Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2018-2019 Sở GD&ĐT Vĩnh Long có đáp án

1 2.176
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
VĨNH LONG
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm 3 trang, 40 câu)
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN: TIẾNG ANH
Thời gian m bài: 60 phút (không kể thời gian giao đề)
đề thi: 146
Chọn từ (ứng với A hoặc B, C, D) phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại:
1. A. climate B. hike C. website D. drip
2. A. divided B. impressed C. collected D. located
Chọn từ (ứng với A hoặc B, C, D) ứng với từ trọng âm chính nhấn o âm tiết vị trí
khác với ba từ còn lại:
3. A. region B. journey C. foreign D. impress
4. A. consumer B. festival C. tornado D. effective
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau:
5. Jean cloth does not easily wear out because it is made of strong
A. pattern B. material C. fashion D. dress
6. Forest is an important natural for humans.
A. resource B. power C. pollution D. amount
7. I want to improve my English, so I am an evening course.
A. reading B. staying C. coming D. attending
8. It is important today that students should learn one or two languages.
A. abroad B. overseas C. mother D. foreign
9. Last week, we spent an day at my uncle's farm.
A. enjoy B. enjoyable C. enjoyed D. enjoys
10. Scientists now can predict a volcanic
A. eruption B. erupt C. erupts D. erupted
11. The boy is wearing the white shirt is my new classmate.
A. who he B. that he C. who D. which
12. The children enjoy the buffaloes on the field.
A. riding B. rode C. ride D. rides
13. Jeans have never been out of fashion people began to wear
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
them in 1960s.
A. So B. and C. although D. or
14. My mother asked me why so tired.
A. I was B. was I C. am I D. I am
15. The local police are still missing villagers after the storm.
A. giving up B. looking for C. turning on D. going on
16. If Daniel his exam, he will celebrate with his friends.
A. passes B. pass C. passed D. will pass
17. The electricity bill since we had those new light-bulbs.
A. reduced B. have reduced C. has reduced D. was reduce
18. A huge earthquake Kobe, a city in Japan, in 1955.
A. strike B. have struck C. has struck D. struck
19. English in almost all schools of every country.
A. teaches B. is teaching C. is taught D. teach
20. When I was young, the rivers _____ cleaner than they are now.
A. use to being
B. used to be
C. used to being
D. use to be
Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ng với từ/cụm từ gạch chân cần phải sửa:
21. Our English teacher(A) is pleasing that(B) we are working(C) very hard(D) this term.
22. The building which (A) was destroyed (B) in the earthquake have (C) recently been
rebuilt(D).
23. When I was a secondary school student (A), I had to learn (B) lists of (C) irregular verbs by
mind.(D)
24. I wish I can go (A) boating (B) in the (C) river right (D) now.
Chọn phương án đúng nhất cho các tình huống giao tiếp sau:
25. - Kim: "Why don't we set up an English speaking club for our class?"
- An:"________"
A. That's a good idea.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
B. As it may improve my English.
C. It is an international language.
D. At least 30 of us.
26. - Bill: "What a lovely skirt you have!"
- Ann: "____"
A. That's right, I am.
B. Why not? Yes, let's.
C. You are welcome.
D. It's very nice of you to say so.
Chọn phương án đúng đúng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu sau:
27. What was the name of the fashion designer _______?
A. who won the prize
B. the prize won who
C. which won the prize
D. won the prize who
28. What would you do if _____?
A. you see an alien
B. you saw an alien
C. an alien will be seen
D. an alien is seen
Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với câu nghĩa gần nhất với mỗi câu cho sẵn sau
đây:
29. "They will build a new English center here," he said.
A. He said they would build a new English center here.
B. He said they build a new English center here.
C. He said they built a new English center here.
D. He said they would build a new English center there.
30. They also speak German at EU meetings.
A. German is also speak at EU meetings.
B. EU meetings is also spoken German.

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh

VnDoc.com xin gửi đến các bạn Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2018-2019 Sở GD&ĐT Vĩnh Long có đáp án được sưu tầm và đăng tải, nhằm giúp các bạn học sinh lớp 9 ôn tập Tiếng Anh hiệu quả, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi quan trọng sắp tới. Sau đây mời các em cùng tham khảo nhé!

Song song với việc luyện đề thì việc bao quát toàn bộ từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh, ví dụ như Tổng hợp kiến thức về các Thì cũng rất quan trọng đối với việc đạt được điểm cao trong kì thi vào lớp 10 sắp tới của các bạn.

Đánh giá bài viết
1 2.176
Thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Xem thêm