Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh Phòng GD - ĐT Yên Lạc, Vĩnh Phúc năm 2015

Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh

Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh Phòng GD - ĐT Yên Lạc, Vĩnh Phúc năm 2015 có 7 bài tập lớn với nhiều câu hỏi trắc nghiệm và tự luận cùng đáp án đi kèm. Đây là tài liệu ôn thi Tiếng Anh và lớp 10 hữu ích dành cho các bạn học sinh.

Tổng hợp đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh các tỉnh

Đề ôn thi vào lớp 10 Chuyên ngoại ngữ có đáp án

Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh trường THCS Tân Trường

PHÒNG GD&ĐT YÊN LẠC

 

 

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT MÔN TIẾNG ANH

NĂM HỌC 2015 - 2016

Thời gian 60 phút, không kể thời gian giao đề

(Đề thi gồm 03 trang, thí sinh làm bài trên tờ giấy thi)

I. Chọn từ có phần gạch chân (ứng với A, B, C hoặc D) có cách phát âm khác với phần gạch chân của các từ còn lại.

1. A. passed              B. watched                C. played                   D. washed

2. A. proud                B. about                    C. around                   D. would

3. A. market              B. depart                   C. card                       D. scare

4. A. entrance           B. paddy                    C. bamboo                 D. banyan

5. A. books               B. clubs                     C. hats                      D. stamps

II. Chọn từ/cụm từ thích hợp (ứngvới A, B, C hoặc D) để hoàn thành mỗi câu sau.

6. My house _________in 1986.

A. is built                  B. was building           C. was built                D. has been built

7. The doctor _________me not to stay up too late at night.

A. advised                B. suggested              C. insisted                  D. make

8. Tomorrow we'll go to Noi Bai Airport to meet Maryam, _________comes from Malaysia.

A. who                     B. whom                     C. whose                    D. that

9. His house looks very large and beautiful. It is _________house.

A. a seven-room        B. a seven-rooms        C. seven room             D. seven rooms

10. He gets used to_____________ early in the morning to do morning exercises

A. get                       B. got                        C. getting                    D. to get

11. It's very hot today. I wish I _________on the beach now.

A. am                       B. was                       C. were                       D. had been

12. When he lived in the city, he _________to the theater twice a week.

A. uses to go            B. has gone                C. used to go               D. use going

Đáp án đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh

I.   1. C               2. D                 3. D                4. A                     5. B

II.  6.C                7. A                 8. A                9. A                    10. C

    11.C              12. C               13. C               14. D                   15. B

    16. D             17. C               18. C               19. B                    20. B

III. 21. C             22. B               23. A               24. C                    25. B

IV. 26. They have not visited their home village for five years.

     27. Soccer are played all over the world.

     28. She asked me when I would return the book to the library.

     29. It is necessary to learn English.

     30. The man was too surprised to speak anything.

V. 31. D            32. A              33. B                 34. D                     35. D

VI. 36. C           37. D              38. C                 39. B                     40. B

VII. Bài viết đoạn văn

  • Chính tả, ngữ pháp: 0,5 điểm.
  • Viết đúng hình thức, bố cục của một đoạn văn: 0,5 điểm.
  • Đúng nội dung, cấu trúc câu sử dụng linh hoạt, đa dạng: 1 điểm.
Đánh giá bài viết
1 1.060

Video đang được xem nhiều

Thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Xem thêm