Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 2 năm 2016 - 2017

3 5.026

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 2

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 2 năm 2016 - 2017 là đề thi giải Toán qua mạng dành cho học sinh lớp 3 diễn ra ngày 12/09/2016. Đề thi Toán có đáp án đi kèm, hi vọng giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2016 - 2017.

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 3 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 4 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 2 năm 2016 - 2017 trực tuyến

Bài 1: Tìm cặp bằng nhau

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 2

Bài 2: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: Tính: 3 x 5 =...

Câu 2: Tính: 4 x 7 =...

Câu 3: Tính: 24 : 3 =...

Câu 4: Tính: 5 x 3 + 5 = ...

Câu 5: Tính: 30 : 3 - 4 =...

Câu 6: Tích của 4 và 2 là:....

Câu 7: Tìm x, biết x : 5 = 4.

Câu 8: Tìm X, biết 4 x X = 32

Câu 9: Điền dấu thích hợp: 4 x 9.... 8 x 4

Câu 10: Điền dấu thích hợp: 24 : 4 .... 28 : 4

Bài 3: Cóc vàng tài ba

Câu 1: Tính: 2 x 9 =...

a) 18;          b) 16;              c) 11;         d) 14

Câu 2: Tính: 5 x 6 =...

a) 25;          b) 24;            c) 11;            d) 30

Câu 3: Tính: 12 : 3 =...

a) 15;           b) 3;            c) 4;             d) 9

Câu 4: Tính: 24 : 4 =....

a) 28;         b) 20;            c) 5;              d) 6

Câu 5: Tính: 15 : 3 + 5 =....

a) 5;            b) 10;           c) 7;              d) 3

Câu 6: Tính: 3m x 7 =....

a) 21m;        b) 20;            c) 10m;            d) 21

Câu 7: Tính: 36kg : 4 =...

a) 9km;        b) 8kg;            c) 9kg;           d) 8km

Câu 8: Tìm X, biết: 2 x X = 7 x 2. Vậy X =....

a) 2;           b) 5;              c) 14;            d) 7

Câu 9: Tìm X, biết X x 3 + X x 2 = 30. Vậy X =...

a) 6;           b) 5;              c) 10;             d) 20

Câu 10: Tìm x, biết: x : 5 = 20 : 5. Vậy x =...

a) 15;          b) 20;              c) 4;             d) 5

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 2

Bài 1: Tìm cặp bằng nhau

(1) = (7); (2) = (10); (3) = (15); (4) = (18); (5) = (16); (6) = (19); (8) = (13); (9) = (17); (11) = (12); (14) = (20)

Bài 2: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: 15        Câu 2: 28        Câu 3: 8         Câu 4: 20           Câu 5: 6

Câu 6: 8         Câu 7: 20        Câu 8: 8          Câu 9: >            Câu 10: <

Bài 3: Cóc vàng tài ba

Câu 1: a        Câu 2: d        Câu 3: c          Câu 4: d            Câu 5: b

Câu 6: a         Câu 7: c        Câu 8: d         Câu 9: a             Câu 10: b

Đánh giá bài viết
3 5.026
Luyện thi Violympic lớp 3 Xem thêm