Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 18 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 18

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 18 năm 2015 - 2016 là đề thi giải Toán qua mạng dành cho học sinh lớp 2 diễn ra ngày 25/03/2016. Đề thi Toán có đáp án đi kèm, hi vọng giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2015 - 2016.

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 16 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 17 năm 2015 - 2016

Mời làm: Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 18 năm 2015 - 2016 trực tuyến

Bài 1: Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé!

Câu 1.1: Số liền trước số bé nhất có 3 chữ số là ..........

Câu 1.2: Số liền sau số bé nhất có 3 chữ số là ..............

Câu 1.3: Tính: 90 : 3 - 14 = ............

Câu 1.4: Tính: 20 x 4 : 2 = ...............

Câu 1.5: Cho các chữ số 1; 0; 3; 2. Có bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau lập được từ các chữ số đã cho?

Câu 1.6: Cho: 80 : 2 = 5 x ........ Số thích hợp điền vào chỗ chấm là ..................

Câu 1.7: Từ 180 đến 230 có ............ số tròn chục.

Câu 1.8: Cho dãy số: 900; 800; 700; 600;... Số thứ 6 của dãy số trên là ..............

Câu 1.9: Tìm số bị trừ, biết số trừ là số liền trước số 50 và số trừ kém số bị trừ 38 đơn vị.

Câu 1.10: Tìm số bị trừ, biết số trừ là số liền sau số 70 và số trừ kém số bị trừ 29 đơn vị.

Bài 2: Cóc vàng tài ba

Câu 2.1: Số gồm 5 trăm, 5 đơn vị được viết là:

a. 5005 b. 500 c. 505 d. 550

Câu 2.2: Số tròn chục lớn nhất có 3 chữ số là:

a. 910 b. 999 c. 900 d. 990

Câu 2.3: Trong các số: 730; 30; 300; 900; 75 thì những số nào là số tròn trăm?

a. 730; 900 b. 300; 30

c. 300; 730; 30; 900 d. 300; 900

Câu 2.4: Có bao nhiêu số tròn trăm có 3 chữ số?

a. 8 số b. 7 số c. 10 số d. 9 số

Câu 2.5: Trong các phép tính sau, phép tính có kết quả đúng là ....

a. 100 - 27 = 83 b. 20cm x 4 = 80dm

c. 35dm : 5 = 70cm d. 24kg : 3 = 7kg

Câu 2.6: Chữ số 7 trong số 976 có giá trị là: .....

a. 700 b. 7 c. 70 d. 76

Câu 2.7: Từ số 450 đến 470 có bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau?

a. 17 b. 15 c. 14 d. 16

Câu 2.8: Chữ số 9 trong số 980 có giá trị là: .......

a. 900 b. 9 c. 98 d. 90

Câu 2.9: Tổng của 2 số là số lớn nhất có hai chữ số mà hiệu 2 chữ số của nó bằng 8, số hạng thứ nhất là 89. Vậy số hạng thứ hai là:

a. 2 b. 81 c. 1 d. 97

Câu 2.10: Tìm một số biết rằng lấy số lớn nhất có 2 chữ số khác nhau trừ đi số đó thì được số nhỏ nhất có 2 chữ số giống nhau. Số cần tìm là:

a. 87 b. 99 c. 88 d. 89

Bài 3: Vượt chướng ngại vật

Câu 3.1: Tính: 5kg x 9 + 55kg = ....... kg.

Câu 3.2: Số tròn chục liền sau số 900 là ........

Câu 3.3: Đường gấp khúc có độ dài các cạnh lần lượt là: 8cm; 7cm; 15cm; 2dm. Vậy độ dài đường gấp khúc đó là: .......dm.

Câu 3.4: Cho 4 x y = 55 + 25. Giá trị của y là: ..........

Câu 3.5: Hiệu hai số là 37, nếu thêm vào số trừ 9 đơn vị thì hiệu hai số khi đó là: .......

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 18

Bài 1: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm

Câu 1.1: 99

Câu 1.2: 101

Câu 1.3: 16

Câu 1.4: 40

Câu 1.5: 18

Câu 1.6: 8

Câu 1.7: 6

Câu 1.8: 400

Câu 1.9: 87

Câu 1.10: 100

Bài 2: Cóc vàng tài ba

Câu 2.1: c

Câu 2.2: d

Câu 2.3: d

Câu 2.4: d

Câu 2.5: c

Câu 2.6: c

Câu 2.7: a

Câu 2.8: a

Câu 2.9: a

Câu 2.10: a

Bài 3: Vượt chướng ngại vật

Câu 3.1: 100

Câu 3.2: 910

Câu 3.3: 5

Câu 3.4: 20

Câu 3.5: 28

Đánh giá bài viết
1 2.837
Luyện thi Violympic lớp 2 Xem thêm