Đề thi thử vào lớp 10 THPT môn Hóa học trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội năm 2016 - 2017 (Lần 3)

1 1.967

Đề thi thử vào lớp 10 THPT môn Hóa học

Đề thi thử vào lớp 10 THPT môn Hóa học trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội năm 2016 - 2017 (Lần 3) được VnDoc sưu tầm và đăng tải nhằm giúp các em học sinh có thêm nhiều tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Hóa học để tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi tuyển sinh sắp tới đây đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo.

Đề thi thử vào lớp 10 THPT môn Địa lý trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội năm 2016 - 2017 (Lần 3)

Đề thi thử vào lớp 10 THPT môn Lịch sử trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội năm 2016 - 2017 (Lần 3)

TRƯỜNG THPT CHUYÊN
NGUYỄN HUỆ
KỲ THI THỬ VÀO LỚP 10 CHUYÊN LẦN 3
NĂM HỌC: 2015 – 2016
Môn: Hóa học (Đề gồm 4 câu 01 trang)
Ngày thi: 08-05-2016
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1 (2,0 điểm)

1. Viết phương trình phản ứng xảy ra (nếu có) khi:

a) Cho mẩu Ba vào dung dịch NaCl

b) Cho một mẫu Natri vào dung dịch FeCl3.

c) Cho bột Fe vào dung dịch AgNO3 dư.

d) Sục khí SO2 vào dung dịch KMnO4 sau đó cho tiếp dung dịch BaCl2 dư vào.

2. Trong tự nhiên các nguyên tố Ca, Mg có trong quặng đôlômit: CaCO3.MgCO3. Từ quặng này, hãy trình bày phương pháp điều chế CaCO3, MgCO3 ở dạng riêng biệt tinh khiết?

Câu 2 (2,0 điểm)

1. Cho 5 chất khí: CO2, C2H4, C2H2, SO2, CH4 đựng trong 5 bình riêng biệt mất nhãn. Chỉ dùng hai thuốc thử, trình bày phương pháp hóa học phân biệt mỗi bình trên và viết các phương trình phản ứng xảy ra. Các dụng cụ thí nghiệm có đủ.

2. Dùng một lượng dung dịch H2SO4 10%, đun nóng để hòa tan vừa đủ 0,4 mol CuO. Sau phản ứng, làm nguội dung dịch. Khối lượng CuSO4.5H2O tách ra khỏi dung dịch là 30 gam. Tính độ tan của CuSO4 trong điều kiện thí nghiệm trên.

Câu 3 (2,0 điểm):

1.Có sơ đồ biến đổi sau: X→ Y → Z → X → Q

Biết rằng X là đơn chất của phi kim T còn Y, Z là hợp chất gồm 2 nguyên tố, trong đó có chứa T. Dung dịch chất Y làm quỳ tím hóa đỏ. Z là muối của kali, trong đó kali chiếm 52,35% về khối lượng. Q là hợp chất (gồm ba nguyên tố) tạo thành khi cho X tác dụng với dung dịch xút ở nhiệt độ thường.Xác định CTHH của các chất X, Y, Z, Q và viết PTHH biểu diễn các biến đổi trên.

2. Đốt cháy 8,64 gam hỗn hợp Mg và Fe trong khí O2, thu được 12,32 gam hỗn hợp X chỉ gồm các oxit. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch HCl vừa đủ, thu được dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH dư vào Y, thu được kết tủa Z. Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 12,8 gam chất rắn. Mặt khác cho Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư, thu được m gam kết tủa. Tính m?

Câu 4 (2,0 điểm):

1. Cho 3 chất hữu cơ đơn chức: axit X (RCOOH); rượu Y (R'OH); este Z tạo bởi axit X và rượu Y (RCOOR').

Nếu lấy một lượng hỗn hợp gồm X và Z tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dịch NaOH 2M (đun nóng) thì thu được 24,6 gam muối Natri.

Nếu lấy 13,8 gam Y tác dụng hết với 11,5 gam Natri thì thu được 25 gam bã rắn khan. Xác định công thức cấu tạo của X, Y, Z.

2. Ba chất hữu cơ A, B, C chứa cùng nhóm chức có công thức phân tử tương ứng là CH2O2, C2H4O2, C3H4O2.

a) Viết công thức cấu tạo và gọi tên các chất A, B, C.
b) Tính khối lượng chất B trong dung dịch thu được khi lên men 1 lít rượu etylic 9,2o. Biết hiệu suất phản ứng quá trình lên men là 80% và khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8g/ml.

Câu 5 (2,0 điểm):

1. A là ancol có công thức R(OH)n với R là gốc hidrocacbon. Cho 12,8 gam dung dịch của A trong nước có nồng độ 71,875% tác dụng với Na dư thu được 5,6 lít H2 (đktc). Xác định công thức phân tử và vết công thức cấu tạo của A biết khối lượng phân tử của A là 92.

2. Xà phòng hoá hoàn toàn 0,1 mol một este no đơn chức (có công thức CnH2n+1COOCmH2m+1, n, m nguyên, n ≥ 0, m ≥1) bằng 28 gam dung dịch MOH 20% (M là kim loại kiềm) rồi tiến hành chưng cất sản phẩm thu được 27 gam chất lỏng X và 9,8 gam chất rắn khan Y. Đốt cháy hoàn toàn chất rắn Y thu được V lít CO2 (đktc), H2O và 7,42 gam một muối duy nhất. Tìm công thức của este, tính giá trị của V?

Cho: H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23, Mg = 24, S = 32, Cl = 35,5, K = 39, Fe = 56, Cu = 64, Br = 80, Ag = 108

Đáp án đề thi thử vào lớp 10 THPT môn Hóa học

Đề thi thử vào lớp 10 lần 3 môn Ngữ văn (Chuyên) trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội năm 2016 - 2017

Câu 1:

Đáp án đề thi thử vào lớp 10 môn Hóa học

Câu 2: 

Đáp án đề thi thử vào lớp 10 môn Hóa học

Đáp án đề thi thử vào lớp 10 môn Hóa học

Đáp án đề thi thử vào lớp 10 môn Hóa học

Đáp án đề thi thử vào lớp 10 môn Hóa học

Đáp án đề thi thử vào lớp 10 môn Hóa học

Đáp án đề thi thử vào lớp 10 môn Hóa học

Đánh giá bài viết
1 1.967
Thi vào lớp 10 môn Hóa học Xem thêm