Đề thi và đáp án môn Hóa khối B năm 2011

21 36.892

Nhằm giúp các bạn học sinh lớp 12 ôn thi đại học môn hóa tốt hơn, VnDoc.com xin giới thiệu "Đề thi và đáp án môn Hóa khối B năm 2011". Với tài liệu này, các bạn sẽ được làm quen với các dạng bài trong đề thi đại học. Đề thi kèm theo đáp án giúp các bạn có thể tự kiểm tra sau khi luyện tập. Hy vọng các bạn đạt kết quả tốt nhất trong kì thi của mình.

ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA KHỐI B NĂM 2011

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 06 trang)
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011
Môn: HOÁ HỌC; Khối B
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
 

Mã đề thi 153

Họ, tên thí sinh: ..........................................................................

Số báo danh: ............................................................................

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Sr = 88; Ag = 108; Sn = 119; Ba = 137.

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)

Câu 1: Khi cho 0,15 mol este đơn chức X tác dụng với dung dịch NaOH (dư), sau khi phản ứng kết thúc thì lượng NaOH phản ứng là 12 gam và tổng khối lượng sản phẩm hữu cơ thu được là 29,7 gam. Số đồng phân cấu tạo của X thoả mãn các tính chất trên là

A. 5.                           B. 2.                        C. 4.                            D. 6.

Câu 2: Dãy gồm các chất (hoặc dung dịch) đều phản ứng được với dung dịch FeCl2 là:

A. Bột Mg, dung dịch BaCl2, dung dịch HNO3.          B. Khí Cl2, dung dịch Na2CO3, dung dịch HCl.

C. Bột Mg, dung dịch NaNO3, dung dịch HCl.            D. Khí Cl2, dung dịch Na2S, dung dịch HNO3.

Câu 3: Cho sơ đồ phản ứng:

Biết Y3 có công thức phân tử C6H10O2. Tên gọi của X là

A. anđehit acrylic.                                                 B. anđehit propionic.

C. anđehit metacrylic.                                           D. anđehit axetic.

Câu 4: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Nung NH4NO3 rắn.                                   (b) Đun nóng NaCl tinh thể với dung dịch H2SO4 (đặc).

(c) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaHCO3.       (d) Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 (dư).

(e) Sục khí SO2 vào dung dịch KMnO4.       (g) Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch NaHCO3.

(h) Cho PbS vào dung dịch HCl (loãng).       (i) Cho Na2SO3 vào dung dịch H2SO4 (dư), đun nóng.

Số thí nghiệm sinh ra chất khí là

A. 4.                          B. 6.                            C. 5.                         D. 2.

Câu 5: Cho các phản ứng:

Số phản ứng mà H+ của axit đóng vai trò chất oxi hoá là

A. 3.                        B. 5.                             C. 2.                          D. 6.

Câu 6: Hỗn hợp M gồm một anđehit và một ankin (có cùng số nguyên tử cacbon). Đốt cháy hoàn toàn x mol hỗn hợp M, thu được 3x mol CO2 và 1,8x mol H2O. Phần trăm số mol của anđehit trong hỗn hợp M là

A. 30%.                   B. 40%.                         C. 50%.                      D. 20%.

Câu 7: Dãy gồm các kim loại có cùng kiểu mạng tinh thể lập phương tâm khối là:

A. Na, K, Ca.           B. Na, K, Ba.                  C. Li, Na, Mg.             D. Mg, Ca, Ba.

Câu 8: Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp gồm m gam Al và 4,56 gam Cr2O3 (trong điều kiện không có O2), sau khi phản ứng kết thúc, thu được hỗn hợp X. Cho toàn bộ X vào một lượng dư dung dịch HCl (loãng, nóng), sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 2,016 lít H2 (đktc). Còn nếu cho toàn bộ X vào một lượng dư dung dịch NaOH (đặc, nóng), sau khi các phản ứng kết thúc thì số mol NaOH đã phản ứng là

A. 0,14 mol.             B. 0,08 mol.                      C. 0,16 mol.               D. 0,06 mol.

Câu 9: Hỗn hợp khí X gồm O2 và O3 có tỉ khối so với H2 là 22. Hỗn hợp khí Y gồm metylamin và etylamin có tỉ khối so với H2 là 17,833. Để đốt hoàn toàn V1 lít Y cần vừa đủ V2 lít X (biết sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2, các chất khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Tỉ lệ V1 : V2

A. 2 : 1.                   B. 1 : 2.                             C. 3 : 5.                      D. 5 : 3.

Câu 10: Cho các phát biểu sau:

(a) Khi đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X bất kì, nếu thu được số mol CO2 bằng số mol H2O thì X là anken.

(b) Trong thành phần hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có cacbon.

(c) Liên kết hoá học chủ yếu trong hợp chất hữu cơ là liên kết cộng hoá trị.

(d) Những hợp chất hữu cơ khác nhau có cùng phân tử khối là đồng phân của nhau.

(e) Phản ứng hữu cơ thường xảy ra nhanh và không theo một hướng nhất định.

(g) Hợp chất C9H14BrCl có vòng benzen trong phân tử.

Số phát biểu đúng là

A. 2.                        B. 5.                                  C. 4.                            D. 3.

21 36.892
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề thi và đáp án môn Hóa khối B năm 2011 để xem.
Cao đẳng - Đại học Xem thêm