Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh năm 2020 - Đề 17

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh năm 2020 - Đề 17
Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép mục đích thương mại
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose
underlined part differs from the other three on pronunciation on each of the
following questions
1. A. days
B. ways
C. says
D. plays
2. A. embarrassed
B. raised
C. pleased
D. closed
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs
from the other three in the position of primary stress in each of the following
questions
3. A. beautifully
B. lately
C. especially
D. quickly
4. A. decision
B. redundant
C. assistant
D. management
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part
that needs correcting in each of the following questions
5. They announced (A) in (B) the radio that (C) the weather was changing for the better
(D)
6. They gave (A) him a last (B) chance before (C) expelling him on (D) the school
7. I remembered (A) that my father took (B) me to the (C) town seeing (D) that film
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to
each of the following questions
8. Please don’t ______ from me when I am talking to you
A. turn down
B. turn off
C. turn back
D. turn away
9. Are you used _______ on your own?
A. to work
B. to working
C. at work
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
D. with working
10. It’s time we ______ away with our old-fashioned prisons
A. did
B. have done
C. shall do
D. do
11. If I were you, I _____ phone and tell her you’re going to be late
A. I’ll
B. I’d have
C. I would
D. I
12. He didn’t know anyone at the wedding _____than the bride and groom
A. other
B. except
C. rather
D. apart
13. _______ he is rich and famous, he lives in a modest house in the village
A. Because
B. However
C. Therefore
D. Although
14. I wish our teacher _______ our problem a little better
A. understand
B. will understand
C. understands
D. understood
15. The country which ______ the 1998 Tiger Cup is Thailand.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
A. win
B. wins
C. won
D. was winning
16. When Bill saw my new car, he was ______ with envy
A. blue
B. green
C. yellow
D. white
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable
response to complete each of the following exchanges
17. - Anna: Would you like to have lunch with us?
- Laura: _______.
A. All right
B. Yes, I would
C. No, I wouldn’t like
D. Yes, I’d love to
18. - John: Shall I get a taxi for you?
- John’s lecturer: ______.
A. Yes, I’d love to
B. Oh, that would be nice
C. Let’s do
D. Yes, why not?
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s)
CLOSEST in meaning to underlined word(s) in each of the following questions
19. When their rent increased from 200 to 400 a month, they protested against such
a tremendous increase.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh kèm đáp án

Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh năm 2020 - Đề 17 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập phổ biến trong chuyên mục luyện thi vào 10 đi kèm với đáp án, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 9 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp quan trọng sắp tới. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Mời các bạn tham gia vào nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Nhóm Tài liệu học tập lớp 10

Đề luyện tập thi vào 10 do VnDoc.com biên soạn gồm các bài tập thông dụng, bám sát đề thi minh họa của Bộ Giáo Dục nhằm giúp các em luyện tập và rà soát lại kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Lưu ý: Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh năm 2020 - Đề 17. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu luyện thi vào 10 hay như Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh năm 2020 - Đề 15, Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh năm 2020 - Đề 16.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 129
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Xem thêm