Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 2 năm 2017 - 2018

24 4.944

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 2

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 2 năm học 2017 - 2018 là đề thi giải Toán qua mạng dành cho học sinh lớp 3 diễn ra ngày 14/09/2017. Đề thi Toán có đáp án đi kèm, hi vọng giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng.

Bài thi số 1: Bức tranh bí ẩn (Tìm cặp bằng nhau):

 Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 2

BÀI 2: 12 con giáp (Vượt chướng ngại vật):

Câu 1: Tính: 3 x 5 = ………. ;

Câu 2: Tính: 4 x 7 = ……….

Câu 3: Tính: 12 : 2 = ………. ;

Câu 4: Tính: 24 : 3 = ………. ;

Câu 5: Tính: 5 x 3 + 5 = ………… ;

Câu 6: Tính: 30 : 3 - 4 = ………… ;

Câu 7: Tích của 4 và 2 là: ………. ;

Câu 8: Tìm x, biết: x : 5 = 4. Vậy x = ……….

Câu 9: Tìm x, biết: 4 x x = 32. Vậy x = ……….

Câu 10: Tìm số tự nhiên x lớn nhất, sao cho: x x 5 < 15. Vậy x = ……….

Câu 11: Tìm số tự nhiên x bé nhất, sao cho: 4 x x > 13. Vậy x = ……….

Câu 12: Điền dấu thích hợp: 4 x 9 ….. 8 x 4.

Câu 13: Cho: ….. : 3 + 4 = 6. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: ………

Câu 14: Lấy 14 chia cho số liền trước số 3 được kết quả là: . ……….

Câu 15: Tích của 2 và số chẵn lớn nhất có 1 chữ số là: ……….

Bài thi số 3 : Đập dế (Cóc vàng tài ba):

Câu 1: Tính: 2 x 9 = …..

a/ 18       b/ 16       c/ 11       d/ 14.

Câu 2: Tính: 5 x 6 = …..

a/ 25        b/ 24        c/ 11       d/ 30.

Câu 3: Tính: 12 : 3 = …..

a/ 15        b/ 3        c/ 4        d/ 9.

Câu 4: Tính: 24 : 4 = ….. 

a/ 28       b/ 20         c/ 5       d/ 6.

Câu 5: Tính: 15 : 3 + 5 = …..

a/ 5      b/ 10        c/ 7         d/ 3.

Câu 6: Tính: 3m x 7 = …..

a/ 21m      b/ 20       c/ 10m        d/ 21.

Câu 7: Tính: 36 kg : 4 = …..

a/ 9 km      b/ 8 kg       c/ 9 kg        d/ 8 km.

Câu 8: Tính: 20 – 19 + 18 – 17 + 16 – 15 + ….. + 4 – 3 + 2 - 1 = …..

a/ 13       b/ 12       c/ 10          d/ 9.

Câu 9: Tính: 1 + 2 – 3 + 4 – 5 + 6 – 7 + … + 18 – 19 + 20 = …..

a/ 11        b/ 12       c/ 10       d/ 20.

Câu 10: Tìm x, biết: 2 x x = 7 x 2. Vậy x = ……….

a/ 2       b/ 5        c/ 14       d/ 7.

Câu 11: Tìm x, biết: 2 x x = 14. Vậy x = ……….

a/ 14      b/ 2         c/ 7       d/ 5.

Câu 12: Tìm x, biết: x x 3 + x x 2 = 30. Vậy x = ……….

a/ 6        b/ 5        c/ 10       d/ 20.

Câu 13: Tìm x, biết: x : 5 = 10. Vậy x = ……….

a/ 15        b/ 2         c/ 50       d/ 5.

Câu 14: Tìm x, biết: x : 5 = 20 : 5. Vậy x = ……….

a/ 15         b/ 20        c/ 4          d/ 5.

Câu 15: Tìm số tự nhiên x, biết: 10 > x : 2 > 8. Vậy x = ……….

a/ 22       b/ 18        c/ 16          d/ 20.

Đáp án Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 2

Bài thi số 1: Bức tranh bí ẩn (Tìm cặp bằng nhau):

1 = 16; 2 = 14; 3 = 4; 5 =9; 6 = 8; 7 = 17; 10 = 18; 11 = 19; 12 = 15; 13 = 10

BÀI 2: 12 con giáp (Vượt chướng ngại vật):

Câu 1: 15        Câu 6: 6

Câu 2: 28        Câu 7: 8

Câu 3: 6        Câu 8: 20

Câu 4: 8        Câu 9: 8

Câu 5: 20      Câu 10: 2

Câu 11: 4      Câu 14: 6

Câu 12: >      Câu 15: 7

Câu 13: 6

Bài thi số 3 : Đập dế (Cóc vàng tài ba):

Câu 1: a       Câu 6: d

Câu 2: d       Câu 7: c

Câu 3: c       Câu 8: c

Câu 4: d       Câu 9: b

Câu 5: b       Câu 10: d

Câu 11: c       Câu 14: b

Câu 12: a      Câu 15: b

Câu 13: c

Đánh giá bài viết
24 4.944
Luyện thi Violympic lớp 3 Xem thêm