Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh năm 2020 - Đề 18

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh năm 2020 - Đề 18
Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép mục đích thương mại
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose
underlined part differs from the other three on pronunciation on each of the
following questions
1. A. design
B. loose
C. style
D. symbol
2. A. bottle
B. folk
C. orange
D. chopsticks
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs
from the other three in the position of primary stress in each of the following
questions
3. A. millennium
B. congratulate
C. corporation
D. evacuate
4. A. sleepy
B. trophy
C. facial
D. exact
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part
that needs correcting in each of the following questions
5. Either (A) the doctor or the nurses takes (B) care of changing (C) the patients’ (D)
bandages
6. They hardly never (A) go to the beach (B) because of (C) their thickness, do they (D)?
7. Most (A) bacteria has (B) strong cell walls much (C) like those (D) of the plants.
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to
each of the following questions
8. As children, we were _____ to become educated people
A. grown up
B. kept up
C. brought up
D. held up
9. I wish Janet _____ to the meeting this afternoon
A. came
B. could came
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
C. can come
D. will come
10. In 1990, due to the change of the economic situation, Dong Ho paintings were
difficult to sell and many__________ quit their job.
A. craftsmanship
B. craft unions
C. craftsmen
D. crafts
11. The problem with him is that he suffers from constant_____________.
A. sleepy
B. sleepless
C. sleeplessness
D. asleep
12. Everybody likes to be independent, ________?
A. does he
B. isn’t he
C. aren’t they
D. don’t they
13. The local police are still _____missing villagers after the storm.
A. giving up
B. looking for
C. turning on
D. going on
14. When you cross a street, remember to walk in the _________.
A. junction
B. roundabout
C. pavement
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
D. zebra crossing
15. _______ of our class will have to study hard to thank our teacher’s contribution
A. Each individual member
B. Member each individual
C. Individual each member
D. Each member individual
16. The twins look so ______ their father
A. likely
B. alike
C. likeness
D. like
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable
response to complete each of the following exchanges
17. Nam: I’ve just finished my painting. Look! Tam: “_________
A. How cool! B. I wish I could do it
C. Wow, I can’t imagine that. D. Sure
18. "Hello. I'm Minh, the leader of Dream Sky volunteer team" - “__________”
A. Nice to meet you. I'm John, from Volunteer Bolivia.
B. It's nice of you so say so. I'm John, from Volunteer Bolivia.
C. Fine, see you again soon, Minh.
D. Don't mention it. I'm John, from Volunteer Bolivia.
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s)
CLOSEST in meaning to underlined word(s) in each of the following questions
19. His school is located in the mountainous are
A. lain
B. stood
C. situated

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh kèm đáp án

Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh năm 2020 - Đề 18 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập phổ biến trong chuyên mục luyện thi vào 10 đi kèm với đáp án, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 9 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp quan trọng sắp tới. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Mời các bạn tham gia vào nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Nhóm Tài liệu học tập lớp 10

Đề luyện tập thi vào 10 do VnDoc.com biên soạn gồm các bài tập thông dụng, bám sát đề thi minh họa của Bộ Giáo Dục nhằm giúp các em luyện tập và rà soát lại kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Lưu ý: Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh năm 2020 - Đề 18. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu luyện thi vào 10 hay như Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh năm 2020 - Đề 17, Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh năm 2020 - Đề 16.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 211
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Xem thêm