Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 6 năm 2019 - 2020

22 2.305

Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 6 năm 2019

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 chương trình mới học kì 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 1 được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh 6 mới Unit 1 - 6 giúp các em học sinh lớp 6 củng cố kiến thức hiệu quả. 

I. Chọn từ có cách phát âm khác với từ còn lại

1. a. Math  b. ba c. stand  d. play
2. a. lunch  b. music  c. brush  d. drugstore
3. a. temple  b. breakfast  c. behind  d. restaurant
4. a. time  b. river  c. listen  d. sister

II. Nối từ ở cột A và từ ở cột B sao cho phù hợp

A

B

1 Where do you live?

2.How do you spell your name?

3.which grade are you in?

4.How do you go to school?

5.Is there a bank near your house?

6 What’s her job?

a. M-a-r-y

b.No,there isn’t

c.She is a nurse

d.I live in the city

e. I go to school by bike

f. I’m in grade 6

III. Sắp xếp các từ đã cho thành câu hoàn chỉnh.

1 go/home/I/a quarter/seven/to/ at

……………………………………………………

2.on/we/have/literature/Monday

……………………………………………………

3.like/do/you/playing/badminton?

………………………………………………………

4.intersection/there/an/ahead/is.

………………………………………………………

IV.Hoàn thành hội thoai sau

Mai: Hello, this is my friend,Hoa

Lan: Hello,Hoa, How old are you?

Hoa : I’m twelve 1 ……….old

Lan: How 2………….people are there in your family?

Hoa : There are six people in 3………….family

Lan:4…………….does your father do?

Hoa: He is 5………….engineer.

V. Hoàn thành đoạn văn với một từ thích hợp

leaves; washes; breakfast; brushes; go; gets;

MY MOTHER

Every morning, my mother (1) .............up at 5.30.She (2) ............ her teeth and (3)................. her face.Then, she does her morning exercises for minutes.After that,she has cooks the breakfast for us.We have(4)..................at 6.30.My sister and I (5)................to class at 7.00.My mother (6)…………….home for work at 7.15.

ĐÁP ÁN

I. Chọn từ có cách phát âm khác với từ còn lại

1 - d; 2 - b; 3 - c; 4 - a

II. Nối từ ở cột A và từ ở cột B sao cho phù hợp

1 - d; 2 - a; 3 - f; 4 - e; 5 - b; 6 - c

III. Sắp xếp các từ đã cho thành câu hoàn chỉnh.

1 - I go home a quarter to seven.

2 - We have literature on Monday.

3 - Do you like playing badminton?

4 - There is an intersection ahead.

IV.Hoàn thành hội thoai sau

1 - years; 2 - many; 3 - my; 4 - What; 5 - an

V. Hoàn thành đoạn văn với một từ thích hợp

1 - gets; 2 - brushes; 3 - washes; 4 - breakfast; 5 - go; 6 - gets

Trên đây là Đề kiểm tra tiếng Anh 6 học kì 1 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 6, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com. 

Đánh giá bài viết
22 2.305
Tiếng Anh 6 mới Xem thêm