Đề thi trạng nguyên nhỏ tuổi cấp thị xã Phúc Yên năm 2012 môn Toán

38 6.011

Đề thi trạng nguyên nhỏ tuổi môn Toán

Đề thi trạng nguyên nhỏ tuổi môn Toán cấp thị xã Phúc Yên năm 2012 - 2013 là đề thi giải Toán qua mạng dành cho học sinh tiểu học. Đề thi trạng nguyên môn Toán có đáp án đi kèm, hi vọng giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi trạng nguyên nhỏ tuổi năm học 2012 - 2013.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
PHÚC YÊN

Ngày thi: 17/3/2012

BÀI THI TRẠNG NGUYÊN NHỎ TUỔI CẤP THỊ XÃ
NĂM HỌC 2011 - 2012

MÔN: TOÁN LỚP 2 (Thời gian: 20 phút)

Khoanh vào câu trả lời đúng nhất (hoặc viết đáp số) cho mỗi bài tập dưới đây:

Bài 1. Tính tổng: 1+ 3+ 5+ 7+ 9+... + 17+ 19
a. 90       b. 100        c. 110        d. 120

Bài 2. Kết quả của phép tính: 4 × 0 : 1 =
a. 4        b. 3        c. 2        d. 0

Bài 3. Tìm x biết: 15 < x : 2 ≤ 18
a. 36 và 32        b. 14 và 12        c. 14        d. 0

Bài 4. Số hình chữ nhật màu đen bằng một phần mấy số hình chữ nhật có trong hình bên
a. 1/2       b. 1/3        c. 1/4

Đề thi trạng nguyên nhỏ tuổi cấp thị xã Phúc Yên năm 2012 môn Toán

Bài 5. Cho 10 chữ số xếp theo thứ tự cố định là: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9; nếu xoá đi 7 chữ số bất kì và giữ nguyên thứ tự các chữ số còn lại để tạo thành một số, thì số có 3 chữ số bé nhất có thể tạo được là:
a. 012        b. 123        c. 102        d. 234

Bài 6. Cho độ dài các cạnh của hình tam giác như hình vẽ

Đề thi trạng nguyên nhỏ tuổi cấp thị xã Phúc Yên năm 2012 môn Toán

a. Chu vi hai tam giác ABD và ADC bằng nhau
b. Chu vi tam giác ABD lớn hơn chu vi tam giác ADC
c. Chu vi tam giác ADC lớn hơn chu vi tam giác ABD

Bài 7. Ngày 22 tháng 11 là chủ nhật. Hỏi ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 11 là ngày nào?

Bài 8. Một phép trừ có hiệu bằng số trừ và số bị trừ lớn hơn số trừ 18 đơn vị. Tìm số bị trừ

Bài 9. Năm nay An 6 tuổi. Sau 3 năm nữa thì tuổi của mẹ gấp 4 lần tuổi của An. Hỏi mẹ năm nay bao nhiêu tuổi?

Bài 10. Hình tam giác ABC có chu vi là 24dm. Độ dài hai cạnh AB và BC bằng 18dm. Hỏi cạnh AC dài bao nhiêu dm?

Bài 11. Bốn con voi ăn hết bốn bó mía trong 4 phút. Vậy 20 con voi ăn hết 20 bó mía trong bao lâu?

Bài 12. Hình vẽ sau có bao nhiêu hình chữ nhật?

Đề thi trạng nguyên nhỏ tuổi cấp thị xã Phúc Yên năm 2012 môn Toán

MÔN: TOÁN LỚP 3 (Thời gian: 20 phút)

Khoanh vào câu trả lời đúng nhất (hoặc viết đáp số) cho mỗi bài tập dưới đây:

Bài 1. Số nào khi nhân với 7 thì được kết quả là số lớn nhất có 2 chữ số khác nhau?
a.10        b. 14         c.15         d.9

Bài 2. Một hình tam giác có độ dài các cạnh là 40cm, 50cm, 30cm. Một hình vuông có cùng chu vi hình tam giác trên. Tính cạnh hình vuông đó?
a. 40cm         b. 60cm         c. 120cm         d. 30cm

Bài 3. Tháng hai có năm ngày chủ nhật thì tháng đó có bao nhiêu ngày.
a. 28 ngày         b. 29 ngày         c. 30 ngày         d. 31 ngày

Bài 4. Có 40 lít dầu chứa đều trong 8 thùng. Hỏi 2 thùng như vậy chứa bao nhiêu lít?
a. 10 lít         b. 20 lít         c. 30 lít         d. 5 lít

Bài 5. Cho hình vẽ bên:

Đề thi trạng nguyên nhỏ tuổi cấp thị xã Phúc Yên năm 2012 môn Toán

a. Diện tích hình 2 lớn hơn diện tích hình 1
b. Diện tích hình 1 bằng diện tích hình 2
c. Diện tích hình 1 gấp 2 lần diện tích hình 2

Bài 6. Số góc vuông có trong hình bên là:

Đề thi trạng nguyên nhỏ tuổi cấp thị xã Phúc Yên năm 2012 môn Toán

a. 3         c. 5         b. 4          d. 6

Bài 7. Các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 100 có tổng các chữ số chẵn hơn tổng các chữ số lẻ là bao nhiêu?

Bài 8. Tổng của hai số bằng 235. Nếu cả hai số gấp lên 4 lần thì được tổng mới là bao nhiêu?

Bài 9. Một con chó đuổi một con thỏ cách xa nó hai mét. Mỗi bước chó nhảy được 9dm, thỏ nhảy được 7 dm.Hỏi sau bao bước nhảy thì chó đuổi kịp thỏ, biết rằng chó nhảy một bước, thì thỏ cũng nhảy một bước.

Bài 10. Một trường có 126 nam sinh, và cứ 7 nam sinh thì có 3 nữ sinh. Hỏi trường đó có tất cả bao nhiêu học sinh

Bài 11. Nếu bớt một cạnh hình vuông đi 3m, một cạnh kia liền nó bớt đi 9m thì sẽ được một hình chữ nhật có chiều dài gấp 2 lần chiều rộng. Tính chu vi hình vuông ban đầu?

Bài 12. Cần vẽ thêm vào hình bên ít nhất mấy đoạn thẳng để được một hình mới có 6 hình tứ giác?

Đề thi trạng nguyên nhỏ tuổi cấp thị xã Phúc Yên năm 2012 môn Toán

Đánh giá bài viết
38 6.011
Học tập Xem thêm