổ hợp tự do cuả cặp NST tương đồng trong giảm phân, đưa đến sự phân ly độc lập và tổ hợp tự do cuả cặp alen.
D. Sự phân ly độc lập và tổ hợp tự do cuả các cặp NST tương đồng trong giảm phân, đưa đến sự phân ly độc lập và tổ hợp tự do cuả các cặp alen.
04. Trong phép lai AaBbdd x AaBbDd thì tỉ lệ AabbDd ở F1 là bao nhiêu ? biết rằng các cặp gen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau.
A. 2/32. B. 3/64. C. 1/32. D. 9/32.

05. Trong trường hợp gen trội có lợi là trội hoàn toàn, theo giả thuyết siêu trội, phép lai nào sau đây cho F1 có ưu thế lai cao nhất?
A. aabbDD x AAbbDD. B. AAbbDD x AABBdd.
C. aaBBdd x aabbdd. D. AAbbDD x aaBBdd.

06. Trong quá trình dịch mã , loại axit nucleit có chức năng vận chuyển axit amin là :
A. tARN B. rARN C. ADN D. mARN

07. Ở đa số thực vật có hoa và các loài dương sĩ, loài mới được hình thành bằng con đường:
A. Cách ly tập tính B. Cách ly sinh thái.
C. Cùng khu vực đại lý. D. Lai xa và đa bội hóa

08. Bộ Linh trưởng xuất hiện ở kỉ nào, thuộc đại nào ?
A. Kỉ Cacbon, đại Cổ sinh. B. Kỉ Creta, đại Trung sinh.
C. Kỉ Đệ tam, đại Tân sinh. D. Kỉ Đệ tứ, đại Tân sinh.

09. Các chất tiết ra từ một cây tỏi trong quá trình sống đã vô tình gây ức chế hoạt động của các vi sinh vật xung quanh. Đây là biểu hiện của mối quan hệ
A. Hội sinh B. Ức chế - cảm nhiễm
C. Cộng sinh D. Hợp tác

10. Trong một quần thể ở trạng thái cân bằng, số cá thể có thân cao 64%, các cá thể còn lại là thân thấp. Biết alen D: quy định thân cao là trội hoàn toàn so với alen d quy định thân thấp là lặn.. Tần số tương đối của alen D và alen d lần lượt là:
A. 0,4 và 0,6 B. 0,6 và 0,4
C. 0,8 và 0,2 D. 0,7 và 0,3

11. Phát biểu nào sau đây không chính xác?
A. Phân bố đồng đều là kiểu phân bố thường gặp ở môi trường đồng nhất, giúp cho sinh vật giảm sự cạnh tranh.
B. Khi điều kiện sống phân bố một cách đồng đều, các cá thể trong quần thể phân bố theo nhóm.
C. Có ba kiểu phân bố giữa các cá thể trong quần thề : phân bố nhóm, phân bố ngẫu nhiên, phân bố đều.
D. Phân bố ngẫu nhiên là phân bố thường gặp trong môi trường sống đồng đều, giúp sinh vật tận dụng các nguồn sống tiềm tàng của môi trường.

12. Trong kỹ thuật tạo ADN tái tổ hợp, enzim được sử dụng để gắn gen cần chuyển với thể truyền là:
A. ADN polymeraza B. Restrictaza
C. ARN ligaza D. ADN ligaza

13. Nội dung cơ bản của quá trình tiến hoá nhỏ theo quan niệm tiến hóa tổng hợp hiện đại là:
A. Quá trình biến đổi tần số kiểu gen của quần thể.
B. Quá trình tích luỹ các biến dị có lợi, đào thải các biến dị có hại dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên.
C. Quá trình tiến hoá ở cấp phân tử.
D. Quá trình hình thành các quần thể giao phối từ một quần thể gốc ban đầu.

14. Trên một cây to có nhiều loài chim cùng sinh sống, có loài có mỏ ngắn rộng, có loài có mỏ nhọn, có loài có mỏ quắp khỏe hình thành nên:
A. Các nơi cư trú tương đương nhau B. Các ổ sinh thái dinh dưỡng giống nhau.
C. Các loài có cùng nơi cư trú. D. Các ổ sinh thái dinh dưỡng khác nhau.

15. Phát biểu nào sau đây đúng với quan niệm của Đacuyn về nguyên liệu của chọn lọc tự nhiên ?
A. Những biến dị cá thể xuất hiện trong quá trình sinh sản là nguồn nguyên liệu cho chọn lọc tự nhiên.
B. Những biến dị xuất hiện đồng loạt theo cùng một hướng xác định và có lợi cho sinh vật mới là nguồn nguyên liệu cho chọn lọc tự nhiên.
C. Chỉ có biến dị tổ hợp xuất hiện trong quá trình sinh sản là nguồn nguyên liệu cho chọn lọc tự nhiên.
D. Chỉ có đột biến xuất hiện trong quá trình sinh sản là nguồn nguyên liệu cho chọn lọc tự nhiên.

16. Một gen ở sinh vật nhân sơ có 1800 nu và có tỉ lệ X/A = 2/3. Gen này bị đột biến mất một cặp nucleotit do đó giảm đi 3 liên kết hydro so với gen bình thường. Số lượng từng loại nucleotit của gen mới hình thành sau đột biến là:
A. A = T = 540 và G = X = 359 B. A = T = 540 và G = X = 360
C. A = T = 539 và G = X = 539 D. A = T = 539 và G = X = 360

17. Một đoạn phân tử ADN ở sinh vật nhân thực có trình tự nucleotit trên mạch mang mã gốc là: 3’... AAXXXTGXAATG... 5’. Trình tự nucleotit trên mạch bổ sung của đoạn ADN này là:
A. 5’... AAXXXTGXAATG... 3’ B. 5’... TTGGGAXGTTAX... 3’
C. 3’... TTGGGAXGTTAX... 5’ D. 3’... UUGGGAXGUUAX... 5’

18. Bản chất của quy luật phân ly là:
A. Sự phân li đồng đều của cặp NST tương đồng trong giảm phân
B. Ở F2 mỗi cặp tính trạng có kiểu hình phân ly theo tỉ lệ 3 trội: 1 lặn.
C. Sự phân ly của cặp alen này không không phụ vào sự phân ly của cặp alen khác.
D. Sự phân ly đồng đều của cặp alen trong quá trình giảm phân.

19. Một phân tử ADN ở sinh vật nhân thực có số nucleotit loại Adenin chiếm 28% tổng số nucleotit. Tỉ lệ số nucleotit loại Timin trong phân tử ADN là:
A. 72% B. 56% C. 28% D. 22%

20. Phép lai nào trong các phép lai sau đây đã giúp Coren phát hiện ra sự di truyền ngoài nhiễm sắc thể (di truyền ngoài nhân)?
A. Lai tế bào B. Lai phân tích
C. Lai khác dòng D. Lai thuận nghịch

21. Ví dụ nào sau đây không thể hiện mối quan hệ hổ trợ trong quần thể sinh vật?
A. Bồ nông xếp thành hàng bắt được nhiều cá hơn.
B. Các cây thông trong rừng ở Đà Lạt có hiện tượng rễ liên kết với nhau, điều này có lợi cho cây sinh trưởng phát triển tốt hơn.
C. Chó rừng hổ trợ nhau trong đàn nhờ đó bắt được trâu rừng có kích thước lớn hơn.
D. Khi thiếu thức ăn, một số động vật cùng loài ăn thịt lẫn nhau.

22. Nhiều gen cấu trúc phân bố theo cụm, được chỉ huy bởi gen vận hành và gen điều hòa gọi là:
A. Nhóm gen tương quan. B. Gen phân mãnh.
C. Operon. D. Hệ thống gen cấu trúc.

23. Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm mã di truyền?
A. Mã di truyền có tính thoái hoá. B. Mã di truyền có tính phổ biến.
C. Mã di truyền mang tính đặc hiệu. D. Mã di truyền đặc trưng cho từng loài sinh vật.

24. Ngựa cái lai với lừa đực cho ra con la không có khả năng sinh sản hữu tính, đây là một ví dụ về:
A. Cách ly trước hợp tử. B. Cách ly sau hợp tử.
C. Cách ly cơ học D. Cách ly sinh sản

25. Trong công nghệ nuôi cấy hạt phấn, khi gây lưỡng bội dòng tế bào 1n thành dòng 2n rồi mọc thành cây thì sẽ tạo thành dòng
A. Lưỡng bội thuần chủng B. Tứ bội thuần chủng
C. Đơn bội thuần chủng D. Tam bội thuần chủng

26. Người mắc bệnh hội chứng nào sau đây thuộc thể tam nhiễm (2n + 1)?
A. Hội chứng AIDS B. Hội chứng Claiphenter
C. Hội chứng Tơcno D. Hội chứng ung thư máu.

27. Trong cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể, dạng sợi nhiễm sắc có đường kính là:
A. 300nm B. 20nm C. 11nm D. 30 nm

28. Số thể dị hợp ngày càng giảm, số thể đồng hợp ngày càng tăng được tìm thấy ở:
A. Quần thể sinh sản sinh dưỡng. B. Quần thể giao phối.
C. Quần thể tự phối. D. Quần thể sinh sản hữu tính.

29. Quá trình hình thành quần thể thích nghi nhanh hay chậm không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?
A. Áp lực của chọn lọc tự nhiên. B. Mật độ của quần thể.
C. Mức độ sinh sản của mỗi loài. D. Quá trình phát sinh và tích lũy các đột biến ở mỗi loài.

30. Diễn thế sinh thái là:
A. Quá trình mở rộng khu phân bố của quần xã.
B. Quá trình biến đổi tuần tự của quần xã tương ứng với sự thay đổi của môi trường.
C. Quá trình biến đổi tuần tự của quần xã không tương ứng với sự thay đổi của môi trường.
D. Quá trình làm tăng dộ đa dạng của quần xã.

Đánh giá bài viết
1 2.834
Học tập Xem thêm