Đề thi Tiếng Anh KET đọc và viết

Đề thi Tiếng Anh KET đọc và viết

KET là viết tắt của cụm từ Key English Test còn được gọi là Cambridge English: Key. Đây là văn bằng chứng chỉ cấp độ cơ bản cho biết bạn có thể sử dụng tiếng Anh để giao tiếp trong các tình huống đơn giản. Chứng chỉ KET tương ứng với bằng C2 khung tham chiếu chuẩn châu Âu.

Target KET for Schools

Đề thi mẫu Tiếng Anh bằng A2 Châu Âu

Common Mistakes at KET and How to Avoid Them

KET READING

Part 1:

Questions 1-6

Which notice (A-H) says this (1-6)? Click on the notice to select it.

Đề thi Tiếng Anh KET đọc và viết

Part 2: Read the sentences about cleaning the house. Choose the best word for each space.

1. Martina decided to ________ her house a spring clean.
A. give B. have C. get

2. First Martina _______ all her clothes away in the cupboard.
A. put B. cleaned C. took

3. She _______ all her old toys and games to a second hand shop.
A. brought B. got C. took

4. She tidied _______ her books and papers.
A. out B. up C. down

5. She ________ some fresh flowers on the shelf.
A. bought B. got C. put

6. She put new ________ on the bed.
A. curtains B. carpets C. blankets

Đánh giá bài viết
275 92.577
Chứng chỉ A2 Xem thêm