Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 12 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 12 

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 12 năm 2015 - 2016 là đề thi giải Toán qua mạng dành cho học sinh lớp 3 diễn ra ngày 18/01/2016. Đề thi Toán có đáp án đi kèm, hi vọng giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2015 - 2016.

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 3 năm 2015-2016

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 11 năm 2015 - 2016

Mời làm: Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 12 năm 2015-2016 trực tuyến

Bài 1: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Câu 1.1: Tính 107 x 9 = .............

Câu 1.2: Điền dấu < ; >, = thích hợp vào chỗ chấm:

120 x 8 ........... 1000

Câu 1.3: Tính: 4092 + 3986 = ................

Câu 1.4: Tính: 7469 + 1475 = ..............

Câu 1.5: Số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của số đó bằng 15 là số .............

Câu 1.6: Tính: 835 : 5 + 3986 = .............

Câu 1.7: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 2m 15cm : 5 = ............ cm

Câu 1.8: Đoạn thẳng AB dài 76cm. M là trung điểm của đoạn thẳng AB, N là trung điểm của đoạn thẳng AM. Tính độ dài đoạn thẳng NB.

Câu 1.9: Tính tổng của số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau và số bé nhất có 4 chữ số khác nhau.

Câu 1.10: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số lớn hơn 868?

Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 2.1: Số bé nhất lớn hơn 999 là: ..............

Câu 2.2: Tính: 3987 + 2465 = ...........

Câu 2.3: Có 345 túi gạo mỗi túi 5kg và 1 túi gạo 3kg. Tính khối lượng của 346 túi gạo đó.

Câu 2.4: Số lớn nhất nhỏ hơn 2015 là số: .............

Câu 2.5: Số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau được viết từ các chữ số 0; 4; 7; 9 là số: ..............

Câu 2.6: Tìm x, biết: x : 5 = 18 dư 4.

Câu 2.7: Tính: 102 x (64 : 8) = ..............

Câu 2.8: Tính: 175 : (63 - 58) = .............

Câu 2.9: Tìm một số biết 1/2 số đó cộng với 36 thì bằng 100.

Câu 2.10: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số tự nhiên lớn hơn 189 và nhỏ hơn 298?

Bài 3: Hoàn thành phép tính (Điền các chữ số thích hợp vào chỗ chấm để được phép tính đúng)

Câu 3.1: 3....... + ...96 = 560

Câu 3.2:......... + 108 = 453

Câu 3.3:...5.... - 5...8 = 378

Câu 3.4:...02 - ....6 = 31...

Câu 3.5: 38... + 2...4 = ...41

Câu 3.6:......... x 6 = 906

Câu 3.7:....86 - 3...8 = 28...

Câu 3.8: 89.... - .......7 = 495

Câu 3.9: 2........ x 3 = ...02

Câu 3.10: 5.......8 + 374.... = ....505

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 12

Bài 1: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm

Câu 1.1: 963

Câu 1.2: <

Câu 1.3: 8078

Câu 1.4: 8944

Câu 1.5: 1059

Câu 1.6: 4153

Câu 1.7: 43

Câu 1.8: 19

Câu 1.9: 2010

Câu 1.10: 131

Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 2.1: 1000

Câu 2.2: 6452

Câu 2.3: 1728

Câu 2.4: 2014

Câu 2.5: 9740

Câu 2.6: 94

Câu 2.7: 816

Câu 2.8: 35

Câu 2.9: 128

Câu 2.10: 108

Bài 3: Hoàn thành phép tính

Câu 3.1: 364 + 196 = 560

Câu 3.2: 345 + 108 = 453

Câu 3.3: 956 - 578 = 378

Câu 3.4: 402 - 86 = 316

Câu 3.5: 387 + 254 = 641

Câu 3.6: 151 x 6 = 906

Câu 3.7: 686 - 398 = 288

Câu 3.8: 892 - 397 = 495

Câu 3.9: 234 x 3 = 702

Câu 3.10: 5758 + 3747 = 9505

Đánh giá bài viết
15 5.401
Luyện thi Violympic lớp 3 Xem thêm