Đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 năm 2020 - Đề 1

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 năm 2020 - Đề 1
Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép mục đích thương mại
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose
underlined part differs from the other three on pronunciation on each of the
following questions
1. A. plates
B. planes
C. books
D. tapes
2. A. solid
B. mine
C. kind
D. fine
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs
from the other three in the position of primary stress in each of the following
questions
3. A. destroy
B. disappear
C. development
D. dependent
4. A. occasional
B. industrial
C. information
D. variety
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part
that needs correcting in each of the following questions
5. Mercury (A) is the smaller (B) planet in the (C) solar system and the closest to (D) the
sun.
6. A new (A) department store (B) was building (C) in our town last month (D)
7. The number (A) of visitors (B) to the exhibition (C) dropped considerable (D) in the
second week
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to
each of the following questions
8. It is raining outside, and Tom brought his umbrella with him ______ he wouldn’t get
wet
A. in order to
B. so as to
C. so that
D. in order
9. His parents could not help ______ angry when he admitted ______ the exam
A. getting/ failing
B. got/ failed
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
C. to get/ to fail
D. get/ to fail
10. James is very interested in mathematics and its ______
A. appliance
B. use
C. practice
D. application
11. The film “King Lear was _____ on a play by Shakespeare
A. founded
B. built
C. based
D. constructed
12. You must ______ that your safety belt is fastened
A. secure
B. guarantee
C. check
D. examine
13. Peter has to study this afternoon, _______?
A. has he
B. does he
C. doesn’t he
D. hasn’t he
14. What _____ milk shake do you want - strawberry, chocolate, or orange?
A. taste
B. kind
C. flavour
D. type
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
15. That’s the _____ difficult textbook I’ve ever used
A. more
B. most
C. very
D. too
16. The band is currently on a nine-day _____ of Japan
A. tour
B. travel
C. trip
D. excursion
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable
response to complete each of the following exchanges
17. -”What is our new teacher like?”
- ___________”
A. She likes swimming
B. She’s very tall
C. She’s small and gentle
D. She’s not well today
18. - “Do they like Mary?” - _________
A. Yes, they like to see her
B. Sure, she’s such a nice girl
C. Certainly. They’re like her
D. No. They’re not alike
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s)
CLOSEST in meaning to underlined word(s) in each of the following questions
19. The new camera didn’t work, so she took it back to the shop
A. was out of date

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh kèm đáp án

Đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 năm 2020 - Đề 1 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập phổ biến trong chuyên mục luyện thi vào 10 đi kèm với đáp án, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 9 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp quan trọng sắp tới. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Mời các bạn tham gia vào nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Nhóm Tài liệu học tập lớp 10

Đề luyện tập thi vào 10 do VnDoc.com biên soạn gồm các bài tập thông dụng, bám sát đề thi minh họa của Bộ Giáo Dục nhằm giúp các em luyện tập và rà soát lại kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Lưu ý: Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 năm 2020 - Đề 1. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu luyện thi vào 10 hay như Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh năm 2020 - Đề 19, Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh năm 2020 - Đề 20.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 170
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Xem thêm