Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 1

191 30.214

Đề tuyển sinh lớp 6 môn Anh văn năm 2019

Đề luyện thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn thi vào lớp 6 năm học 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh có cấu trúc giống với đề thi chính thức giúp học sinh lớp 5 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả và đạt điểm cao trong kì thi sắp tới. 

I. Em hãy điền động từ “to be” thích hợp để hoàn thành những câu sau.

1. We are school children. We____________ thirteen years old.

2. – “How__________ you, John?” – “I ______________ fine, thanks.”

3. Those new desks___________ in their classroom.

4. My mother___________ cooking the meal in the kitchen now.

5. The students__________ camping yesterday so today they_________tired.

II. Em hãy điền một từ thích hợp vào mỗi chỗ trống để hoàn chỉnh đoạn văn sau.

Hello! My name is Frankie. I live in Brisbane, Australia. I am twelve (1)___________ old. I am a school girl. This is (2)_____________ school. It is in the suburb(3)__________ the city. There are 24 (4)_______________ in our school. The school has a garden, and there are many (5)______________ in it. Our school is very nice. We like our school very much.

III. Em hãy viết danh từ số nhiều của những từ sau.

1. factory foot

2 . foot

3.tomato

4. bookshelf

5. glass

1. __________

2. __________

3. __________

4. _________

5. __________

IV. Hãy chọn đáp án đúng A, B, C, hoặc D để hoàn thành những câu sau đây.

1. Our class is_______ the first floor.

A. On B. at C. in D. to

2. The bookstore is_______ the movie theater.

A. near to B. next C. opposite D. in front

3. My father _______ breakfast at half past six every morning.

A. Have B. has C. get D. gets

4. Do _______play soccer in spring?

A. Children B. girl C. boy D. student

5. - “_______ does your teacher live?”

– “He lives in the center of the town.”

A. What B. Who C. When D. Where

6. _______ boys and girls are there in your class?

A. How old B. How much C. How many D. How far

7. Martin_______ a dog and he likes to take it for long walks.

A. Gets B. has got C. get D. have got

8. – “Hello, Nam. _______are you today?”

– “Hi, Nga. I’m fine, thanks.

A. How B. What C. Why D. Which

9. Oh, I’m sorry. There isn’t any bread________ the fridge.

A. On B. at C. into D. in

10. – “_______ sugar do you want for your orange juice?” – “Only a little.”

A. How much B. How many C. What D. How

V. Hãy sắp xếp các từ sau thành câu có nghĩa hợp lí.

1. many / there / family / How / are / your / people / in?

____________________________________________

2. down / please / your / books / Sit / open /and.

____________________________________________

3. in / factory / works / father / a / My.

____________________________________________

4. This / houses / are / my / their / and / those / is / house

_________________________________________________

5. tall / are / There / trees / around / the / house.

__________________________________________________

Đáp án có trong file tải. Trên đây là toàn bộ nội dung của Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi tuyển sinh lớp 6 các môn khác như: Thi vào lớp 6 môn ToánThi vào lớp 6 môn Tiếng ViệtThi vào lớp 6 môn Tiếng AnhThi lớp 6 trường Chuyên, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com. 

Đánh giá bài viết
191 30.214
Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh Xem thêm